HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Mass for the Opening of the Rosary Month at the Manila Cathedral, October 3, 2022

Mga minamahal kong kapatid kay Kristo:

Natitipon tayo ngayon sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo upang magpasalamat sa Diyos para sa biyaya ng ating Mahal na Birheng Maria. Bilang pueblo amante de Maria, o bayang sumisinta kay Maria, sagana tayo sa mga fiesta, nobena, at panalangin na nakaukol sa kanya. Itinatangi natin ang mga buwan ng Mayo at Oktubre para sa mga espesyal na debosyon — Mayo para sa Flores at Santacruzan, at Oktubre bilang buwan ng Santo Rosaryo.

Sa pagbubukas ng buwan na ito, pagmunihan natin ang isa sa mga regalo sa atin ng ating Mahal na Ina — ang santo rosaryo. Nawa’y hindi lamang ito maging laman ng ating bulsa o bag, o nakasabit sa ating leeg at sasakyan. Maunawaan nawa natin ang mas malalim na kabuluhan nito.

Una, sa pamamagitan ng santo rosaryo, tinuturuan tayo ni Maria na manalangin, at magtiyaga at maging tapat sa ating buhay panalangin. Madalas nating marinig na ang pinakamagandang maipamamana ng mga magulang sa kanilang mga anak ay ang edukasyon. Ito ay tama at totoo. Subalit hindi siguro kalabisang sabihin na ang pamana ng pananampalataya ang higit na mahalaga; sapagkat kung may liwanag ng pananampalataya at buhay panalangin ang mga anak, tiyak na hindi sila mapapariwara ng landas, mabuti ang mga kanilang mga ugnayan, at laging payapa ang kanilang buhay.

Ito marahil ang layon ni Maria at ang karunungan sa likod ng pagdrasal santo rosaryo. Sa marami niyang pagpapakita, ilang beses niya itong pinaalala. Sa Lourdes at Fatima, tangan niya ang rosaryo na animo’y tinuturuan pa ang mga bata kung paano ito dasalin. Kaya naman nasabi minsan ni Papa Francisco: “The Rosary is a school of prayer, the Rosary is a school of faith!”

Kahit kailan at saan ay maaari tayong magdasal ng rosaryo; ang araw-araw na pagsambit nito ay humuhulma sa ating puso para sa Diyos at kapwa; maaari nating itong dasalin para rin sa intensyon ng ibang tao, ng simbahan, at ng mundo; at ito ay magagawa nang sama-sama bilang komunidad at pamilya. Pinapamanahan tayo ng ating Mahal na Ina ng pananampalataya, at ng isang panalangin na magpapalalaim dito. Tulad ng magkasalong pagpupuri ng mag-pinsang Maria at Elisabet sa ating ebanghelyo, manatili nawa itong bahagi ng ating buhay pamilya, opisina, at parokya.

Ikalawa, bagamat naiiuugnay natin ang pagdarasal ng rosaryo kay Maria, agad niya tayong itinutuon sa kanyang anak na si Hesukristo. Kung taimtim nating pagmumunihan ang mga misteryo ng tuwa, hapis, luwalhati, at liwanag, matatanto nating ang lahat ng ito’y patungkol kay Hesus. Kaya naman minsang nasabi ni Pope Pius XII na ang rosaryo  ay ang “compendium of the entire Gospel”.

Hindi nais ni Maria na maging bida. Gaya ng ating mga ina, nais niyang ang kanyang anak ang ating pagtuunan ng pansin at makilala. Ito’y totoo hindi lamang sa pagdarasal ng rosaryo, kundi pati sa kanyang buong buhay. Kinilala niya ang kanyang sarili bilang isang hamak na alipin lamang ng Panginoon, kaya naman nasabi niya sa mga taga-Cana na “Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo”. Ang kanyang Magnificat ay hindi pagtataas sa kanyang sarili, kundi pagtutuon at pagpupuri sa Diyos para sa mga dakilang gawa niya ng sa buhay ni Maria at sa bayang Israel.

Kaya’t tuwing tumatawag tayo sa ating Mahal na Ina sa pagdarasal ng rosaryo, hayaan nating maging tulay natin siya sa kanyang anak. Hindi niya lamang isinilang si Hesus sa mundo, nais din niyang maisilang siya sa ating mga puso.

Ikatlo at huli sa lahat, pinag-aalab ng ating Mahal na Ina ang ating pag-asa sa kabutihan at plano ng Diyos. Ang ikaapat at ikalimang misteryo ng LUWALHATI, ang Pag-aakyat sa kanya sa Langit at ang kanyang Koronasyon bilang Reyna ng Langit at Lupa, ay tumutukoy sa pagkilala, pagkalugod, at gantimpala ng Diyos sa kanyang katapatan. Bagamat marami siyang pinagdaanang mga misteryo ng HAPIS sa kanyang buhay, ngayon ay tinatamasa niya ang walang katapusang kaganapan ng buhay, pag-ibig, at kaligayahan sa langit.

Ito ay mabuting balita rin para sa atin: na maging matatag at matapat sa buhay sa lupa, na magtiwala at sumandal sa karunungan at plano ng Diyos, at na laging alalahanin na hindi siya madadaig sa kabutihang loob. Lahat ng tumutulad kay Maria na nagdadala ng LIWANAG at TUWA sa mga taong matagal nang lumalakad sa kadiliman at binabalot ng dilim — lalo na sa mga aba, kapus-palad, at may mabibigat na pasan — ay may puwang sa langit.

Kaya’t sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hingin natin ang biyayang maging tapat sa pagdarasal ng rosaryo araw-araw, ngayong buwan at sa mga susunod pang buwan — upang tulad ni Maria, lumalim ang ating pananampalataya, sa pamamagitan ng mas maigting na pagkilala sa kanyang anak na si Hesus, patungo sa gantimpala ng langit. Amen. (Photo by Maricar Santos | Photogallery)

Leave a reply