Homily – January 10, 2021

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during online Sunday Mass on January 10, 2021, Feast of the Baptism of the Lord at 10 am.

Ngayon ay Kapistahan ng Pagbibinyag ng Panginoong Hesus. Bakit ba siya nagpabinyag kay Juan Bautista? Ito rin ang tanong sa kanya ni Juan, “Bakit lumalapit sa akin na magpabinyag? Dapat ako ang binyagan mo kasi mas mataas ka kaysa sa akin?”

Siya yung sinabi ni Juan na darating na mas dakila sa kanya, na nauuna pa sa kanya. That he is not worthy even to carry his sandals.

Si Hesus ay nagpabinyag hindi dahil sa may kasalanan siyang pinagsisihan o dapat siyang linisin sa ano mang kasamaan. Jesus, as son of God was spotless. Tinanggap niya ang buong pagkatao natin maliban sa kasalanan. Ang pagbibinyag sa Kanya ay may parehong katangian ng Kanyang pagsilang at ng Kanyang pagkamatay sa krus.

Si Hesus ay isinilang kasi gusto Niyang makiisa sa ating kalagayan bilang mga tao. Nagpakababa Siya kaya ang Diyos ay naging tao. Si Hesus na walang kasalanan ay namatay sa krus – isang paraan ng pagpatay sa mga tulisan upang bayaran ang ating mga kasamaan. Hindi ang kasalanan Niya ang dahilan ng pagpatay sa Kanya kundi ang kasalanan natin. He was track down because of our offenses. Nagpakababa Siya, inangkin Niya ang ating kasamaan.

Ngayon din si Hesus ay bininyagan ng binyag ng pagsisisi, hindi dahil sa may kasalanan Siyang pinagsisihan, kundi ibig Niyang ituring Siyang makasalanan tulad natin. Kaya ang pagbibinyag sa Kanya ay isa naming palatandaan ng Kanyang pagpapakababa na iugnay ang sarili Niya sa ating makataong kalagayan.

Madalas kapag pinag-uusapan ang binyag, inuugnay natin ito sa kasalanan. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista ay binyag ng pagsisisi sa kasalanan. Ang binyag na ibinibigay natin ngayon ay ang pagtanggal ng lahat ng kasalanan lalo na ng kasalanang mana o original sin.

Totoo naman yan pero dapat natin ding tignan ang binyag bilang patotoo ng ating identity as beloved of God at ito rin ay ang pagbibigay sa atin ng misyon na magpahayag ng mabuting balita. Ito rin ang binyag ni Hesus.

Noong si Hesus ay bininyagan, nandiyan  ang patotoo ng Espiritu Santo…kaya natagpuan natin dito ang Holy Trinity. Bumaba ang Espiritu sa anyo ng kalapati at may tining na mula sa langit na nagsabi, “Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan.”

Totoo nga ang sinabi ni Juan sa ating ikalawang pagbasa na may mga patotoo na si Hesus ay ang tunay na anak ng Diyos. At mahalaga ang ating pananampalataya na siya ang anak ng Diyos sapagkat yan ang ating tagumpay laban sa mundo. At ang nagpatotoo ay ang tubig – ang pagbinyag sa Kanya, ang Espiritu na bumaba sa Kanya at ang dugo, ang pagkamatay Niya sa krus. At pagkatapos na mabinyagan si Hesus, iniwan na Niya ang Kanyang bayan ng Nazareth at ang Kanyang mga kamag-anak. Iniwan na Niya ang Kanyang private life at nagsimula na Siya ng Kanyang public ministry. Nagsimula na Siyang maglakad sa kanayunan ng Galilee na nagpapahayag na nandito na ang kaharian ng Diyos.

Ganun din dapat ang tingin natin sa atng binyag. Hindi lang ito pagtanggal ng kasalanang mana, ito ay pag-ampon sa atin ng Diyos bilang Kanyang mga anak. Natuwa ang Diyos sa bawat isa sa atin noong tayo ay bininyagan. Sa bawat binyag, sinasabi Niya sa binibinyagan, “Ikaw ang aking kinalulugdang anak.”

Noong tayo ay bininyagan, bumaba din sa atin ang Espiritu Santo kaya tayo ay naging temple ng Holy Spirit. Kaya nga mayroon tayong infant baptism – pagbibinyag sa mga baby, sa mga sanggol. Binibinyagan natin ang mga sanggol kasi ang binyag ay higit pa kesa sa ating desisyon para sa Diyos. Ito ay ang desisiyon ng Diyos para sa atin – na angkinin tayo bilang Kanyang anak at ibigay sa atin ang Kanyang buhay. So, baptism is first and foremost, grace of God. It is the decision of God for us. Siya ang pumili sa atin kaya kahit wala pa tayong malay, wala pa tayong nagawang mabuti, pinili na tayo ng Diyos na maging Kanya. Dahil sa tayo ay bininyagan, may pribilehiyo at tungkulin tayo na ibahagi ang mabuting balita. Ang bawat binyagan ay tinatawag na maging misyonero. Dahil sa nakibahagi na tayo sa buhay ni Hesus, nakikibahagi din tayo sa Kanyang misyon.

Ngayong taon po, ang paksa ng 2021, ay mission ad gentes, misyon sa lahat ng tao. Ito po ay misyon ng bawat binyagan, ng bawat isa sa atin dito. At ang tagline natin, an gating slogan ngayon taon ay, “Gifted to Give.” Dahil sa binyag, tayo ay gifted. Biniyayaan tayo ng pananampalataya. Biniyayaan tayo ng buhay ng Diyos. Biniyayaan tayo upang ito ay ibahagi din natin sa iba. Hindi lang po para sa atin ang buhay ng Diyos.  Si Hesus ay hindi lang namatay para sa atin. Siya ay namatay para sa lahat ng tao. Ang buhay ng Diyos ay para sa lahat. Kaya ibahagi natin ang gift na ito. Now that we are celebrating in the year 2021, the 500th anniversary of our Christianity, we are reminded of the gift of faith received in baptism which we have to share also to others.

Napakaganda ang alok sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Isaias na ating narinig sa ating unang pagbasa, “Pumarito kayo, kayo ay lumapit sa Akin at Akoý pakinggan. Making sa Akin ng kayo ay mabuhay.” Kailangan tayong lumapit sa Kanya upang tayo’y kahabagan. Ang habag ng Diyos, ang kaligtasan natin ay nandiyan na, pero makukuha lamang natin ito kapagtayo’y lumapit sa Kanya.

We also come to Him in order that we may know Him and His ways, so that we may follow Him. We cannot know Him by our own efforts alone because His ways  are so different from our ways. Sinabi niya kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, ang daan at isip Koý hindi maaabot ng inyong akala. Kaya dapat tayong making sa Kanyang salita. At si Hesus ay dumating upang ipakita sa atin ang paraan ng Diyos.

Jesus came not only to save our souls. He has come to bring salvation to all our human conditions now and at the end of life, at the other life. Kaya bilang mga binyagan, dapat nating ilapit ang lahat sa liwanag ni Kristo. At ano ba ang liwanag ni Kristo? Ito ay liwanag ng katotohanan, liwanag ng kapayapaan, liwanag ng katarungan, liwanag ng pag-ibig. And all of these, truth, peace, justice and love are needed in all our dealings be it in the Church, be it in our families, be it in business, be it in politics, be it in social media. Kaya paano masasabi ng iba na ok lang daw magsalita ang simabahan laban sa kasinungalingan sa bahay pero hindi sa kasinungalingan sa gobyerno. At ngayon may malaking issue tayo tungkol sa kasinungalingan sa paggamit ng vaccine. Exempted ba ang gobyerno o ang business sa kaligtasan na dala ni Kristo? Lahat ng institusyon na lihis sa katotohanan, sa kapayapaan, sa katarungan at pag-ibig ay kailangan po na punahin at ituwid. Ito ay tungkulin ng lahat ng binyagan, ng bawat isa sa atin.

Jesus died because He was true to His baptism. He always remained pleasing to the Father because He always followed the Fathers will even if it meant standing against the leaders of His time – the chief priests, the Pharisees, Herod, Pontius Pilate.

Oo, ang binyag ay isang biyaya, pero ito’y isang commitment din kaya ang hamon sa atin, ibahagi ang biyaya ng binyag – gifted to give. At panindigan ang ating binyag. Ang ating karapatan na palawakin ang paghahari ng Diyos na siyang paghahari katotohanan, nga katarungan, ng kapayapaan at ng pag-ibig.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *