HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, Blessing of the New Tabernacle, Ina ng Laging Saklolo Parish, February 10, 2024

Reberendo Padre Jerry Adviento, ang ating bagong kura paroko; mga kapatid na pari, diyakono, mga relihiyoso at relihiyosa; mga minamahal na kapatid kay Kristo:

Pinaniniwalaang sumpa o parusa mula sa Diyos ang ketong.  Ipinamumukha ng lipunan at kahit na ng mga pinuno ng relihiyon na putol ang ugnyan ng isang ketongin sa Diyos.

Pinandidirihan din ang ketongin ng lipunan – nilalayuan, itinataboy at kinakahon.  Bawal lumapit sa iba, bawal lapitan ng iba.  Bawal makisalamuha, bawal pakitunguhan.   Sa Unang pagbasa narinig natin na kailangan niyang sabihin at isigaw “Ketongin ako! Ketongin ako!” “Marumi ako.  Marumi ako.”

Kahit ang sariling pamilya ng ketongin ay pinangingilagan siya.  Itinatakwil ng sariling pamilya dahil nagdudulot ng kahihiyan sa angkan.

Pati tuloy sa kalooban ng ketongin, may pandidiri sa sarili.  Halos ayaw na niyang mabuhay.  Wala na siyang respeto sa sarili.  Kahit saan bumaling ang ketongin – sa taas, sa tabi, sa labas, sa loob – pinadidirihan siya, itinataboy siya.

Ngunit nang naglakas loob siyang lumapit kay Hesus – nag-iba ang lahat.  Hindi lang siya pinagaling ni Hesus – ibinalik ang kanyang dignidad at pagkatao.  Kapag ketongin ka, para ka na ring namatay dahil mararamdaman mo ang matinding pag-iisa.  Kaya nga hindi lang pinagaling ni Hesus ang ketongin, ibinalik ang kanyang dignidad at tila muli siyang binuhay.

Ano ba ang mag karanasan natin na tila naging ketongin din tayo, pinandirihan, nilayuan, tinanggihan, inayawan?  May matututunan tayo kay Hesus at sa ketongin.

Hinawakan ni Hesus ang ketongin.  Ang pinandidirihan ng iba ay hinawakan ni Hesus.  Ang nilalayuan ng iba ay nilapitan ni Hesus.  Jesus broke distance.  He touched the leper.

Ito ang ginagawa natin kapag nagbibigay at nagbabahagi tayo.  Pahalagahan.  Pansinin.  Lapitan. Hawakan. Ito’y magiging  kakaibang karanasan – karanasan ng pagpapala, karanasang nagbibigay buhay..

Ipinakita rin ni Hesus na hindi sapat ang awa, na pakiramdam lang, bilang tugon sa pangangailangan ng kapwa. Ang tugon ng Kristiyano ay malasakit.  Huwag nating hayaang manatiling pakiramdam lang ang tugon.  Malasakit ang tamang tugon.  Ang malasakit ay pagdama para sa kapwa at pagkilos sa naramdamang awa.  Ang malasakit ay habag na nababagabag hanggang hindi nakakatugon sa kapwa.

Ang ketongin ang larawan ng bawat Kristiyano.  Kapag pinagpala, kapag nakatanggap ng biyaya, hindi mapipigil ang magpuri at magpasalamat sa Diyos.  Hindi mapipigil na ipagkalat na pinagaling ako ni Hesus.

Matututunan natin sa ating mga pagbasa ang halaga ng pamayanan.  Ang ketongin ay ibinubukod at inilalayo upang protektahan ang pamayanan.  Ngunit napakalupit naman nito para sa mga ketongin – tila nawawalan ng saysay ang buhay nila.  Tunay ngang may saysay at kahulugan ang buhay sa ating pakikipagkapwa sa pamayanan.  Pinagaling ni Hesus ang ketongin upang muli niyang maranasan na kabilang siya sa pamayanan.  Mahalaga ito kay San Pablo sa ikalawang pagbasa.  Layunin dapat lagi ang pagbubuo at pagbubuklod ng pamayanan sa pamamagitan ng pagdadamayan at pagmamalasakitan.  Ito raw ay paraan ng pagtulad kay Hesus.

Sa gabing ito ay babasbasan natin ang bagong tabernakulo ng inyong simbahan dito sa Punta.  Sa tabernakulo, nanahan si Hesus.  Nananatili siyang kapiling natin.  Anumang ninyo nais na dumulog at lumapit sa kanya, naririyan siya.  Sa tuwing dudulog tayo sa kanya, tila sinasabi niya sa atin “Huwag kayong mangamba.  Ako ito.  Narito ako.”  Lagi niya tayong inaanyayahan “Halikayong mga napapagod at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay at kayo ay pagpapahingahin ko.”

Ang tabernakulo ay paalala rin ng malasakit ni Hesus at ng simbahan.  Ang pangunahing layunin ng tabernakulo ay maging lalagyan ng komunyon para sa mga maysakit, matatanda at bilang pabaon sa pagpanaw.  Ang Katawan ni Kristo na ipinagkakaloob sa mga maysakit at mahihina na hindi nakakadalo ng pagtitipon ng sambayanang Kristiyano ay nagdudulot ng kagalingan, paghihilom, at kapanatagan.

Ang malasakit nawa natin sa isa’t isa ang bumuo at magpatibay ng ating buhay pamayanan. Bumaling tayong lagi kay Hesus.  Sa kanya lamang tayo makakatagpo ng kagalingan, paghihilom, kaganapan, at kapanatagan. (Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC |Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *