English Version

A people called by the Father in Jesus Christ to become a Community of persons with Fullness of Life witnessing to the Kingdom of God by living the Paschal Mystery in the power of the Holy Spirit with Mary as Companion

Tagalog Version

Bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo upang maging Sambayanan ng mga taong may Kaganapan ng Buhay sumasaksi sa Paghahari ng Diyos nagsasabuhay ng Misteryo Paskal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo kasama ang Mahal na Ina ang Birheng Maria

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2020 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer