HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Diaconal Ordination of Ejay San Diego, November 25,  2023

Reverend Father Rufino Sescon, Jr., Rector at Kura Paroko ng Quiapo Church; mga kapatid na pari at diyakono; mga religious men and women; mga seminarista; ang pamilya, kamag-anak, at kaibigan ng ating kapatid na oordenan; mga minamahal na kapatid kay Kristo:

Isang malaking biyaya ang magkatipon-tipon tayo ngayon dito sa simbahan ng Quiapo, isang lugar na pinababanal ng panalagin ng milyon-milyong deboto ng Mahal na Poong Hesus Nazareno.  At sa araw na ito, sa harap ng makasaysayang at mapaghimalang imahen ng Poong Nazareno ng Quiapo, ay oordenan natin ang ating kapatid na si Ejay sa pagka-diyakono.

Sa ngalan ng Archdiocese of Manila, nais kong pasalamatan ang pamilya ni Ejay sa pag-aalay ng inyong anak sa Simbahan.  Isa sa mga dahilan kung bakit siya inoordenan ngayon ay dahil sa inyong paghubog, pagtuturo, paggabay, at pagmamahal sa kaniya.  Kayo ang unang nag-alaga at nagpalago sa binhi ng bokasyon na inihasik sa kaniya ng Diyos.

Salamat din sa buong komunidad ng Our Lady of Guadalupe Minor Seminary at San Carlos Seminary, at lahat ng mga tao at komunidad na naging bahagi ng paghuhubog ni Ejay.  Sa natatanging paraan, nais kong pasalamatan si Fr. Jun, ang mga pari, mga empleyado, at ang buong komunidad ng Quiapo Church sa inyong paggabay at pakikipaglakbay kay Ejay.  Malaki ang naging bahagi ninyo upang ihanda siya sa kanyang ordenasyon at paglilingkod.

At sa iyo, Ejay, kasama mo kaming lahat na nagpapasalamat sa Diyos dahil pagkatapos ng mahabang paghihintay, naririto na tayo sa araw ng iyong ordenasyon.  Salamat sa iyong pagtitiyaga at pagiging bukas sa paghuhubog.  Huwag mong isipin na ang ordenasyon ang hangganan ng iyong paglalakbay.  Sa katunayan, nagsisimula ka pa lang.  At sa araw na ito, sinisimulan mo ang isang buong buhay na paglilingkod sa Diyos at sa kanyang Simbahan.

Ejay, natutunan mo sa seminaryo na ang salitang “diyakono” ay nagmula sa diakonia, isang salitang Griyego ang ibig sabihin ay paglilingkod, o service.  Inoordinahan ka ngayon bilang diyakono. Ibig sabihin, itinatalaga ka ngayon ng Simbahan bilang lingkod.  When you are called a deacon, it is not really a title but a function.  You are called to serve.  You are a servant. Your ordination today ushers you to a whole life of service, a commitment you have to keep until your last breath.

Ejay, bilang diyakono, ikaw ay lingkod, unang-una, ni Hesus.  Sinabi ni Hesus sa ebanghelyo, “Dapat sumusunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saanman ako naroon ay naroon din ang aking lingkod.”  Ang tapat na lingkod ay sumusunod kay Hesus.  Ang tapat na lingkod ay nananatili kay Hesus.  Dahil ang lingkod na malayo kay Hesus ay hindi tunay na naglilingkod.  If you are not willing to obey Jesus, if your mind and heart are far from Jesus, if you are not always with Jesus, you are a fake servant.  Kaya kung gusto mong maging lingkod ni Hesus, sikapin mo araw-araw na sumunod kanya.  Tularan mo siya.  Sundin mo ang kalooban niya.  Ilapit mo ang iyong sarili sa kanya.  At tiyakin mo na siya lagi at siya lamang ang laman ng iyong isip, kamalayan, at puso.

Bilang diyakono, ikaw din ay lingkod ng Simbahan.  Dahil ang Simbahan ang humiling na ikaw ay ordenan, nararapat lamang, bilang pagtanaw ng utang na loob, na paglingkuran mo ng buong katapatan ang Simbahan.  Bilang lingkod ng Simbahan, tandaan mo na hindi lang ikaw ang naglilingkod.  Marami kang kasama, marami kaming kasama mo, sa paglilingkod.  Sa unang pagbasa, inihabilin ng Panginoon kay Moises na ang mga Levita ay ang katulong ni Aaron.  Pare-pareho tayong lingkod ng Simbahan kaya dapat nagtutulungan tayo sa paglilingkod.  Ministry in the Church is always collaborative.  And in the spirit of synodality, we should always remember that no one must serve alone.  We should always serve together.  In service, there should be no competition, but only cooperation.  Sa ating pagtutulungan at pagkakasundo bilang mga lingkod, malalaman ng lahat na tayo’y tunay na lingkod ni Hesus.

May mahalagang paalaala si San Pablo para sa mga lingkod ng Simbahan.  Sa ating ikalawang pagbasa ngayon, narinig natin ang mga katangian ng mga tagapaglingkod ng Simbahan.  Ang  lingkod daw ng Simbahan ay dapat marangal, hindi mayabang, hindi lasinggero, hindi gahaman, at naninindigan sa pananampalataya nang may malinis na kalooban.  Take note that St. Paul is not just looking for skills in a servant of the Church.  More than skills, what is important is the attitude, disposition, and values of the one who intends to serve.

Ibig sabihin, ang paglilingkod ay hindi lang tungkol sa mga gawain, responsibilidad, at tungkulin.  Mahalaga ding tingnan ang ugali, values, at character na dinadala natin sa ating paglilingkod.  Ang mabuting lingkod ay hindi lamang ‘yung nagagawa ng mabuti ang mga tungkuling inaatas sa kanya.  Ang mabuting lingkod ay, unang-una, mabuting tao.  Bilang diyakono, maglingkod ka ng mabuti at lagi kang maging mabuti.

Ejay, masdan mo ang ating Poong Hesus Nazareno.  Siya ang larawan ng isang tunay na lingkod.  Siya ang halimbawa ng tunay na paglilingkod.  Araw-araw, sikapin mong matularan siya.  Pasanin mo ang krus ng paglilingkod nang may galak at pag-ibig.

Mga minamahal na kapatid, ipagdasal natin si Ejay upang maging mabuti siyang lingkod ng Diyos at ng kanyang Simbahan.  Ipagkatiwala natin siya sa maka-inang pagkalinga at panalangin ni Maria upang katulad ng ating Mahal na Ina, si Ejay, at ang lahat ng lingkod ng Simbahan, ay makatugon, “Narito ang alipin ng Panginoon; maganap nawa ayon sa wika mo.” Amen.  (Photo by Mio Angelo Hermoso/RCAM-AOC | Photogallery)

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *