HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass at National Shrine of Our Lady of the Abandoned, Santa Ana, Manila on May 12, 2022  

Rev. Fr. Esmeraldo Enalpe, OFM, ating shrine rector at parish priest, mga kapatid na pari at diyakono, mga relihiyoso at relihiyosa, mga parishioners at deboto ng Nuestra Senyora Desamparados La Gobernadora de Manila, mga minamahal na kapatid kay Kristo,

Nagagalak akong mgakasama kayo sa araw na ito upang ipagdiwang ang Banal na Misa sa kapistahan ng ating mahal na patrona, ang Mahal na Birheng Maria, Ina ng Walang Mag-ampon.

Noong isang taon, isang malaking biyaya at karangalan ang tinaggap natin ng italaga ang makasaysayang simbahang ito bilang national shrine, sentro ng pagdedebosyon kay Maria, ang Ina ng Walang Mag-ampon. Harinawa, ang pagdedebosyong ito sa ating Inang si Maria ay hindi lamang natatapos sa pananalangin at pagpaparangal sa kanya. Nawa, sa national shrine na ito, makakatagpo rin ng pagkalinga at pagtanggap ang mga walang mag-ampon, ang mga napapabayaan sa lipunan at ang mga nagdurusa at nahihirapan sa buhay.

Ang tahanang ito ni Maria, Ina ng Walang Mapag-ampon ay maging tahanan din nawa nila. At kung paanong inilalapit sa atin si Maria ni Hesus, lahat nawa ng pumunta dito sa parokya at national shrine ay mapalapit at maranasan ang pagkalinga at pagmamahal ni Hesus.

Mga minamahal na kapatid, ang tunay na pagdedebosyon kay Maria at naglalapit sa atin kay Hesus. Ang totoong pagmamahal kay Maria ay pagmamahal din kay Hesus dahil iyun ang nais ni Maria. Si Maria ang nag-aakay sa atin palapit kay Hesus. Si Maria ang nagsasabi sa atin na gawin ang anumang sabihin ni Hesus. Do whatever he tells you.

Ito ang ipinapakita sa atin ng ating mga pagbasa ngayon. Sa ating unang pagbasa, narinig natin ang pangitain tungkol sa isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang babaeng ito ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa.

Sa ating tradisyong Kristiyano, alam nating ang pangitaing ito ay tumutukoy kay Maria at sa kanyang anak na si Hesus. Kaya nga sinabi ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, “Noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak, isinilang ng isang babae.”

Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Puspos ng Espiritu Santo, sinabi ni Elizabeth, “Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala din ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?” Sa mga salitang ito, naging propeta si Elizabeth. Ipinahayag niya na ang sanggol sa sinapupunan ni Maria ay ang Panginoon. Sa pagdalaw ni Maria kay Elizabeth, dinala ni Maria kay Elizabeth at sa buong bayan ng Israel ang Panginoon at tagapagligtas.

Mga kapatid, dinadala ni Maria si Hesus sa atin at inaanyayahan tayo ni Maria na ituon ang ating mga mata, puso at buhay kay Hesus. Bilang miyembro ng parokyang ito at bilang mga anak at deboto ni Maria, ang focus natin ay si Hesus. Ang nais natin ay mapalapit kay Hesus na dumating si Hesus sa atin at manatili siya sa piling natin. At aminin natin kailangang, kailangan natin si Hesus lalo na sa panahon natin ngayon.

Kung may pagkakawatak watak, sama ng loob, tamphan at galit sa pamilya, sa mga magkakaibigan, sa magkakapitbahay at sa lipunan, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating dalhin niya sa atin si Hesus upang magdala ng pagkakasundo, kapatawaran at pagkakaisa.

Kung namamayani ang pagiging madamot at makasarili, iniisip lamang ang sariling kapakanan, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating ilapit niya sa atin si Hesus upang ibukas ang ating palad sa pagbibigay, pagbabahagi at paglilingkod.

At kung may kaguluhan, kalituhan at kadiliman, kung namamayani ang kasinungalingan, kung nawawalan tayo ng pag-asa, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating dalhin sa atin si Hesus upang magdala ng liwanag ng katotohanan at kabutihan.

Kung may pagdurusa at paghihirap lalo na ngayong panahon ng pandemya, kung marami ang kapos, bagsak ang kabuhayan at labis na naghihikahos, tumawag tayo kay Maria at hilinging nating ilapit niya si Hesus upang buhayin sa ating puso ang pagtutulungan, pagdadamayan at pagmamahalan.

Kung may karamdaman, pangungulila ng pagpanaw ng mahal sa buhay, kung may kalungkutan at pag-iisa, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating dalhin niya sa atin si Hesus na nagbibigay ng kapanatagan ng loob at kapayapaan.

Kung namamayani ang kasamaan at kasalanan, tumawag tayo kay Maria at hilingin nating ilapit niya sa atin si Hesus upang iadya tayo sa masama at pagkalooban tayo ng kaligtasan.

Kulang ang ating pagmamahal kay Maria kung wala si Hesus sa ating piling at kung hindi nabubuhay si Hesus sa bawat isa’t isa sa atin. At hindi tayo tunay na anak at deboto ni Maria kung ang puso natin ay malayo kay Hesus.

Hilingin natin sa ating Mahal na Ina Nuestra Senyora delos des Emparados na patuloy tayong akayin bilang isang sambayanan papalapit kay Hesus upang wala nang makaramdam ng pag-iisa at hindi pagtanggap bagkus mamayani sa atin ang pagkalinga, pagdadamayan, malasakit sa isa’t isa at pagmamahalan. Amen. (RCAM-AOC | Screenshot from Bational Shrine of Our Lady of the Abandoned Facebook Page)

 

Leave a reply