Homily – February 28, 2021 (Online Sunday Mass)

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during online Sunday Mass at San Rafael Parish in Tondo on February 28, 2021, at 10 am.

 

Nang magsimula si Jesus ng kanyang misyon enthusiastic ang kanyang mga alagad. Maraming mga tao ang lumalapit kay Jesus upang makinig at mapagaling. Hangang-hanga ang madla sa kanya. Sikat siya, at sikat din sila.  Kung sa ating panahon pa, maganda ang kanyang survey rating. Pero habang tumatagal, nagbabago na ang timpla ng panahon. May mga oposisyon na nabubuo laban kay Jesus. Ito iyong mga religious leaders na naiinggit sa kanya at nagiging insecure. Inuusisa na ang mga aral niya. Nag-iiba na rin ang pananalita ni Jesus. Nagsimula na siyang magpahaging sa mangyayari sa kanya pagpunta nila sa Jerusalem, na siya ay dadakpin, papahirapan at papatayin pa nga. Nagsalita din siya tungkol sa kanyang muling pagkabuhay, pero ano ba ang muling pagkabuhay? Hindi nila ito naintindihan. Hindi naman natin sila masisisi. The resurrection discourse is out of this world. It did not happen before. Kaya pumapasok na siguro ang pagdududa o discouragement sa mga alagad ni Jesus.

Dinala ni Jesus ang mga leaders ng grupo – si Simon Pedro, si Juan at si Santiago – sa isang mataas na bundok sa Galilee, marahil sa bundok ng Tabor, upang doon ay magdasal. Madalas naman si Jesus pumupunta sa mga malayong lugar para magdasal. Doon pinasilip sila ni Jesus sa kanyang tunay na kaluwalhatian. Nagbago ang aura ni Jesus.  Nagningning ang kanyang katawan at kasuotan. Napakaganda ng pangitain na napasabi ni Pedro na doon na lang sila. Huwag na silang bumaba. Gagawa na lang sila doon ng mga kubol. At nagpakita si Moises, ang kumakatawan sa Batas, at si Elias, ang kumakatawan sa mga propeta, na nakikipag-usap sa kanya. Marahil ang pinag-uusapan nila ay ang kanyang pagpunta sa Jerusalem at ang mangyayari sa kanya doon. Parang ipinaaalam sa mga alagad na ang mangyayari sa kanya sa Jerusalem ay naaayon sa pahayag na matatagpuan sa Batas at sa mga Propeta – samakatuwid, naaayon sa Banal na Kasulatan. Nagkaroon pa ng patotoo galing sa Diyos Ama. Tulad ng nangyari sa kanyang binyag, may tinig na galing sa ulap na nagsabi: “This is my beloved Son, Listen to him,” as if saying, whatever happens to him, he is my beloved. Listen to what he tells you. Follow him.

Itong pangyayaring ito sa bundok ay pampalakas ng loob sa mga alagad, na hindi sila nagkakamali sa pagsunod kay Jesus. He is glorious and majestic, his way is according to the Scriptures, and he continues to be the beloved of God. We also need this assurance when we find it difficult to follow the ways of Jesus Christ. Minsan nahihirapan tayo sa mga gawain na maging tapat kay Jesus, lalo na ngayong kuwaresma. Hindi yata madali ang magpenitensiya, ang palaging tumulong sa kapwa na tayo rin ay nahihirapan na, na maging tapat sa panalangin at pagbabasa ng Salita ng Diyos. Ang problema ay iyong katapatan, fidelity, constancy, sa mga gawaing ito. Madali namang gawin paminsan-minsan pero iyong palaging gawin – diyan na tayo natutukso na bumitaw.

Itong palaging katapatan sa Diyos ay pinakita sa atin ni Abraham sa ating unang pagbasa. Alam naman natin na si Abraham ay nananalig sa Diyos. Iniwan niya ang kanyang lupain sa Haran at ang kanyang mga kamag-anak noong pinapunta siya ng Diyos sa lupain ng Canaan na ipinangako sa kanya. Naniwala siya noong sabihin na magiging ama siya ng isang malaking lahi, kahit wala man siyang anak sa kanyang asawang si Sara. Nanalig si Abraham at hindi naman siya binigo ng Diyos. Binigyan sila na isang anak, si Isaac. Pero iba na yata itong hinihingi ng Diyos, na iaalay si Isaac bilang susunuging hain para sa Diyos.  Uso ang human sacrifice noong panahon. Inaalay ng mga tao ang the best sa Diyos, at anupa ang the best kaysa kanilang anak? Iyan ang buong akala ni Abraham – at sumunod siya. He brought his son to Mt Moria for the sacrifice. He was willing to offer his son, his only son, his beloved son, his only future, to his God. Pero iba naman si Yahweh. Hindi naman siya humihingi ng human sacrifice. He was just testing Abraham. At pumasa si Abraham sa pagsubok – and with flying colors. Inulit ng Diyos ang pangako sa kanya na maging ama siya ng isang malaking bayan at maging pagpapala siya sa mga bansa, kasi sumunod siya sa utos ng Diyos. Hindi niya ipinagkait ang kanyang anak sa kanya.

Iba talaga ang Diyos natin. Hindi niya pinayagang ialay ni Abraham ang kanyang pinakamamahal na anak na si Isaac, pero inalay niya ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jesus. Ito ay ginawa ng Diyos dahil ganoon siya ka-committed sa atin. See how much he loves us that he gives us his beloved Son? Kaya ganoon na lang ang sinulat ni San Pablo na narinig natin sa ating ikalawang pagbasa: “Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak sa atin, ano pa ba ang ipagkakait niya sa atin?” If God can give us his Son, what can he not give us? Ganyan po ka-committed ang Diyos sa atin. Ang commitment na ito ng Diyos ay ang ating pinagdiriwang tuwing tayo ay nagsisimba. This is the sacrifice of the Holy Mass. This is the sacrifice for us of his beloved son, because he loves us.

What would be the end result of this sacrifice of Jesus? Bakit ginawa ni Jesus itong pag-aalay na ito?  Walang iba kundi ibig niya na tayo ay makibahagi sa kanyang kaluwalhatian bilang mga anak ng Diyos. He shares with us his sonship, so that where he is now, we also may be, so that we may share his glory. Kaya iyong pagbagong anyo ni Jesus ay hindi lang pasilip sa kanyang kaluwalhatian. Iyon ay pasilip, pasulyap din sa atin sa ating magiging kaluwalhatian. Hindi na tayo gagawa ng mga kubol doon sa bundok ayon sa balak ni Pedro upang manatili doon. Palagi, walang hanggan tayong mananatili sa ganitong kaluwalhatian sa langit.

The symbol of this glory that will be ours as children of God is the white cloth that we use in baptism. Many babies who are baptized are clothed in white. At pagkatapos na buhusan ang baby ng tubig ng binyag, siya ay tinatakpan ng puting damit, tanda ng kalinisan, ng kaluwalhatian na nasa kanya na dahil sa anak na siya ng Diyos. The white cloth stands for our dignity as children of God.

Ganyan tayo kadalisay noong tayo ay bininyagan. Sa kasawiang palad, we are not able to keep this purity, this whiteness, in our life today. Nadagtaan na ng maraming karumihan, ng maraming kasamaan, ang dangal natin. Hindi lang sa niyurakan natin ang ating dangal; niyuyurakan din natin ang dangal ng kapwa nating anak ng Diyos. Ngayon po sa ating panahon malaki ang usapin tungkol sa dangal ng tao – about human dignity. Para sa ating mga Kristiyano ang  basehan ng dangal natin ay ang ating pagiging mga kalarawan ng Diyos at ang ating pagiging mga anak ng Diyos. Huwag nating abusuhin ang dangal natin bilang mga anak ng Diyos at igalang din natin at pangalagaan ang dangal ng iba. Naaabuso ang dangal ng tao sa sexual exploitation, sa torture, sa pagmamanipulate sa tao tulad ng pagsisinungaling at pandaraya, sa kawalang panggalang sa iba tulad ng pagmumura sa kanila at sa pagbibintang sa kanila na nangyayari sa red-tagging at pagbibintang na drug addict na wala namang basehan. Ang mga ito ay laban sa karangalan natin bilang mga binyagan. Dinudumihan natin ang ating karangalan at ang karangalan ng iba. Hindi tayo nagiging tapat sa ating binyag.

How sad! Pero huwag tayong malungkot. Tulad nga ng sinabi  ni San Pablo, sino ang hahatol sa atin na nilinis na tayo ni Jesus? Sinulat ni Propeta Isaias: “Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo’y aking papuputiin, tulad ng yelo o ng bulak.” Kahit na nadagtaan na tayo ng kasamaan, maaari pa ring sumama sa Kordero kahit saan siya pumunta na nakasuot ng puting damit, kasi sa pamamagitan ng pagsisisi at pagkakawang-gawa mahuhugasan natin ang ating damit at mapapaputi uli sa dugo ng Kordero ng Diyos na namatay para sa atin. We are made for glory! Tularan natin si Jesus, anuman ang mangyari. Sumunod tayo sa kanya. He will bring us to glory! (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *