HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass at Saint Anthony de Padua Parish in Singalong, June 13, 2022, 10 am  

Reberendo Padre Benny Tuazon, ang ating minamahal na kura paroko, mga kapatid na pari, mga lider layko ng parokya, mga ginigiliw na kapatid kay Kristo,

Maligayang Kapistahan po sa inyong lahat!  Masaya po ako na maksama kayo sa umagang ito sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng inyong mahal na patron na si San Antonio de Padua.

Sa tuwing maglalakbay tayo ng matagal at malayo, gumagawa tayo ng checklist ng mga dadalhin natin upang wala tayo makaligtaan.    Sa ebanghelyo, nagbigay ng checklist si Hesus – hindi ng mga dadalhin, mga hindi dapat dalhin. Kaya nga tila ba impractical para sa akin ang mga bilin ni Hesus.  Take nothing for the journey.  Bawal magdala ng anuman – walking stick, damit, pagkain, pera.  Tila impractical sa unang tingin.  Ngunit may nais na ituro si Hesus.

Una, trust, magtiwala.  Magtiwala sa Diyos. Magtiwala sa kapwa alagad.  Magtiwala sa mga taong tatanggap at magmamagandang loob sa kanila.

Magtiwalang hindi magpapabaya ang Diyos – lalo na sa panahon nating ang sukatan ng maginhawa at mabuting buhay ay ang kapangyarihan, kayamanan at katanyagan.   our sense of security comes from power, wealth, fame.   Kahit ang pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamakapangyarihan at pinakatanyag na tao ay nakakaranas ng kakulangan.

Ang Diyos lang ang tanging makapagpupuno ng mga kakulangan at puwang natin sa buhay.   Matapos ng maraming taon ng pagpapakasasa at pamumuhay sa kasalanan, sinabi ni San Agustin, “Kay tagal bago kita minahal…Ang puso kong balisa sa iyo lamang mapapanatag.”

Tinuturuan din silang magtitiwala as kanilang kapwa alagad.  Dala-dalawa silang isinugo.  Mas mainam sana kung isa isa ang pagsusugo sa mga alagad.  Mas maraming mapupuntahang lugar.

Ngunit nais ituro ni Hesus sa mga alagad na matutong magtiwala sa kakayahan ng iba, sa kabutihan ng iba.   Sa panahon ng modernong teknolohiya, mas kakaunting katrabaho, mas mabilis, mas masinop, mas nakakatipid.

Dapat din silang magtitiwala rin sa mga tao at bayan na tatanggap as kanila.  As kapwa dumadaloy ang biyaya ng Diyos.  Hindi lang sila ang maghahatid ng pag-ibig ng Diyos.  As pagtanggap ng mga tao, sa kabutihan ng mga tao, mararanasan nila ang presensya ng Diyos.

Ikalawang paalala sa mga alagad at sa ating lahat, travel light.   Madalas, sigurista ako kapag naglalakbay – laging may extra – damit, sabon, shampoo.  Para anuman ang  mangyari – tayo’y handa.   Tila ba nagbibigay ang mga ito ng sense of security.   Pero minsan sa dami ng dala natin, nagiging pabigat na tuloy ang sense of security natin.

Huwag magdala ng anuman, ang bilin ni Hesus. Travel light.  Ang mga anghel daw nakakalipad hindi dahil sa may pakpak sila, kundi dahil wala silang mabigat na dala.

Ano ano ba ang excess baggages natin sa buhay?

Sabi nga ng isang spiritual writer: “Travel light…When you travel light, you feel light; you do not stop the journey!  When you travel light, you see light; you do not lose your way!  When you travel light, you find light; you do not walk in darkness!

For when there is less room for baggages, there is more room for God!

Bumaling tayo ngayon kay San Antonio ng Padua.  Kilala siya bilang mahusay na tagapangaral ng Salita ng Diyos.  Minsang nasaksihan ng kanyang mga kasamahan na habang nananalangin at nagninilay, mula sa tangan niyang Bibliya ay lumitaw si Hesus.  Kapag nakatuon sa pakikinig kay Hesus, siya ang magiging bukambibig at paksa ng ating panalangin at pakikitungo sa kapwa

Minsan ding nanalangin si San Antonio, napansin na napalibutan siya ng liwanag habang kalong at yakap niya ang batang si Hesus. Sa kanya natin matututunan na ang panalangin ay hindi lamang pakikipagusap o pakikinig kay Hesus. Higit sa lahat, ang panalangin ay pagyakap kay Hesus.

Si San Antonio ang takbuhan ng mga nawawalan – bagay, pagkakataon, kaibigan, mahahalagang tao sa buhay. Tinuturuan tayo ni San Antonio, sa yakap ni Hesus – nasusumpungan ang mga hinahanap, nagbabalik ang mga nawawala.

Sa yakap ni Hesus, nakikita ng puso ang hindi makita ng pisikal na mga mata. Sa yakap ni Hesus, wala nang hahanapin pang iba.  Higit pa sa sapat ang pag-ibig ni Hesus.  Amen. (Photo by Anton Gonzales/SOCOM-St. Anthony of Padua Parish, SIngalong)

 

Leave a reply