HOMILY TRANSCRIPT| Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Solemnity of the Body and Blood of Christ, Archdiocesan Shrine of the Blessed Sacrament, June 2, 2024

Reberendo Padre Rudsend Paragas, ang ating minamahal na Rektor at Kura Paroko; mga minamahal na paring Sakramentino; mga kapatid na pari; mga relihiyoso at relihiyosa; mga lider layko; mga minamahal na kapatid kay Kristo.

Pinapatunayan ng Dakilang Kapistahan ng Katawan at Dugo ng ating Panginoon na humahanap nang humanap ng paraan si Hesus upang palagiang maibigay ang sarili sa atin, upang lagi natin siyang maging kaugnay.    Si Hesus ang pagkaing nagbibigay buhay.  Siya ay Diyos na nagkatawang tao.  At hindi pa natapos dito.  Naging tinapay pa para sa atin.

Buhay pagbibigay ang naging buhay ni Hesus.  Constant self-giving.  Constant availability for others.   Hindi lang mga pisikal na gutom ang tinutugunan ni Hesus.    Hindi lang tiyan o sikmura ang nagugutom.  Pati ang puso.  We do not only hunger for food.  Our heart hungers for love, acceptance, relationships.   Tinugunan lahat ito ni Hesus.

Ang mga nagugutom, binigyan niya ng tinapay.  Ang ketongin na unti unti nang naagnas ang katawan, tinapay ng paghihilom at pagpapagaling.  Ang nalulumbay at nalulungkot na babaeng Samaritana, tinapay ng pagtanggap.  Sa mga makasalanan, tinapay ng pagpapatawad.  Sa mga kinamumuhian ng lipunan, tinapay ng pakikisalo at pakikipagkaibigan.  Sa balo ng Nain, kay Martha at Maria na namatayan ng kapatid, tinapay ng pagmamalasakit.   Sa babaeng nahuling nakikiapid, tinapay ng bagong pag-asa at bagong buhay.  Sa magnanakaw na namatay kasama niya sa Kalbaryo, tinapay ng pakikipagkasundo, tinapay ng Paraiso.

Buhay pagbibigay ang naging buhay ni Hesus.  Constant self-giving.  Constant availability for others.   Humanap ng humanap ng paraan upang palagiang maibigay ang sarili sa atin.  Ngunit ang tanong eh:   Hinahayaan ba natin ang Diyos na magbigay buhay sa atin?  Ano ba ang mga itinuturing nating nagbibigay buhay sa atin?

Nakakalungkot na hindi si Hesus ang hinahayaan nating tumugon sa ating mga pangangailangan.  Barkada, sugal, droga, pera, sex, panandaliang aliw ang madalian nating solusyon sa ating mga uhaw at gutom – ang kinakapitan natin.  Hindi si Hesus.   Siya ang pagkaing nagbibigay buhay kung hahayaan natin siya talaga ang magbigay buhay sa atin.  Kung siya ang kakapitan natin.  Kung hahayaan natin manahan siya sa atin, at tayo sa kanya.

Sabi nga ng mga martir ng Abythinia nang sila ay mahuling nagdiriwang ng Misa at nakaamba nang ipapatay noong panahon ng pag-uusig ng mga Kristiyano, “Ikamamatay namin kung walang Eukaristiya.”

Kung ibinibigay ni Hesus ang kanyang sarili sa atin sa Eukaristiya, tayo rin ay dapat magbigay ng sarili natin sa kanya at sa ating kapwa. Ang layunin daw ng Eukaristiya ay matulad at mahubog tayo kay Hesus na tinatanggap natin: “Become what you receive and receive what you are.”

Ipinapaalala sa atin ng Eukaristiya ang pananagutan natin sa mga dukha.  Sabi ng ani San Juan Crisostomo:  “Do you wish to honor the body of Christ? Do not ignore him when he is naked.  Do not pay him homage in the temple clad in silk, only then to neglect him outside where he is cold and ill-clad. He who said: ‘This is my body’ is the same who said: ‘You saw me hungry and you gave me no food,’ and ‘Whatever you did to the least of my brothers you did also to me…’ What good is it if the Eucharistic table is overloaded with golden chalices when your brother is dying of hunger.  Start by satisfying his hunger and then with what is left you may adorn the altar as well.”

Sa tuwing ipapakilala ni Hesus ng kanyang sarili at ang kanyang Ama, hindi lang siya nagpapahayag ng katotohanan, inaanyayahan at hinahamon niya tayong tularan siya at ang kanyang Ama – makisalo sa buhay Diyos.   Mapagpatawad at maawain ang Ama – maging maawain at mapagpatawad din tayo.   Si Hesus ang Mabuting Pastol – maging mabuting pastol din tayo.  Si Hesus ang pagkaing nagbibigay buhay – tayo ri’y dapat magbigay buhay sa iba.

Takot tayong magbigay dahil ang lagi nating tanong ano ba ang mahihita ko diyan?  May pakinabang ba ako diyan.    Hinuhubog tayo ng lipunang materialistic na kwentahin lagi kung lugi ba o may tubo tayo sa bawat magbibigay tayo.   Ayaw nating magbigay, dahil baka hindi bumalik.  Ayaw nating makibahagi dahil baka hindi patas ang laban.  Ayaw nating magmahal dahil baka mahirap at masakit.     Hinahamon tayo ng buhay ni Hesus na walang lugi sa pagbibigay at pagmamahal.

May mga taong buhay pa eh naghihingalo na dahil ayaw magbigay.  Hindi ikinayayaman ng isang Kristiyano ang di niya pagbibigay.   Dahil sa kanilang kasakiman, pagdaramot – isinasantabi nila si Hesus.  Hindi nila hinahayaan si Hesus na magbigay buhay sa kanila.

Sa tuwing magkakatipon tayo sa Eukaristiya tuwing Linggo, tinatanggap natin si Kristo – ang pagkaing nagbibigay buhay.     Hinahayaan ba nating si Hesus ang magdulot ng buhay sa atin?  Tinutularan ba natin si Hesus sa kanyang pagbibigay ng sarili?

Dahil kung si Hesus ang ituturing nating Tinapay na nagbibigay buhay, kung si Hesus ang buhay natin, magiging katulad niya rin tayo.  Tayo ri’y magiging tinapay na nagbibigay buhay sa iba.  Maging panalangin din natin ang mga salita ng awit na Tinapay ng Buhay: “Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan sa nalulumbay, katarungan sa naaapi, at kanlungan ng bayan mong sawi.” Amen.

(Photo by Kyler Bernardo/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *