HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Foundation Anniversary of Santisimo Rosario Parish, March 21, 2024

Sa ating kura paroko na si Fr. Paul Reagan Talavera; sa mga kapatid kong pari at diyakono, relihiyoso at relihiyosa; sa mga parish servants; mga parokyano; mga minamahal kong kapatid kay Kristo:

Masaya akong makasama kayo sa Misang ito sa pagdiriwang ninyo ng anibersaryo ng pagkakatatag ng parokya. Nagkakatipon tayo upang magpasalamat sa Panginoon sa maraming biyayang dumaloy sa pamayanang ito at upang hilingin ang pagggabay at direksyon ng Diyos kung ano pa ang mga pangarap at plano niya para sa parokyang ito. Happy Foundation Anniversary sa inyong lahat!

Magandang maunawaan natin na sa bawat anibersaryo ng pagkakatatag ng parokya, mahalagang makita natin kung gaano na tayo lumalago at kung ano na ang huminto sa paglago sa atin.  Ang kuwento ng isang pamayanan ay nagsisimula sa pagbubuo.  Ang mga kasapi ng pamayananan ay nagbabahagi ng kanilang mga kaloob para itaguyod ang pamayanan.  Ngunit dumarating ang panahon ng pagtutunggali.  May iba’t ibang pamamaraan, iba’t ibang ugali, kaya’t dumarating ang punto ng hindi pagkakaintindihan at iringan.  Minsan may mabigat na hagupit ito sa pamayanan.  Sa sobrang sama ng loob, dahil sobrang nasaktan, may umaalis o sandaling humihinto para magpahinga.  Ngunit darating ang biyaya na matipon muli.  May bagong buhay at sigla.  At tanda na patuloy ang paglago ng isang pamayanan ay kapag may pagmimisyon na.

Ang pagmimisyon ng pamayanan ay ang pagtugon natin sa tawag ng Diyos na ipahayag ang kanyang Salita, ipakita ang kanyang kabutihan, at ibahagi ang kanyang biyaya sa ating kapwa. Ang pagmimisyon ng pamayanan sa pamayanan ay ang pagpapakita natin ng ating pagiging alagad ni Kristo, na siyang nagpadala sa atin upang maglingkod, magbigay, at mag-alay ng ating sarili. Ang pagmimisyon ng pamayanan sa pamayanan ay ang pagpapatotoo natin sa ating pananampalataya, na siyang nagbibigay sa atin ng lakas, liwanag, at pag-asa sa gitna ng mga hamon, suliranin, at pagsubok ng buhay.

Paano nga ba natin maisasabuhay ang pagmimisyon ng pamayanan sa pamayanan?

Una, sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Ang pagdarasal ay ang ugnayan natin sa Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng karunungan, gabay, at biyaya. Sa pamamagitan ng ating buhay panalangin, ating nakikilala ang kalooban ng Diyos, ating napapalapit ang ating puso sa kanya, at ating napapahalagahan ang kanyang mga plano at pangako sa atin. Sa pamamagitan ng ating buhay panalangin, ating napapalakas ang ating ugnayan sa Diyos, at ating napapahusay ang ating pakikinig, pagsunod, at pagtitiwala sa kanya. Napakaganda ng inyong simbahan. Dito sa dambanang ito, nawa’y lumago ang inyong buhay panalangin upang maging ganap ang pagmimisyon ng pamayanan sa pamayanan.

Ikalawa, sa pamamagitan ng ating pakikining pag-aaral ng Salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pakikinig at pag-aaral, ating natututunan ang mga aral ng Banal Kasulatan, ating natutuklasan ang mga himala ng Diyos, at ating naiintindihan ang mga turo ni Kristo. Sa pamamagitan ng ating pakikinig at pag-aaral, ating napapalawak ang ating isipan, ating napapalinaw ang ating pananaw, at ating napapabuti ang ating pag-iisip at pagpapasya.  Mas nakikilala natin ang Diyos na piniling maging katulad natin upang lubos natin siyang maunawaan.  Napakaganda ng inyong simbahan. Dito sa dambanang ito, nawa’y lumago ang inyong pagmamahal sa Salita ng Diyos upang maging ganap ang pagmimisyon ng pamayanan sa pamayanan.

Ikatlo, sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Ang paglilingkod ay ang pagbibigay natin ng ating oras, talento, at yaman sa kapakanan ng ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod, ating napapakita ang ating pagmamahal sa Diyos, ating napapahayag ang ating pasasalamat sa kanya, at ating napapamuhay ang ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating paglilingkod, ating napapalakas ang ating pamayanan, at ating napapaganda ang ating lipunan. Napakaganda ng inyong simbahan. Malasakit ang dapat bunga ng pagtitipon ng pamayanan sa simbahang ito.  Dito sa dambanang ito, nawa’y lumago ang inyong pagnanais maglingkod upang maging ganap ang pagmimisyon ng pamayanan sa pamayanan.

Mga kapatid, ang pagmimisyon ng pamayanan sa pamayanan ay hindi lamang isang tema, kundi isang hamon. Ito ay nangangailangan ng ating pagtugon, pagkilos, at pagpapatunay. Ito ay nangangailangan ng ating pagdarasal, pakikinig at pag-aaral sa Salita ng Diyos, at ng paglilingkod.

Nawa’y sa ating pagmimisyon, ating matularan si Kristo, ang Señor Sto. Niño, na siyang nagpakita sa atin ng halimbawa ng isang tunay na misyonero. Pinili niyang maging katulad natin sa lahat maliban sa kasalanan.  Nakilakbay siya sa atin, naging isang paslit upang maipadama niya ang pakikiisa sa ating mga kahinaan at maipakita ang daan upang mapagtagumpayan ang mga ito.

Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang kagandahang-loob. Ipanalangin natin ang isa’t-isa.  Nawa’y maging makabuluhan ang pagdiriwang natin ng Kapistahan at maisakatuparan natin ang pangarap ng Diyos para sa inyong parokya.  Amen. (Photo by Mio Angelo Hermoso/RCAM-AOC | Photogallery)

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *