HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass, Nuestra Señora de Gracia Parish, May 19, 2024  

Fr. Mark Aisor, OSA, ang ating kura paroko; Fr. Joey Martin, ang pinuno ng transition team mula sa Archdiocese of Manila; mga kapatid na pari at lingkod na diyakono; mga relihiyoso at relihiyosa; mga lider layko; mga minamahal na kapatid kay Kristo:

Ang pagtitipon natin ngayong hapon ay hitik sa kahulugan at kasaysayan. Napakaraming aspeto at sapin-sapin ang mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin at hindi dapat isawalang-bahala. Ang monasteryo at Parokya ng Nuestra Señora de Gracia ay hindi ordinaryong lugar o pamayanan. Mayaman siya sa kuwento at pinagdaanan. Nakaugnay ang simbahang ito sa paglaganap ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Mula nang dumating ang mga paring Agustino sa ating mga isla noong 1565, hindi kailanman naputol o nawala ang kanilang pagsisikap na payabungin ang pananampalataya ng mga Pilipino.

Mula noong 1601, naging saksi ang monasteryo at pamayanang ito sa napakaraming mga kaganapan sa simbahan at lipunan. Mula sa mga lindol at mga giyera, mula sa pagpapahirap ng mga dayuhan at mga sariling kababayan, nagdaan ang Nuestra Señora de Gracia sa mga pagkasira at pagkawasak. Sa mga napakadilim na bahagi ng kanyang kasaysayan, halos wala nang naiwan sa kanya maliban sa mga nakauslingpader at bakod na paalala ng mapait na nakaraan.

Sa araw na ito, pasalamatan natin ang mga paring Agustino na naglingkod ng walang kapaguran upang mapanitiling buhay ang pananampalataya sa lugar na ito. Kung babalikan natin ang pinagdaanan nila sa parokyang ito, hahanga tayo sa kanilang sigasig at puso sa misyon. Mga minamahal kong kapatid sa Order of St. Augustine – Province of Santo Niño de Cebu, maraming maraming salamat sa inyo. Tunay nga kayong mga anak ni San Agustin sa inyong mga pusong nag-aalab sa paglilingkod at pagmamahal sa kawan ng Diyos. Ang inyong misyon sa Guadalupe Viejo ay hindi kailanman makakalimutan. Ang inyong mga pagsisikap at pagpupunyagi ay hindi natin papayagang masayang at mapunta sa wala. Sisikapin nating ipagpatuloy ang inyong mga naitayo at nasimulan.

Ngunit ang simbahan ay nagpapatuloy sa paglalakbay. Ang Dakilang Kapistahan ng Pentekostes ay magandang pagkakataon upang buksan natin ang ating mga puso at kalooban sa udyok at bulong ng Espiritu Santo. Ang Pentekostes ang kaarawan ng simbahan. Sa araw na ito, mistulang ipinapanganak din ang simbahan dito sa Nuestra Señora de Gracia. May umuusbong na bagong buhay at pag-asa. May sumisikat na bagong araw at bagong umaga. Mahalagang tumanaw tayo ng utang na loob sa mga nangyari sa nakaraan. At mahalaga din na buksan natin ang pintuan para sa dumarating na panibagong kabanata ng ating kasaysayan.

Ang Nuestra Señora de Gracia ay tungkol sa Mahal na Inang Maria na pinuspos ng Espiritu Santo. Ave. Gratia plena. Ang bati ng anghel Gabriel kay Maria. Aba. Puno ka ng Grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. Ang parokyang itong nakatalaga kay Mariang Puno ng Grasya ay muling nakakaranas ng paglukob ng Espiritu Santo. Ang araw na ito ay araw ng Bagong Pentekostes para sa lahat. Sa mga bagong paring itatalaga sa parokyang ito, maging instrumento nawa kayo ng pagbabago at pagpapanibago ng simbahan. Makinig kayo sa Espiritu Santo. Limiin at kilatisin ninyong mabuti ang galaw ng Espiritu Santo para sa pamayanang ito. Kung paanong pinuno ng presensiya ng pag-ibig ng Diyos ang parokyang ito sa pamamagitan ng mga paring Agustino, gayundin naman ang inyong misyon sa inyong pagparito. Huwag ninyong babawasan ang grasya ng Nuestra Señora de Gracia. Bagkus ay panatalihin ninyong puno at nag-uumapaw ang grasya ng pag-ibig ng Diyos sa simbahang ito.

Mga minamahal kong parishioners ng Nuestra Señora De Gracia, alam kung meron kayong mga takot at agam-agam sa mga pagbabagong ito na nagaganap sa inyong Parokya. Naiintindihan ko ito. Katulad ng mga alagad na nasa loob ng kuwarto, natatakot sa mga posibleng mangyari sa kanila. Maaaring ganito rin ang nararamdaman ninyo. Natatakot o nag-aalala sa mga pwedeng mangyari sa mga susunod na araw at panahon. Ngunit araw ng Espiritu Santo ngayon. Kaya’t walang dapat ipangamba. Tumawag tayo sa Banal na Espiritu ng Diyos na manahan sa ating pamayanan. Nawa’y bigyan Niya tayong lahat ng karunungan, kaalaman, katatagan, at kagalakan sa gitna ng mga pangamba. Sa Espiritu Santo, hindi tayo maliligaw. Sa Espiritu Santo, hindi tayo mag-iisa.

Makakaasa rin kayo sa aking patuloy na pagsubaybay sa inyo bilang inyong pastol. Hindi madali ang paglipat at pagpapalit na ito mula sa mga paring Agustino at mga paring Diyosesano. Hihilingin ko sana ang inyong patuloy na pagbubukas at pagtalima sa Espiritu Santo. Siya ang gagabay sa inyo. Siya ang magtuturo sa inyo sa tamang landas. Siya ang magbibigay sa inyo ng lakas ng loob upang ipahayag ang Mabuting Balita kahit nagkakaiba-iba ng opinyon at wika. Muli, sa mga kapatid ko sa Order of Saint Augustine, maraming maraming salamat sa inyong higit sa apatnaraang taon na paglilingkod sa Nuestra Señora de Gracia. Sama-sama nating ipagpatuloy ang misyon ng simbahan saanman at kailanman. Amen. (Screenshot from Nuestra Senora de Gracia Facebook Live)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *