HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Mass for the Coronation of the Image of Our Lady of Candelaria, Archdiocesan Shrine of Sto. Niño, Tondo, Manila, November 18,  2022, 5:00 pm

Reberendo Padre Estelito Villegas, ating butihing rektor at kura paroko; mga pari, diyakono, seminarista, mga relihiyoso at relihiyosa; mga minamahal na kapatid na kay  Kristo:

Natitipon tayo ngayong hapon upang magpasalamat para sa mga natamo nating biyaya at pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria ng Candelaria.

Kinokoronahan natin ang imahen ng Mahal na Birhen bilang pagkilala natin sa kanya na ating reyna.  Siya ang ating reyna sapakat siya ang Ina ni Hesus, ang Mahal na Sto. Niño, na ating hari.  Ang mga pagbasa natin ngayon ay nagpapakilala ng tatlong aspeto ng pagiging reyna ni Maria: pagbibigay-buhay, pagbubuklod, at pagkalinga.

Isang katangian ng isang reyna ang pagbibigay-buhay.  Noong unang panahon, ang mga hari ay nag-aasawa ng marami, kaya’t ang pagkareyna ay hindi iginagawad sa mga asawa ng hari kundi sa kanyang ina.  Dahil dito, ang reyna na rin ang nagiging ina ng buong kaharian, at ang kanyang mga nasasakupan ay  mga anak na rin niya.  Bilang inang nagbibigay-buhay, itinataguyod niya ang kabuhayan at kasiglahan sa kaharian.

Ang Unang Pagbasa ngayon, mula sa aklat ng Genesis, ay salaysay tungkol sa kasaysayan ng hapdi ng pagbubuntis at panganganak ng babae.  Ang paglalarawang ito, na nagmula sa unang aklat ng Bibliya, ay muling lilitaw sa huling aklat ng Bibliya, sa aklat ng Pahayag, kung saan isinalaysay ni Juan ang kanyang pangitain tungkol sa Babaeng Nadaramtan ng Araw, babaeng nagtiis ng hirap at sakit upang mailuwal ang bagong sangkatauhan, maisilang ang mga anak ng Diyos.  Ganito nga ang hiwaga ng pagbibigay-buhay ng isang ina: nararamdaman niya ang sakit at hirap ng mga minamahal niya.  At katulad ng karanasan ng pagluluwal, nagdudulot siya ng buhay kahit lubhang nasasaktan.

Kaya naman, mga kapatid, magbigay-buhay din tayo sa isa’t isa, katulad ni Maria na ating Reyna.  Sa gitna ng mga puwersa ng kadiliman, kaguluhan, at kamatayan sa ating mundo, maghandog tayo ng liwanag, lakas, at ligaya para sa isa’t isa.  Ihatid natin ang pag-asa ni Kristo sa bawat isa, katulad ni Maria na Reynang nagbibigay-buhay.

Isa pang katangian ng isang reyna ay pagbubuklod.  Sa mga sinaunang kaharian, ang mga reyna ay katuwang ng hari sa pagdudulot ng pagkakaisa sa kaharian.  Sa pamamagitan ng kanyang mga salita at gawa, isinusulong ng reyna ang pagdadamayan, pagkakasunduan, at pagmamahalan sa kanyang mga nasasakupan.

Sa buong kasaysayan ng ating Simbahan, mababakas ang presensya at kilos ni Maria upang magkaisa tayo bilang mga Kristiyano, lalo na sa gitna ng mahihirap na panahon.  Sa Ikalawang Pagbasa, narinig natin ang kwento ni San Lucas kung paanong pinagbuklod ni Maria ang mga apostol sa pagdarasal para sa pagsapit ng Espiritu Santo.  Gayundin noong Biyernes Santo, sa gitna ng ligalig at kamatayan, tinipon ni Maria sa paanan ng krus ang mga kababaihan at ang alagad na inibig ni Hesus, upang tumanod ng buong pag-ibig sa kanyang nagdurusang Anak.  At dito sa atin sa Pilipinas, sinamahan ni Maria ang mga nagkakatipon sa EDSA para sa mapayapang pagbabago ng ating bansa.

Kaya naman, mga kapatid, maging kasangkapan din nawa tayo ng pagbubuklod, katulad ng ating Reynang si Maria.  Manaig nawa ang pagkakasunduan at pagdadamayan sa kabila ng ating mga hidwaan sa pulitika at ekonomiya.  Sa ating mga pamilya at pamayanan, lalo na dito sa ating Dambana, buksan natin ang ating mga puso at pintuan upang lahat ay makiisa sa ating sambayanan, upang lahat ay makasali, at makasali ang lahat.  Maging daan tayo ng pagkakaisa, katulad ni Maria na Reynang nagbubuklod.

At ang isa ring katangian ng pagiging reyna ay pagkalinga.  Madalas sa mga kaharian na ang hari mahigpit at nakakatakot, kaya’t ang reyna ang nagsisilbing kanlungan ng kahinahunan, kahabagan, at kagandahang-loob.  Anupa’t ang reyna ang siyang pangunahing tagapagtaguyod ng pagkakawanggawa sa kaharian, paglingap sa mga dukha at sa mga nasa laylayan ng lipunan.

Sa Ebanghelyong napakinggan natin, ikinuwento ni San Lucas kung paanong ang isang payak na taga-Nazaret ay nilingap ng Diyos at hinirang upang maging ina ng Tagapagligtas.  At ang karanasang ito ng maaawaing pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay ay isinalamin din ni Maria sa kanyang buhay.  Binuhos niya ang kanyang sarili sa pagiging ina ni Hesus.  Iniligtas niya si Hesus mula sa panganib noong sanggol siya, hinanap niya si Hesus noong minsa’y mawaglit sa Templo, at sinamahan niya si Hesus magpahanggang sa krus.  Gayundin, kinalinga niya si Elizabeth na maselan ang pagbubuntis; tinulungan niya ang mag-asawa sa kasalan sa Cana;  at sinamahan niya ang mga apostol sa pagdarasal sa Cenaculo.

Kaya naman, mga kapatid, maging kasangkapan din nawa tayo ng pagkalinga, katulad ng ating Reynang si Maria.  Tulungan natin at damayan ang ating kapwa.  Nawa ang ating pagdedebosyon ay dumaloy patungo sa pagkakawanggawa at paglingap sa kapwa, lalo na ang mga sawi at lubos na nangangailangan.   Maging daan nawa tayo ng pag-aaruga sa isa’t isa, katulad ni Maria na Reynang kumakalinga.

Mga kapatid, mga kapwa deboto ng Mahal na Ina:  kinokoronahan natin ang imahen ni Maria ngayong hapon dahil siya ang ating Reyna.  Siya ang reyna ng pagbibigay-buhay, pagbubuklod, at pagkalinga.  Mamintakasi tayo sa kanya upang tayo man din ay maging mga daluyan ng buhay, daan ng pagkakaisa, at tanda ng pag-aaruga.  O Maria, Birhen ng Candelaria, ipanalangin mo kami.  Amen. (Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC)

 

Leave a reply