HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Fiesta Mass, Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peñafrancia, May 18, 2024

Reberendo Padre Herbert Camacho, mga kapatid na pari, diyakono, relihiyoso at relihiyosa, mga lingkod ng pamayanan, mga ginigiliw kong kapatid kay Kristo.

Nagagalak akong makasama kayo ngayon, upang ipagdiwang ang Banal na Misa dito sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peñafrancia. Lubos akong nagpapasalamat kay Fr. Herbert Camacho, ang inyong Rektor at Kura Paroko, sa kanyang paanyaya na pumarito ako at makibahagi sa Kapistahan ng inyong parokya. Nagkakatipon tayo upang magpasalamat sa Panginoon sa maraming biyayang dumaloy sa pamayanang ito at upang hilingin ang pagggabay at direksyon ng Diyos tungo sa katuparan ng mga pangarap at plano niya para sa dambana at parokyang ito.

Ngayon din ay ang Dakilang Kapistahan ng Pentekostes.  Limampung araw pagkatapos ng Muling Pagkabuhay, nagkakatipon ang mga alagad sa isang lugar at may nakita silang parang mga dilang apoy na pumanaog sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. At kasama ng mga alagad si Maria.

Mga kapatid, ang kadakilaan ni Maria ay nakaugat sa katotohanang pinuspos siya ng Espiritu Santo. Dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, namuhay si Maria sa presensya ng Diyos. Bilang Ina, si Maria ay nakipagtulungan sa mga udyok ng Espiritu, sumusunod sa Salita ng Diyos, at araw-araw na sinasariwa ang kanyang “Fiat”. Ang kanyang buhay ay isang tuluy-tuloy na “Magnificat”; namuhay siya sa kapayapaan at kagalakan dahil hinayaan niya ang Espiritu ng Diyos na gumabay sa kanyang buhay. Nang tanggapin ni Maria ang Espiritu Santo, hindi niya ito itinago sa kanyang sarili; agad siyang lumabas upang ibahagi ang karanasang iyon at ang kahulugan nito sa iba. Napagtanto rin niya na ang isang buhay sa Espiritu ay kinakailangang may kasamang paglilingkod sa iba; kaya’t, hindi alintana ang kanyang sariling kalagayan, siya ay naglakbay sa bulubundukin upang tugunan ang pangangailangan ng kanyang nakatatandang pinsan, si Elizabeth.

Ano ang kaugnayan nito sa atin? Malaki, sapagkat ang nangyari sa buhay ni Maria ay maaari at dapat mangyari sa ating mga sariling buhay.  Tayong lahat ay tumanggap ng Espiritu Santo sa Binyag at Kumpil. Ang pagtanggap nito ay hindi lamang seremonya; ito’y pagbubukas ng ating sarili sa paggabay at pagbabago ng Espiritu sa ating buhay.  Paano natin tutularan si Maria?  Hayaan niyong magbahagi ako ng tatlong paraan:

Una, ang pagiging bukas sa Espiritu Santo: Si Maria ay naging Ina ni Hesus at Ina ng Simbahan dahil sa pagkilala at pagsunod sa udyok ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ang ating buhay ay dapat ding maging bukas sa pagtanggap ng Espiritu upang maging mabunga at makapaglingkod sa iba.

Paano natin ito maipapakita? Sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-aaral ng Banal na Kasulatan, at pagtanggap ng iba’t ibang grasya ng Espiritu. Kapag tayo’y bukas sa pag-aalaga ng Espiritu, magkakaroon tayo ng mas malalim na ugnayan sa Diyos at mas magiging handa tayo sa paglilingkod sa iba.

Ikalawa, pagbabago ng buhay: Ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng kapayapaan, pagmamahal, at kagalakan. Kung tayo’y bukas sa paggabay ng Espiritu, magkakaroon tayo ng mas maligayang buhay at magiging instrumento tayo ng pagbabago sa iba.

Paano natin ito maipapakita? Sa pagiging mas mapagmahal, mas mapayapa, at mas matiyaga. Kapag tayo’y nagiging instrumento ng pagbabago sa ating pamilya, komunidad, at lipunan, ito’y ebidensya ng pag-galaw ng Espiritu sa ating buhay.

Ikatlo, paglilingkod sa kapwa: Tulad ni Maria na naglakbay patungo kay Elizabeth, tayo rin ay tinatawag na maglingkod sa iba. Ang pag-ibig at pag-aalaga sa kapwa ay bahagi ng pagiging bukas sa Espiritu Santo.

Paano natin ito maipapakita? Sa pagtulong sa mga nangangailangan, pag-aalaga sa mga may sakit, at pagiging mapagbigay sa iba. Ang paglilingkod ay hindi lamang sa malalaking gawain; maaari itong magsimula sa simpleng pagtanggap ng iba, pagkalinga sa mga kaibigan, at pagiging bukas sa pagtulong sa anumang paraan.

Mga ginigiliw kong kapatid, nawa’y ang mga aral na ito – ang pagiging bukas sa Espiritu Santo, ang pagbabago ng buhay at ang paglilingkod sa kapwa – ay maging inspirasyon at gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga tapat na deboto ng Nuestra Señora de Peñafrancia at bilang mabubuting Kristiyano. Amen.

(Photo by Kyler Bernardo/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *