Vision

English Version

A people called by the Father in Jesus Christ to become a Community of persons with Fullness of Life witnessing to the Kingdom of God by living the Paschal Mystery in the power of the Holy Spirit with Mary as Companion.

Tagalog Version

Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo upang maging Sambayanan ng mga taong may Kaganapan ng Buhay sumasaksi sa Paghahari ng Diyos nagsasabuhay ng Misteryo Paskal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kasama ang Mahal na Ina ang Birheng Maria.