HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal, Fiesta Mass, Our Lady of Manaoag Chapel, Sampaloc, Manila, April 17, 2024

Rev. Fr. Erik Adoviso, ang rector ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Loreto; mga kapatid na paring kasama na Misang ito; mga relihiyoso at relihiyosa; mga deboto ng ating Mahal na Birhen ng Manaoag; mga kapatid kay Kristo:

Mga minamahal kong kapatid kay Hesus, ang kagalakan ng Pasko ng Muling pagkabuhay ay patuloy parin nating niyayakap at ipinagdiriwang. Nararamdaman parin natin ang init ng libingang walang laman, ang daluyong ng kapangyahiran ni Kristong Muling nabuhay. Ngunit kagaya rin ng iba pang pagdiriwang, mapapatanong rin tayo Ano na ba? Anong meron pagkatapos ng mga ito?

Ang ating mga pagbasa ay inaakay tayo sa napaka gandang katotohanang bumabalot sa nanatiling kagalakan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay at ang kaugnayan nito sa tahamik na lakas ng pananatili ni Maria, ang Ina ng Diyos.

Sa mga gawa ng Apostol, nakita natin ang sinaunang Simbahan watak watak. Ang pag-uusig kagaya ng isang malakas na hangin na umiihip at kinalat sa ibat-ibang panig ang mga taga sunod ni Hesus mula sa Jerusalam. Pero ito ba ay hudyat ng pagkatalo? Hindi! Kung ating titingnan ng mas malapitan. Para silang mga ikinalat na mga binhi, itong mga matatapang na nanalig kay Hesus na taglay ang Kanyang mensahe saan man sila mapunta. Ang pag-uusig na naglalayong patahimikin sila ay nagbunsod pa ng masugid na pagpapahayag ng Mabuting Balita.

Bago ang pag-uusig sa mga sinaunang Kristiyano, ang simbahan ay nananatili lamang sa Jerusalem. Ngayon, lahat ng mga nagkalat na tagasunod, taglay nila sa kanilang mga puso ang Mabuting Balita patungo sa iba pang pamayanan. Ito ang kapangyarihan ng pananampalatayang kumikilos. Isang kapangyarihang nauunawaan ni Maria.

Tandaan natin hindi lamang parating nariyan si Maria sa mga malalaki at engrandeng okasyon sa buhay ni Hesus – sa kanyang kapanganakan, sa mga himala, sa Kanyang pag babagong anyo. Naroon rin siya sa mga katahimikan nito. She was there too in the quiet, everyday moments, nurturing her son, whispering prayers for his future. Naroon siya maging sa paanan ng krus, habang nadudurog ang kanyang puso sa bawat pag hinga ni Hesus sa Kanyang pagdurusa.

Ngunit ang tungkulin ni Maria ay hindi makinang at maingay. It was a role of steadfast faith, unwavering love, and quiet courage.  Sa ganitong diwa rin inaanyayahan ang mga nagkalat na tagasunod noon at tayo ring mga nanalig ngayon kay Hesus, makisalo sa lakas ng tahimik na pananatili.

Katulad ni Felipe sa unang pagbasa na ibinahagi ang Mabuting Balita kahit sa simpleng kwentuhan, sa mga ordinaryong pagkakawang gawa, at sa kung pano niya sinabuhay at niyakap ang katotohanan ng Muling Pagkabuhay. Maari tayong maging tagapagdala ng pag-asa, mga saksi sa nakakapag pabinagong kapangyarihan ng pagmamahal ni Kristo, kahit sa kabila ng araw araw na pagsubok sa ating buhay.

Maging sa ebanghelyong ating narinig, ibinahagi satin ni San Juan si Hesus bilang ating tinapay ng buhay. Jesus is not just offering a metaphor. He is offering Himself. Inihahandog Niya ang Kanyang sarili bilang ating lakas para makayanan sa ang misyon, na maging mga binhi na tagapagdala ng Kanyang Mabuting Balita.

Kung ating babalikan muli si Maria, marahil naroon rin siya sa Huling Hapunan. tahimik na saksi sa pagkakatatag ng Eukaristiya. Tahimik na ninanamnam ang mga salita ng Kanyang anak, “Ito ang aking katawan, na inihahandog ko para sa inyo.

At itong Eukaristiyang ito, isang sagradong pagsasalo-salo ay pagpapatuloy ng unang Misa, ng unang paghahandog. Ito ay kongkretong paalala na si Hesus ay hindi malayo sa ating kahit noon pa man. He is here, present with us, the source of our strength, the fuel for our mission. Kaya naman habang tayo’y umuusad sa panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay alalahanin natin ang lakas ng tahimik na pananatili ni Maria. Maging binhi nawa tayong nagdadala ng Mabuting Balita ni Hesus sa pamamagitan ng ating paggawa at pagmamahal. Paghugutan natin ng lakas ang Eukaristiya, ang handog ni Hesus para sa atin upang makapagpatuloy sa ating paglalakbay.

This Easter season isn’t just about the past. It’s about the present, about the seeds we sow, the love we share, and the faith we carry forward. It’s about being the living embodiment of the joy of Easter, a joy that Mary, the silent witness, surely understood better than anyone.

Bilang isang pamayanan, humayo tayong tangan tangan ang tahimik na kapangyarihan ng pananatili ni Maria at ang ibayong lakas mula sa Eukaristiya. Ipagpatuloy natin ang magandang hangarin ng pagmamalakaya ng Mabuting Balita sa lahat ng dako ng mundo. Muli mga minamahal kong kapatid kay Hesus, Maligayang Pasko at Happy Fiesta sa ating lahat.

Amen. (Photo by Kyler Bernardo/RCAM-AOC | Photogallery)

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *