HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass – San Juan Nepomuceno Parish, May 16, 2024

Reberedo Padre John Barro, ang ating Kura Paroko, mga kapatid na pari, mga lider layko at lingkod bayan; mga deboto ni San Juan Nepomuceno, mga minamahal na kapatid kay Kristo,

Masaya akong makasama kayo sa pagdiriwang ng kapistahan ng insong patron na si San Juan Nepomuceno.  Happy Fiesta po sa ating lahat!

Sa unang pagbasa, pinalalakas ang loob natin sa pagliligtas na dulot ng Panginoon kahit na sa mga naghahangad kumitil ng buhay at sa mga kagipitang kinasusuunguan.

Sa ikalawang pagbasa, ipinangako sa atin na kahit anuman ang harapin natin, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos – hindi ang paghihirap, pag-uusig, gutom o tabak.

In our Gospel, Jesus told Philip and Andrew, “unless a grain of wheat falls to the ground and dies it remains just a grain of wheat, but if it dies, it produces much fruit.” On surface level, a grain of wheat falls to the ground simply because of gravity. But we realize that in using the imagery of a grain of wheat falling to the ground, dying, and producing much fruit, Jesus is teaching us that authentic love always involves falling away from our comfort zones, forgetting the self. That love we learn the love of God for us.

Hinahamon tayo na palagiang magtaya ng sarili, pumanaw sa sariling ginhawa at layaw upang mapanindigan si Hesus. Bahagi ng ating pananaw bilang isang arkidiyosesis ay ang pagsasabuhay ang Misteryo Paskwal.  Dahil si Kristo ang ating sinusundan, bahagi ng ating buhay ang mga karanasan ng Misteryo Paskwal – ang mga karanasan ng kamatayan at ang mga karanasan ng muling pagkabuhay.  Sa sakramento ng Binyag, tayo’y namatay at muling nabuhay kasama ni Kristo.  Sa katunayan nga ang tanda na ginamit upang tanggapin tayo sa sambayanang Kristiyano ay ang tanda ng krus sa ating noo.   At sa Binyag din lumulusong sa tubig bilang tanda ng pagkamatay kasama ni Kristo at ang pagahon sa tubig tanda ng muling pagkabuhay kasama niya.

Ito ang buhay na nakatakdang tahakin ng isang Kristiyano sa pagsunod kay Hesus.  Ito ang nais ipaalala sa atin ng ating ebanghelyo.  “Malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, nananatili itong butil ng trigo.  Ngunit kung ito’y mamatay – mamumunga ito ng sagana.”

Kailangan ng pagpanaw sa sarili.  Kenosis ang tawag dito.  Paulit ulit na pagpanaw sa sarili para sa minamahal.  Constant dying to self for the sake of the beloved.  We can only give life when we constantly die to our selfishness, our whims and our ambitions. Makapagbibigay buhay lamang tayo kung handa tayo laging pumanaw sa sarili.

Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos kahit gaano kahirap ang buhay, may pagpanaw sa sarili, may bagong buhay na sumisibol.

Kapag nagbabahagi tayo kahit na may mga sarili rin tayong pangangailangan, may pagpanaw sa sarili, may bagong buhay na sumisibol.

Kapag nagmamahal tayo ng mga taong mahirap mahalin, may pagpanaw sa sarili, may bagong buhay na sumisibol.

Kapag nagpapatawad tayo sa kahit sobrang sakit ang idinulot sa atin, may pagpanaw sa sarili, may bagong buhay na sumisibol.

Kailangan ng pagtatabas upang lumago, umunlad at mamunga.  Masakit ang pagtatabas pero ito lang ang paraan upang lubusang lumago.   Tulad ng isang magulang na itinutuwid ang anak dahil sa pagmamahal, ganito rin ang karanasan natin sa kamay ng Panginoon.  Masakit para sa isang magulang na habang tinuturuang maglakad ang anak – bibitiwan ang kamay ng anak – hahayaang madapa at bumagsak at bumangon sa kanyang sariling kakayahan – upang ganap na matutong maglakad.  Hinahayaang harapin nang mag-isa ang mga unang pagsubok – upang maging matatag at matapang sa pagharap sa buhay.

Ang taong nagmamahal handang isakripisyo, isantabi, o iwanan ang lahat para sa pagmamahal.  Hahánap sya ng paraán, sa halip na magpalusot o magdahilan.  Alam na alam ito ng mga magulang.  Mga nánay at tátay, noóng sanggól pa ang mga anák nyo, walang pinipiling oras ang pag-iyak nila.  Iiyak sila kahit sa gitna ng gabi.  Kahit pagod at puyat kayo, tatayo pa rin kayo para mag-alaga.  Salamat po, mga nanay at tatay, sa halimbawa ninyo ng pagpanaw sa sarili at kahandaáng magmahal.

Tulungan natin ang bawat isa na mamatay sa sarili..  Christian life is about dying every day – dying in order to give life – dying so that Christ may live in us.  Kapag nagsisimula ka nang magkuwenta, uuwi kang walang kuwenta.    Sa pagpanaw sa sarili – may bagong buhay laging sisibol.

Salamat sa halimbawa ni San Juan Nepomuceno ng katapangan at katapatan sa pananampalataya.  Salamat sa kanyang halimbawa ng pagpanaw sa sarili.  Kilala si San Juan Nepomuceno sa pagiging martir ng Sakramento ng Kumpisal.  Makailang ulit na pinilit siya ng hari na isiwalat ang ikinumpisal ng reyna ngunit nanindigan siya.  Sabi ng hari, “Kung hindi mo sasabihin sa akin, mamamatay ka.  Ngunit kung susundin mo ang hiling ko, gagantimapalaan kita ng yaman at karangalan.”  Hindi natinag si San Juan  Nepomuceno kaya’t ipinautos ng hari na itapon siya sa ilog.  May mga bagay at paninindigan tayo na mas higit pa sa ating mga sarili.

(Photo by Mio Angelo Hermoso/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *