Tuesday, 15 December 2020 07:37

Homily: Bishop Broderick Pabillo | Gaudete Sunday


Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, apostolic administrator of Manila during the online Sunday Mass (Gaudete Sunday) at the Our Lady of Loreto Parish on December 13, 2020, at 10 am.Seryoso ba tayo sa pagtugon sa tawag ng adbiyento? Ang tawag ng adbiyento ay paghahanda sa pamamagitan ng paglinis at pagwaksi sa kasamaan sa buhay natin. Sa pamamagitan ng pagdasal. Sa pamamagitan ng pagpepenitensiya at ng kawang gawa. Ginagawa ba natin ang mga ito? Tandaan natin na ang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon ay hindi lang para sa December 25, kundi ang kanyang muling pagdating bilang hari at hukom.

Kung talagang ginagawa natin ang panawagan ng adbiyento, ngayong nasa tatlong Linggo na tayo, marahil tayo ay medyo nanghihina na  sa pagpepenitensiya, sa pag-iintindi sa iba, sa pagtuloy na pagdarasal. Kaya ngayong ikatlong Linggo ng adbiyento, pinapaalaala sa atin kung anong klaseng pag-iintay ba ang ginagawa natin upang pasiglahin tayo.

Maraming klaseng paghihintay. Nandiyan yung batang naghihintay ng parusa ng tatay kasi nahuli siyang nandukot ng pera. Ito ay paghihintay na may takot.

Nandiyan yung paghihintay sa board examination. Yan ay paghihintay ng may malaking kaba – papasa ba ako o hindi. Nandiyan yung paghihintay sa nanay na naghihingalo. Puno ng kalungkutan ang paghihintay sa kamatayan. Nandiyan naman ang paghihintay sa OFW na tatay na darating na magbabakasyon. Inaabangan natin ito, may dalang mga pasalubong. Masayang makasama ulit si tatay. Anong klase bang paghihintay ang nasa adbiyento?

Ngayon ay sinindihan natin ang pink na kandila ng ating advent wreath. Pink is a lighter and more joyful color than violet. This Sunday is called in Latin Gaudete Sunday…hindi tayo naghihintay sa parusa o sa kamatayan o sa walang katiyakan. Naghihintay tayo ng kaligtasan.

Ang kasiyahan na inaasahan natin sa pasko ay anino lamang ng kasiyahan ng kagalakan na mapapasa atin sa muling pagdating ng Panginoon. Kaya nananabik tayo rito. Excited tayo sa kanyang muling pagdating. St. Paul wrote: “What eye has not seen and what ear has not heard and what has not enter the human heart, what God has prepared for those who love Him.”

Because of the wonderful things that are waiting for us, the same saint affirmed: “I consider that the suffering of the present time are as nothing compared with the glory to be revealed for us.” Sa harap ng langit, sulit ang lahat ng kahirapan na dinaranas natin ngayon. Iyan ang ating hinihintay. Kaya lakasan natin ang ating loob. Huwag tayong manghina sa ating pagsisikap na maging handa. Dapat nga maging excited pa tayo.

Kaya ng marinig kanina sa ating ikalawang pagbasa, magalak kayong lagi, rejoice always, maging matiyaga sa panalangin, pray without ceasing. Ipagpasalamat ninyo ang lahat ng pangyayari. In all circumstances, give thanks.

This is the will of God for you. Prayer, joy, thanksgiving – these three things are connected to each other. Our prayer to leads to thanksgiving. In fact, we already thank the Lord when we pray. A heart full of gratitude leads to joy kaya kahit na may mga kahirapan na dinadaanan tayo, palaging magpasalamat. Palaging magalak, palaging magdasal. This reminder is good not only for Gaudete Sunday but for all time because this is God’s will for us – prayer, joy, thanksgiving.

May mga pagkakataon na excited tayo pero ang inaasahan natin ay hindi nangyari. Iyan ang kalagayan ng mga Hudyo noong panahon ni John the Baptist. Excited na sila kay John the Baptist kaya kahit na nasa disyerto siya, pinuntahan pa rin siya ng mga tao. Nagpasugo pa ang mga Pariseo, ang mga leaders mula sa Jerusalem. Excited sila dahil kakaiba si Juan. Ang message niya ng pagbabago ay straight to the point. Matapang siya kahit na sa harap ng mga sundalo. Kapani-paniwala ang kanyang life style – simpleng pamumuhay… pa nga. Kaya akala ng marami na siya na ang inaantay nilang Kristo o ang propetang si Elias na darating. O ang propeta tulad ni Moises na ipinangako niya. Siya na ba? Binigo sila. Hindi siya.

May isang mas dakila pa sa kanya na darating na hindi nga siya karapat dapat na dalhin man lang ang kanyang sandalyas. Magdadala siya ng tunay na pagbabago. Hindi lang sa tubig sila bibinyagan kundi sa espiritu santo. Kaya sinabi niya na ituon nila ang kanilang excitement o ang pananabik hindi sa kanya kundi sa mas dakilang darating.

Marami sa atin ay tulad ng mga Hudyo – excited tayo sa pasko. Ang iba nga ay hindi pasko ang inaantay kundi ang pagkain, ang regalo, ang family reunion, ang mga bonus. Oo, nagpapasaya sa atin ang mga ito pero taas taasan natin ang ating inaasahan.

Pagkalipas ng ilang araw pagkatapos ng December 25, tapos na ang ating kinain, naluma na ang bagong damit, nasira na ang ating laruan, umuwi na ang ating mga bisita at kamag-anak. Huwag lang tayo mag antay sa mga bagay o mga tao na pagkatapos ng ilang araw ay balik tayo uli sa dating gawi. Lilipas ang mga ito. May higit na ating pananabikan. Si Hesus na magdadala ng kaligtasan. Kaya ang sigaw natin ay, “Halina Hesus, Halina,” “Maranata,” Dumating ka na.” Nakalagay dito sa atin, “Come, Lord Jesus, come.”

Noong si Hesus ay unang nagsalita sa Synagoga sa Nazareth, binuksan niya ang Banal na Kasulatan at binasa niya ang bahagi ng unang pagbasa natin ngayon mula kay propeta Isaias, “The spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me, He has sent me to be Good News to the afflicted, to bind up the broken hearted, to proclaim liberty to captives, release to the prisoners, to announce a year of favor from the Lord.”

Ito ang misyon ni Hesus. Kaya ang Kanyang sermon mula sa pagbasang ito’y napaka-iksi. Nangyayari ngayon, ngayon na ang inyong naririnig. Ito ang kaligtasan na sinimulan ni Hesus, na ipinagpapatuloy ng simbahan na maging ganap sa wakas ng panahon sa Kanyang muling pagdating.

Tatlong elemento. Una, dalhin ang Mabuting Balita sa mga mahihirap. Sila ang kailangan ng Mabuting Balita dahil sa kahirapan ng buhay. Ang ibig sabihin ng Mabuting Balita ay matutugunan ang kahirapan nila kaya ang pagkakawanggawa ay pagpapahayag ng Mabuting Balita – napapakain ang nagugutom, nabibigyan ng katarungan ang mga inaapi, nabibigyan ng pangangailangan ang mga biktima ng kalamidad.

You know in many places of the world, the Good News can only be proclaimed by works of charity. There are many places where it is forbidden to speak about Jesus but they accept people, even priests and sisters who work in the hospitals, who run schools, who take care of the orphans, who feed the hungry. The good news of the love of God is proclaimed in this way even without verbal proclamation. And there are many people who do not believe in religion, who do not believe in God but who admired the works of selfless people who stand for the truth, who defend human rights, who cares for the victims of calamities. Si Hesus ay ipinapahayag sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa.

Pangalawa, pagalingin ang sugat ng puso. Heal the broken hearted. O, how much brokenness are coming out these days. Ang daming mga mental issues ang lumilitaw. Kaya nga patuloy tayong nananawagan na ang serbisyo ng simbahan ay essential services at tulungan dapat na ito ay lumawak, huwag pigilin, huwag limitahan ang ating pagmimisa. Mahalaga ito sa pagpapagaling ng mga puso. Huwag limitahan, hindi sapat ang mga online masses lamang. Mas sumisigla ang  tao kapag siya ay nagsisimba at nakapagkomunyon, lalo pa kapag siya ay nakapagkumpisal. Bahagi ito ng misyon ng simabahn – to heal the broken hearted and religion, religious services are important ways that people can be healed within them.

Pangatlo, palayain ang mga bihag at bilanggo. Palayain. Ang kalayaan ay bahagi ng kaligtasan. Huwag natin kalimutan ang mga bilanggo. Isa yan sa mga dapat natin pahalagahan kasi maliwanag ang sinabi ni Hesus, “ako ay nasa bilangguan at inyong dinalaw.” It is worth noting that Jesus identified Himself with those in prison but not with those who put them into prison however righteous they may feel themselves to be. And right now it is very unfair and it is evil, the practice of planting evidences in order to justify summary executions and arrest without bail to people who are considered enemies of the state. Hindi yan gawain ng kaligtasan. Si Hesus ay nagpalaya at hindi nagpabilanggo.

Hindi pa nangyayari ang kaligtasan na pinangako ng Diyos at sinimulan ni Hesus kaya patuloy pa tayong nananabik sa kanyang pagdating. Nananabik tayo ng may galak sapagkat mangyayari ang balak ng Diyos. Tapat ang Diyos. Nananabik tayo ng may pagsisiskap. Isinusulong na natin sa ating makakayanan ang kaligtasan na ating inaasahan. Nag-aantay tayo ng katarungan, gumawa tayo ng matuwid. Nag-aantay tayo ng katotohanan, magpalaganap ng katotohanan at labanan ang mga fake news. Nag-aantay tayo ng kasaganaan, matutuo na tayong magbahaginan ngayon ng ating resources. Nag-aantay tayo ng kapayapaan, kumikilos dapat tayo sa katarungan na nagdadala ng kapayapaan.

As we wait in great expectation, we do now what we expect to come. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2020 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer