HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Easter Vigil, March 30, 2024

Rev. Msgr. Rolly dela Cruz, ang ating minamahal na rector; mga kapatid na pari at diyakono, mga madre; mga minamahal kong kapatid sa Kristo,

Ngayong gabi tayo ay natitipon tayo sa Manila Cathedral upang ipagdiwang ang Pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Binabalik-balikan natin ang araw ng kagalakan kung kailan bumangon si Kristo mula sa mga patay, nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, at nagdulot ng bagong buhay sa lahat ng naniniwala sa Kanya.

Tanggapin natin ang paanyaya sa atin: ang pumunta sa Galilea kung saan mamakakatagpo natin si Hesus na muling nabuhay.  Ano bang ibig sabihin ng pagpunta sa Galilea?

Sabi ni Pope Francis: Ang pagpunta sa Galilea ay pagsisimulang muli.  Para sa mga alagad, ito ay pag-uwi sa lugar kung saan unang pagkakataon nilang nakatagpo si Hesus at tinawag silang sumunod sa kanya.  Ang Galilea ang lugar ng unang pagtatagpuan, unang pag-iibigan.   Tila sinasabi ni Hesus sa mga alagad: “Balikan natin ulit yung sinimulan natin.  Magsimula tayong muli.  Gusto kong sariwain ang pagsasama natin, sa kabila ng lahat ng mga pagkakamali.” Sa Galilea, mamamangha tayo sa walang hanggang pagmamahal ng Panginoon, na kayang limikha ng bagong landas kahit sa mga daan kung saan binigo natin siya. Kaya nga ang pagpunta sa Galilea at pagtahak ng bagong landas, sa direksyon papalayo sa libingan.

Sa banal na gabi na ito, ipinagdiriwang din natin ang Sakramento ng Binyag, kung kalian ang bawat Kristiyano ay nakikilahok sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Sa Binyag, namamatay tayo sa ating lumang sarili, at nabubuhay tayo kasama si Kristo sa bagong buhay. Sa pagsaksi natin sa binyag ng ating mga kapatid sa pananampalataya ngayong gabi, tandaan natin ang kahalagahan ng sakramentong ito sa ating buhay.

Ang Binyag ay hindi lamang isang ritwal o tradisyon; ito ay isang personal na pangako na mamuhay tayong bilang tagasunod ni Kristo. Ito ay isang pampublikong pagpapahayag na pumipili tayo na maging bahagi ng komunidad ng pananampalataya at handang maglakbay sa pananampalataya kasama ang ating mga kapatid sa Kristo. Sa pamamagitan ng Binyag, tayo ay sumasama sa katawan ni Kristo, at naging mga miyembro ng Kanyang Simbahan.

At habang tinutunghayan natin ang liwanag ng kandila ng Paskuwa, ipinapaalala rin sa atin ang kapangyarihan ng liwanag ni Kristo. Ito ay nagpapakita ng tagumpay ng buhay sa kamatayan, at ito ay naglilingkod bilang sagisag ng pag-asa at pagbabago para sa atin lahat.

Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagkakaisa kay Kristo sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, at tayo ay tinatawag na makibahagi sa kanyang misyon upang magdala ng liwanag sa mundo. Habang patuloy tayong maglakbay sa ating pananampalataya, laging tandaan ang kahalagahan ng pagtutulungan sa espiritu ng synodality, at huwag nating kalimutan ang liwanag ni Kristo na nag-uudyok sa atin sa ating mga landas.

Bilang isang komunidad ng pananampalataya, tayo ay tinatawag na tumugon sa Pagkabuhay ni Kristo sa pamamagitan ng pagmamahal at debosyon. Tinatawag tayo na magbahagi ng Mabuting Balita ng tagumpay ni Kristo sa kasalanan at kamatayan sa mundo sa atin. Tinatawag tayo na maging mga saksi sa biyaya at awa ng Diyos, at ipakita ang biyaya at awa na iyon sa iba.

Sa ating pagdiriwang ngayong gabi ng Pagkabuhay ni Kristo, magbalik-tanaw tayo sa ating pangako sa Kanya at sa Kanyang Simbahan. Alalahanin natin ang mga pangako natin sa ating Binyag, at ipakita natin ito sa araw-araw nating buhay. Tayo nawa ay maging komunidad na namumuhay sa pagmamahal at nagtutulungan sa pananampalataya.

Sabi pa ni Pope Francis: “Kapatid, kung sa gabing ito may dala ka sa puso mo na isang madilim na oras, isang araw na hindi nagbubukang-liwayway, isang liwanag na nakabaon, isang gumuhong pangarap: halika, buksan mo ang puso mo para mamangha sa balita ng Pasko: ‘Wag kang matakot, buhay siya!  Hinihintay ka nya sa Galilea.’  Hindi mabibigo ang mga hangarin mo, mapapawi ang mga luha mo, madadaig ng pag-asa ang mga takot mo.  Dahil, kung alam mo lang sana, ang Panginoon ay laging nauuna sa tin, naglalakad siya sa harap mo.  At kasama niya, nag-uumpisa ulit ang buhay.”

Nawa’y maging paalala sa atin ng Gabi ng Pasko ng Pagkabuhay ang kapangyarihan ng Pagkabuhay ni Kristo at ang kahalagahan ng ating pakikibahagi sa Kanyang Simbahan. Lumabas tayo mula sa banal na gabi na ito, punong-puno ng kagalakan at pag-asa, at maging tanglaw ng liwanag ni Kristo sa mundong ating ginagalawan. Amen. (Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *