HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass, San Isidro Labrador Parish, Pasay City, May 15, 2024

Minamahal naming mga kapatid kay Kristo dito sa bayan ng Pasay, Maligayang Kapistahan. Natitipon tayo para ipagdiwang ang buhay ng isang payak ngunit kamangha-manghang huwaran, Si San Isidro Labrador. Isang taong may tiyaga at dedikasyon sa kanyang gawain, naturingang pintakasi ng mga magsasaka at patron ng mga komunidad sa kanayunan.

Sa mga ating mga pagbasa mapagninilayan kung paano sa buhay ni San Isidro naging ganap ang biyaya at grasya ng Diyos. Unawain natin ito sa tatlong mahahalagang aspeto:

Una, ang Dignidad ng Hanapbuhay. Hindi nakakapagtaka na ang tawag nating mga pilipino sa gawain o trabaho ay hanapbuhay. Ito’y pagpapakita lamang na bawat pagsusumikap natin ay dapat nagdudulot ng buhay, nagtatawid sa ating pang araw-araw na pamumuhay. Sa Unang pagbasa nag paalala ang Panginoon, magpakabanal kayo sapagkat ang Panginoon ay banal. Ito’y paghimok sa atin na ang buhay at pakikipamuhay natin sa kapwa ay buhat sa kabanalan ng ating pagkilos at paggawa. Hindi nakakapag taka para kay San Isidro ang lahat ng paggawa ay banal. St. Isidore reminds us that all honest work is sacred. Whether we till the soil, build houses, or work in offices, our labor contributes to the well-being of our communities. Ito ang paanyaya sa ating lahat na ituring ang ating hanapbuhay nang may dedikasyon at kahusayan kagaya ni San Isidro.

Sunod, ang kambal na disposisyon ng Pagtitiyaga at Pagsusumikap.  Ito rin ang ang mensahe ni Santiago sa ikalawang pagbasa, “Magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon”, paalala sa atin na ang anihan ay nagaganap lamang matapos ang matiyagang pag aantay at masigasig na pag tatrabaho. Great things rarely happen overnight. Just like a harvest takes time, so too do our dreams and aspirations. Ang pagsasaka ay walang patid na siklo ng pag-aantay, pagtitiwala na ang binhing itinanim ay mamumunga ng sagana sa bisa ng Grasya ng Diyos. Mayroon ba sa buhay mo na nangangailangan ng pagtatanim ng binhi mula sa Diyos? Marahil pangarap? pagbabago ng puso? o di kaya’y ugnayang nangangailangan ng paghilom? Pagkatiwalaan natin na ipag aadya tayo ng Diyos, kung paano rin niya pinamunga ang mga tanim.

Nauunawaan ito ni San Isidro, hindi siya nag alinlangang magbuhos ng oras at lakas, nagtitiwalang pagpapalain ang kanyang gawa. At siyang tunay, pinagpalang totoo. Kung aalahanin natin ang salaysay ng buhay niya, may bahagi roon na sa sobrang nalulugod ang Diyos sa paggawa ni San Isidro, minsan natagpuan ang ilang mga anghel tinutulungan siya sa kanyang mga trabaho. Patunay lamang sa kanyang di nagmamaliw na pananampalataya.

Panghuli, ang ating Ugnayan ay Kapangyarihan. Sa lumang tipan malimit gamitin ang ubasan o vineyard. Sa katunayan ang ubasan sa wikang hebreyo ay KEREM, at siyamnaput siyam na beses nagamit ito sa lumang tipan bilang paglalawaran sa ugnayan sa pagitan ng bayang hinirang at ng Diyos na may likha. Hindi nakakapagtaka na sa ating ebanghelyo, tahasang ipinaalala ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapangalaga, kayo ang mga sanga.” Ang ugnayan natin sa Diyos ang siyang bukal ng ating lakas at katatagan sa anumang hangarin at gawain. St. Isidore, though a simple man, was deeply connected to his faith. He started his days with prayer, his work an extension of his devotion. Isidore, like the fruitful branch, used his talents – ginamit niya ang kanyang mga gawa, ang kanyang pang-unawa at pananampalataya para mamunga ng saganang kabutihan sa mundo. Hindi siya nahumaling o naghangad man lang ng makamundong pagpupunyagi bagkus isang buhay na kalugod lugod sa Diyos.

Nawa mayakap natin ang mga katotohanang ito na sinasalamin ng buhay ng ating mahal na patron, ang dignidad ng ating hanapbuhay ay kabanalan na makakamit lamang sa pagtitiyaga at pagsusumikap at higit sa lahat, tayo’y manahan sa lakas ng ating ugnayan sa Diyos na dumadaloy sa ating kapwa at sa kanyang bayan.

San Isidro Labrador, Ipanalangin mo Kami. Amen. (Photo by Mio Angelo Hermoso/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *