HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass – San Lazaro Hospital, March 17, 2024

Reberendo Padre Raul B. Belludo, ang ating chaplain, mgaminamahalnakapatidnapari at diyakono, mga medical professionals, mgaminamahalnakapatid kay Kristo

Natitipon tayo sa banal na pagdiriwang bilang isang komunidad na sama samang nagpupugay sa kapistahan ng ating Patron na si San Lazaro. Kapatid nina Santa Marta at Santa Maria ng Betanya, at matalik na kaibigan ni Hesus. Kagaya ni Lazaro, madalas natatagpuan rin natin ang ating mga sarili na nagkakasakit, mahina at nangungulila sa kagalingan. Hayaan natin sa araw na ito, maging kapatanatagan natin ang katotohanan ng presensya ng Diyos: At kahit sa gitna ng ating mga pinagdaraanan hangarin parin nating matugpuan si Hesus. Kagaya ng mga griyego sa ating ebanghelyo, ito rin nawa ang ating maging samo’t dalangin: Ibig po naming makita si Hesus.

At saatingdalisay na pagnanais na makita ang Diyos, ang tugon Niya ay Pananatili. Sa unang pagbasa nag salita ang Diyos sa pamamagitan ni propeta Jeremias patungkol sa pagnanais Niyang gumawa ng bagong pakikipagtipan sa Kanyang bayan. “Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko.”

At minsan nang ipinaalala ni San Agustin, “Ang bagong tipanang ito ay hindi tungkol listahan ng mga dapat sundin, kung hindi ang pananatili ng Diyos sa piling natin” It is not a set of rules, but the very presence of God within us. Dito sa ating ospital, lugar kung saan tayo’y lumalagi upang makatagpo ng kagalingan, ang pinaka puso rin ng ating dalangin ay maranasan ang kanyang presensya. Sa pagyakap natin sa ating mga pinagdaraanan, buksan nawa natin ang ating mga puso sa pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal na higit sa lahat ng ating karamdaman, pag-ibig na nagkakaloob ng kapayapaan.

Pero ang pananatili ng Diyos sa buhay natin ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng problema. His presence in our lives is not a magic wand that cancels the reality of our sufferings. Narinig natin sa mga sulat sa hebreo ang buhay ni Hesus, siya ang maawing Pari, na natutuhan ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Ito rin ang paaala sa atin ni san Francisco de Sales, “true devotion consists not in a tenderness of heart that melts at the slightest touch of emotion, but in a firm constant resolution to do the will of God”. Marahil minsan sa ating mga karamdaman at mga pinagdaraanan ang mga ito’y nagiging daan para lalong maunuwaan ang pagsasakripisyo ni Hesus. Sa ganitong diwa rin natututo tayong maging maunawain sa iba at lalong pahalagahan ang anumang kagalingang nakakamtan.

Ngunithindi lang tayo komunidad na nagnanais makita si Hesus at nanatiling tapat kahit may pinagdaraanan. Inaanyayahan lalo’t higit na makita rin natin si Hesus sa bawat isa. Sa ating mga doktor, nurse at maging sa ating mga pasyente at mga katuwang sa pagpapagaling, makita nawa natin ang mukha ni Hesus. See Jesus in the faces of your fellow patients, in the tireless hands of your caregivers. Together, we are the body of Christ and Christ is present in each of us.

Habang papalapit rin ang ating mga pagdiriwang ng mga Mahal na Araw, at sa pagdiriwan natin ng kapistahan ng ating Patrong si San Lazaro, pinapaalalahan tayo hindi lamang ng kapangyarihan ni Hesus na pagalingin ang ating katawan kung hindi angkinin ang kasiguruhan ng pangakong buhay na walang hanggan. Kahit sa gitna ng ating mga karamdaman, nananalig tayo sa sa pag-asa ng muling pagkabuhay, pag asa kung saan makakaharap natin si Hesus. “The hope of one day seeing Jesus face to face.”

Bilang isang komunidad na naglalayong hangarin ang kagalingan ng bawatisa, dito tinatagpo natin hindi lang ating mga karamdaman kung hindi ang katotohanan tayo’y tagapag patoo ng mga kahanga-hangang dangal ng pagmamahalan at pag uunawaang nag mumula sa Diyos.

Let us be instruments of his healing touch, offering comfort, hope, and a glimpse of God’s enduring love that transcends even the walls of this hospital, of the bonds of this community.  May we, like Lazarus, rise from the darkness of our doubts and fears, and walk into the light of Christ’s presence.

Maging tugon nawa tayo ng Diyos para sa isa’t-isa at maging mukha Niya sa mundong nanalanging, “Ibig po naming makita si Hesus.”

Amen.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *