HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Mass for the Solemnity of the Most Holy Trinity at the Most Holy Trinity Parish in Balic-Balic, June 12, 2022, 10 a.m.

Reberendo Padre Enrico Martin Adoviso, áting butihing kura paroko; mga kapatíd na pari; diyakono, relihiyoso at relihiyosa; mga minamáhal kong kapatíd kay Kristo:

Maligáyang kapistáhan sa inyóng lahát!  Isang malaking biyaya na ipagdiwang ang hubileyo ng siyamnapung anibersayo ng pagkakatatag ng parokya.  Binuksan natin ang pintuan ng hubileyo ng inyong parokya.  Buksan din natin ang ating mga puso sa mga misyon at biyaya mula sa Diyos.  Ang bawat hubileyo ay hindi lang pagdiriwang ng pasasalamat, hindi lang paglingon sa nakaraan, ito ay pagtanggap sa misyon at atas mula kay Hesus.  A jubilee is always a gift that entails a mission.   Sabi nga sa awit ng inyong parokya, “Maging iyong Bakas.”  Ito ang misyon natin sa mundong naghahanap sa Diyos, naghihintay marinig ang tinig ng Diyos.  Tayo’y dapat maging bakas, maging tanda, maging haplos ng Banal na Santatlo.

Kapag pupunta kayo dito sa parokya, sinasabi ninyo na papunta kayo sa “Holy,” ang maikling tawag sa Holy Trinity.   Paalala at hamon din ang mga salitang “papunta sa Holy”sa bokasyon nating tularan ang kabanalan ng Banal na Santatlo, ang buhay pag-ibig na pinagsasaluhan ng tatlong persona sa iisang Diyos, ang buhay-pamayanan ng Banal na Santatlo.

Nagpápasalámat táyo sa Diyos na Sántatló na tumípon sa átin ngayón úpang sumambá at mágpasalámat sa kanyá.  Ang Diyos na Sántatló ang pínakaúna at pínakámalálim na pagkilála nátin sa Diyos.  Lahát táyo na nabínyagán ay nabínyagán sa ngálan ng Sántatló.  At sa tuwíng , nagdádasál táyo ay binábanggít nátin ang Sántatló sa Tandá ng Krus: Sa ngálan ng Amá, at ng Anák, at ng Espíritú Sánto.

Mga kapatíd, sumásampalatáya táyo sa Diyos na Sántatló, sapagkát nágpakilála ang Diyos sa átin bílang Amá, Anák, at Espíritú Sánto: tatlóng Persóna ng íisáng Diyos.  Bílang mga Kristyano, nananálig táyo sa íisáng Diyos.  We Christians believe in the one and only one God.  Ngúnit ang Diyos nátin ay hindí mapág-isáng Diyos.  We do not believe in a God who is an utterly solitary loner.  Rather, our faith rests in God who is communion. Ang áting Diyos ay hindí pag-íisá, kundí págkakáisá.  At itó ay totoó dáhil, sábi sa Únang Súlat ni San Juan (4:8): “ang Diyos ay pag-íbig.”  Pag-íbig ang pakilála ng Diyos sa átin.  Ang Amá ay ganáp na pag-íbig; ang Anák ay buhós na pag-íbig; ang Espíritú Sánto ay lubós na pag-íbig.

Bílang Simbáhan, táyo ay icon o “banál na laráwan” ng mapágmahál na págkakáisá ng Diyos na Sántatló.  At ang pínakámaínam na pagpápakíta nito ay pagíging Sínodó.  Ang Simbáhan ay Sínodo; sáma-sáma táyong naglálakbáy sa landás patúngo sa Kaharián ng Diyos, sa pamumúno ng áting Pangínoóng Hesukristo, at sa pamámatnúbay ng Espíritú Sánto.  Tatlóng díwang sangkáp ng pagíging Sínodo ang pinápaalála sa átin:  Communion, Participation, at Mission.

Úna ay Communion, pagkakáisa, pagkakápit-bísig, pagsasáma-sáma sa buklód ng pagmamáhal.  Sa bísa ng áting binyág, naibuklód táyo kay Hesukristo na bugtóng na Anák ng Diyos.  Tagláy ang Espíritú Sánto sa púso nátin, táyo man din ay nagíng mga anák ng Diyos.  Kayá namán, mágkakapatíd na táyo sa íisáng Amá; nagkakáisá táyo sa íisáng pamílya.

Mga kapatíd, waláng Kristiyanong mag-isá láng sa búhay.  Walá dapát Kristyánong nag-íisíp o nakákarámdam na mag-isá lang siya sa búhay, o mag-isáng humáharáp sa mga probléma, o mag-isáng tumátamása ng biyaya, o mag-isáng nagsisíkap mágpakabúti.  Sa parókya at mga BEC nátin, paglíngkurán nátin ang mga táong mapág-isá, ang mga táong áyaw samáhan ng ibá, ang mga táong nilálayuán o pinagtátabúyan, ang mga táong napag-íiwánan sa mabilís na takbó ng mundó.  Sa Simbáhan na laráwan ng Banál na Sántatló, bukás ang mga pintúan at púso nátin upang lahát ay kasáli, kasáli ang lahát.

Pangalawá namán ay Participation; pakíkibahági, pakíkilahók, at pakíkisangkót sa búhay ng Simbáhan.  Hindí sapát na nakasúlat lang ang pangálan nátin sa listáhan ng mga nabínyagán, o sa listáhan ng Caritas partners, o sa listáhan ng BEC members.  Hiníhikáyat nátin ang lahát ng mga kasápi ng Simbáhan na magbahági ng saríli sa búhay ng Simbáhan, anumán ang tagláy náting kakáyahán, kayamánan, o katangían.

Mga kapatíd, batíd ko ang aktíbong búhay ng mga BEC dito sa Holy Trinity Parish.  Nawá’y mas lumagánap pa ang Participation ng lahát sa áting Simbahan, sa pamámagítan ng aktíbong pakíkibahági, pakíkilahók, at pakíkisangkót sa áting mga BEC.

At ang ikatló ay Mission.  Ito ay pagháyo, paglálakbáy, at paglabás mulá sa saríli upang maglingkód at mag-álay sa kápwa.  Ang Simbáhan ay hindí éksklusíbong grúpo kung saán táyu-táyo láng ang nagsásamahán o nagkákaíntindíhan.  Sa halíp, Ecclesia semper in via.  Ang Simbahan ay láging nása daán; o sa salitá niyo nga ríto sa Balíc-balíc, ang Simbáhan ay láging “naglúlupâ”.  Táyo ay sinusúgo ng Pangínoón túngo sa pagmímisyón, kung páanong ang Diyos Anák at ang Diyos Espíritú Sánto ay isinúgo ng Diyos Amá pára sa misyón ng paglikhá, pagtubós, at pagpápabanál ng sánlibútan.

Mga kapatíd, taglay nátin ang misyón na pakinggán at unawáin ang mga karánasán at sáloobín ng áting kápwa, ipákilála sa kaníla ang pagmámahál ng Sántatlóng Diyos, at magíng daán úpang mas mápamahál silá sa Diyos.

Mga kapatíd, ang Diyos ay Sántatló, at ang Simbahan ay Sínodó.  Isapúso nátin ang Mistéryo ng Sántatló sa pamámagítan ng pagsásabúhay ng díwa ng Sínodó: communion, participation, mission.  Magmahálan táyo, pakinggán nátin ang isá’t isá.  Magkápit-bísig táyo sa paglálakbáy patúngo sa Kaharián ng Amá.   O Kabanál-banálang Sántatló, kaawáan mo kamí.  Ámen. (Photo by Genieve Genuino/Contributor)

 

Leave a reply