HOMILY TRANSCRIPT | Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula, 9th Day Novena Mass for the Feast of St. Joseph at St. Joseph Parish, Tondo on May 14, 2022

Reberendo Padre Joey Tuazon, ang ating Kura Paroko, mga minamahal na kapatid na pari, mga ginigiliw na kapatid kay Kristo,

Ang tagpo sa ebanghelyo ay ang Huling Hapunan.  Nang naghubad daw ng balabal si Hesus bago hugasan ang paa ng mga alagad, hindi lang daw ito pisikal na paghuhubad ayon sa isang teologo.  Ang paghuhubad na ito ng balabal ay paanyayang pumasok sa puso at kalooban ni Hesus.  Dito’y makikita natin ang wagas na pag-ibig ni Hesus: “Mahal na mahal niya ang kanyang mga alagad.  Nais niyang ipakita sa kanila ng lubos lubos ang kanyang pag-ibig.”  Kaya nga’t ang habilin ni Hesus, “Magmahalan kayo tulad ng pagmamahal ko sa inyo.”  Ito raw ang habilin ng lahat ng mga habilin.  Ang bagong utos: “Magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo.”  Hindi lang tayo hinihimok ni Hesus na basta magmahal kundi tularan ang pag-ibig ni Hesus – magmahal katulad ni Hesus.

Sa Unang Pagbasa, ikinuwento ang pagtatapos ng unang misyon ni Pablo.   Binabalikan niya at ni Barnabas ang kanilang paglalakbay. Pinalalakas nila ang loob at pananampalataya ng mga pamayanang tinipon nila.  Kailangan nilang palakasin ang kanilang loob at pananampalataya dahil tiyak na darating ang pag-uusig sa mga nananampalataya kay Kristo.  Ang pag-ibig ni Hesus ay nagpapalakas ng loob, nagpapatibay ng pananampalataya.  Hindi tunay ang pag-ibig kapag nanghahamak, kapag mapanakit.

Sa Ikalawang Pagbasa, inilahad sa aklat ng Pahayag ang pangako ng bagong langit at bagong lupa.  Ito ang pangarap ng Diyos para sa ating lahat.  Ang tunay na pag-ibig may kakayahang magpanibago.  Kay raming nabago dahil hinilom ng pag-ibig ni Hesus – si Mateo, si Zakeo, ang babeng nahuling nakikiapid, si Pedro, si Pablo.

Kay ganda ng tagpo sapagkat kaaalis pa lang ni Hudas.  Rinig na rinig ni Hesus ang yabag ng mga pa ani Hudas sa pagmamadali nitong pagtaksilan si Hesus.  Ngunit hindi sumuko ang pagmamahal ni Hesus.  Love continues its graciousness and self-giving even in the face of betrayal and rejection.  Sa Huling Hapunan, tila sinasabi ni Hesus kay Hudas – alam kong sasaktan mo ako, alam kong ipagpapalit at ipagkakanulo mo ako mas malalim ang pagmamahal ko sa iyo kaysa sa pagtalikod at pagtataksil mo sa akin.   In the Last Supper, Jesus was able to transform betrayal into self-giving, conquer betrayal with self-giving.  In the face of betrayal, he was able to say:  This is my Body, this is my Blood.

Ang sundalo raw kapag nasusugatan lalong tumatapang.  Ang tagasunod ni Hesus, kapag nasasaktan lalong nagmamahal.

Bumaling tayo sa inyong patron na si San Jose. Tinuturuan tayo ni San Jose na na lubos na magtiwala sa plano ng Diyos, palagiang tumutok sa tinig na Diyos na gabay niya sa kanyang buhay.

Noong nagdadalawang isip si Jose na pakasalan si Maria na buntis sa batang hindi naman siya ang ama, nakinig si Jose sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng anghel:   “Huwag kang matakot pakasalan si Maria. Ang sanggol na dinadala niya ay anak ng Diyos.”

Noong panahong may panganib na hinaharap ng kanilang pamilya – nais ipapatay ni Herodes ang sanggol na si Hesus, nakinig si Jose sa tinig ng Diyos sa pamamagitan ng anghel: “Dalhin mo ang iyong mag-ina sa Ehipto.” At dinala nga niya ang kanyang mag-ina sa Ehipto.  Nailigtas nga si Hesus sa kalupitan ni Herodes.

Palagiang nakatuon si Jose sa tinig ng Diyos.  Palagiang nagtiwala at kumapit si Jose sa plano ng Diyos.

May plano at pangarap din sa buhay si Jose.   Nais niyang makapag-asawa ng isang babaeng mamahalin niya at magmamahal din sa kanya.  Nais niyang bumuo ng pamilya, magkaroon ng anak at ng sariling tahanan.  Ngunit ang magandang pangarap niya ay tila naging bangungot. Ngunit dahil sa pagtitiwala ni Jose sa Diyos, “ang akala niyang pangarap na naging bangungot ay simula pala ng mas magandang plano ng Diyos.”

Kaya ba rin natin na isuko ang ating mga pangarap sa buhay para matupad ang pangarap ng Diyos?  Kaya ba rin nating magtiwala sa Diyos kahit tila naging bangungot na ang maganda nating pangarap at plano sa buhay?

Nagsimula sa takot ang kuwento ni Jose.  Pero tinapatan ni Jose ng pag-ibig.  Sabi ni San Juan, nilulupig ng pag-ibig ang takot.  Love dispels all fear. In love, there is no fear.

Sugatan daw ang mundo natin ngayon dahil sa tinatawag nating father hunger.  May mga tatay na nang-iwan at nagpabaya sa pamilya. May mga magulang na nananakit ng mga anak.  May mga taong iginagalang at pinagkakatiwalaan na nang-abuso ng tiwala ng maliliit.

We can heal the world of these wounds by being like Joseph.   Nagtitiwala sa plano ng Diyos.  Marunong making at maglaan ng panahon. Marunong magsakripisyo para sa minamahal.

Baunin natin at tularan ang kuwento ni San Jose.  Magmahal tayo katulad ni Hesus. (RCAM-AOC | Screenshot from St. Joseph Parish Live Steam)

 

Leave a reply