“Sumainyo ang Kapayapaan” is a sign of Jesus’ love for all of us – Cardinal Advincula

In his homily before the community of Santisima Trinidad Parish in Sampaloc on April 6, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula emphasized the meaning of offering the gift of peace, which Jesus once told to His disciples after resurrection.

Citing the Gospel of John on Divine Mercy Sunday, he said that as Jesus appeared to them and extend a gesture of peace, He was giving the disciples a feeling of ‘hesed’ and ‘rahamim’, meaning God’s mercy in the Old Testament.

“Sa Lumang Tipan, dalawang salita ang ginagamit para sa habag. Ang una ay hesed, ang ikalawa ay rahamim.  Pinahihiwatig ng hesed ang katapatan ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating pagiging suwail sa kanya, patuloy niya tayong pinapatawad at minamahal. ipinahihiwatig naman ng rahamim na ang pagmamahal ng Diyos ay tulad ng pagmamahal ng magulang sa kaniyang anak,” Cardinal Advincula stressed.

“Sa ating Ebanghelyo ngayon makikita natin kung paano ipinadama ni Hesus, na muling nabuhay, ang hesed o rahamim sa Kanyang mga alagad. Ang mga alagad ay nag-aalala sa pagkamatay ni Hesus. Matatandaan na iniwan nila ang kanilang Panginoon sa Kanyang pagdurusa dahil sa takot at pangamba. Ngunit sa kanilang muling pagtatagpo, sa halip na sila ay pagalitan o parusahan, inaliw ni Hesus ang kanilang mga pusong naguguluhan. Pinawi Niya ang kanilang takot at pag-aalala. Binati niya sila ng “Sumainyo ang kapayapaan.”  Hindi lamang ito simpleng pagbati; ito ay hesed o rahamim. Ito ang paraan ni Hesus upang aliwin ang kanilang mga pusong puno ng takot at pangamba,” he added.

The archbishop of Manila also said that Jesus offered us peace that resonates within, and forgiveness despite iniquities that is being signified by the wounds He received from His passion.

“Hindi Niya ipinangako ang isang panlabas na kapayapaan na nag-aalis lamang ng mga problema; bagkus, ang Kanyang ipinangako ay ang kapayapaan na tumatagos sa puso. Para bang sinasabi Niya sa kanyang mga alagad: “Sumainyo ang kapayapaan! Mahalaga kayo sa aking mga mata. Walang ibang makapapalit sa inyo. Mahal ko kayo.” [A]ng mga sugat [Niya] ang tanda ng hesed o rahamim. Sa mga sugat na iyon, literal nating nadarama na minahal tayo ng Diyos hanggang sa huli. Inako Niya ang ating mga sugat at tinaglay ang ating kahinaan sa Kanyang katawan. Para bang sinasabi Niya kay Tomas: “Halika, Tomas, hipuin mo ang mga tanda ng pagmamahal ko sa iyo,” Cardinal Advincula pointed out.

As he presided over the opening of the parish’s Jubilee Door to commence its founding anniversary celebration, he continued to remind all the faithful to thank the Lord for His blessings of kindness, mercy and compassion, and encouraged everyone to always open one’s heart for the poor.

(By: Lem Leal Santiago/RCAM-AOC | Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *