FULL TEXT | Homily of Bishop Broderick S. Pabillo during Easter Sunday Mass on April 4, 2021

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during Easter Sunday Mass held at the Manila Cathedral on April 4, 2021, at 10 am.

The Lord is Risen, alelluia. Ito po ang pagdiriwang. Ang dakilang pagdiriwang. Ang pinakadakilang pagdiriwang ng tagumpay ni Hesukristo. Binuhos na ng kasamaan ang lahat ng lakas Niya. Pinatay niya si Hesus at totoong namatay si Hesus pero bumangon Siyang muli. Siya ay muling nabuhay. Wala nang ibang lakas pa ang kasamaan. Talagang natalo ni Hesus ang diyablo.

Noong unang nagkasala ang tao, sinabi ng Diyos sa ahas: “I will put enmity between you and the woman and between your off springs and hers. He will strike at your head while you strike at his heel”.  Talagang inapakan na ni Hesus ang ulo ng ahas. Death is swallowed up in victory. Where, O, death is your victory? Where, O, death is your stink? Thanks be to God who gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon ay ang araw ng tagumpay.

Ang muling pagkabuhay ay hindi po inaasahan. Si Maria Magdalena ay pumunta sa libingan upang dalawin ang patay. Pero wala doon ang bangkay. Ang kanyang sumbong kay Pedro ay kinuha ang bangkay at hindi niya alam kung saan dinala. Ang bangkay ang hinahanap niya.

Napakadakila ng resurrection event. Pero wala tayong actual witness of the act of the resurrection. Walang nakita na si Hesus ay tumatayo sa pagkamatay. Ang pinakamalapit na patotoo ay sa ebanghelyo ni Mateo na kanyang sinulat: “And behold there was a great earthquake for an angel of the Lord descended from heaven, approached, rolled back the stone and sat upon it. His appearance was like lighting and His clothing was as white as snow. The guards were shaken with fear of Him and became like dead men”.  Very glorious ang kanyang description. Pero ang nakita na mga bangkay ay ang anghel hindi naman si Hesus. Ang pinaka physical evidence ng pagkabuhay ni Hesus ay ang empty tomb. Walang laman ang libingan. Wala ang bangkay pero nandoon ang mga pinambalot sa bangkay. Ang akala ni Maria Magdalena ay kinuha ang bangkay. Ang sabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan sa mga guwardiya na ibinalita sa mga tao na ninakaw ng mga alagad ni Hesus ang bangkay. They have to explain a way the phenomenon of the empty tomb. Iba naman ang explanation ng anghel. Sabi ng anghel sa mga babae: “Pumunta kayo rito upang hanapin ang ipinako sa krus. Wala siya rito. Tignan ninyo ang kinalalagyan niya. Siya ang muling nabuhay ayon sa kanyang sinabi. Hindi ninakaw. Hindi tinago. Muling nabuhay”.

Ano pang ibang ebidensiya na Siya nga ay muling nabuhay maliban sa empty tomb? Hindi ito bunga ng haka haka ng mga nagmamahal sa Kanya kasi sila mismo ay hindi umaasa nito. And their initial reactions were fear and disbelief. Kaya ang resurrection hindi po hallucination, hindi po bunga ng imagination ng mga alagad. Ang ebidensiya para sa kanila ay nagpakita ang Panginoon sa kanila. Pati ito ay hindi nila inaasaahan at ang reaction nila ay takot. Kaya ang balita ni Maria Magdalena ay: “Nakita ko ang Panginoon”. At sabi ng mga alagad ay: “Nakita siya ni Simon Pedro”. At ganun din sabi nila kay Tomas: “We have seen the Lord”.  Hindi lang nakita, nakikain pa kasama nila. Iyan ang patotoo ni Pedro na ating narinig sa ating unang pagbasa, patotoo niya kay Cornelio, ang roman officer. This man, God raised on the third day and granted that He be visible not to all the people but to us, the witnesses chosen by God in advance who ate and drunk with Him after He rose from the dead. Hindi lang Siya nagpakita. Hindi lang Siya nagpahipo sa kanila. Siya’y sumabay sa kanilang kumain.

Pero ilan lang ang nakakita kay Hesus na muling nabuhay. Sinulat ni San Pablo na nagpakita si Hesus kay Simon Pedro, nagpakita siya sa 12 apostles. Nagpakita siya sa limang daang katao at sa kahuli hulihan, nagpakita siya kay Pablo mismo. Pero ilan lang sila. Ang pinaka tanda ng muligng pagkabihay ang pagbabago ng mga alagad. Ito ay nakita ng maraming tao, ng lahat ng tao, ang pagbabago ng mga alagad. Kaya hindi lang si Hesus ang nagbago. Ang mga naniniwala sa Kanya ay nagbago din at malaking pagbabago. Sila ay mga probinsiyano, taga Galilea, walang pinag-aralan, at nakita natin sila’y takot, sila’y duwag noong si Hesus ay pinatay. Pero dahil sa kapangyarihan na galing kay Hesus na muling nabuhay, naging matapang sila at masigasig na nagpahayag na nagsabi pa sila sa mga leaders ng sanhendrin, ng mga hudyo. Mas dapat kaming sumunod sa Diyos kaysa sa inyo. Hindi kami makakapanahimik. Dapat naming sabihin ang aming nakita at naranasan. They stood their ground kaya nagtaka ang mga leaders ng mga hudyo. Hindi ba taga Galilea sila? Hindi ba wala silang pinag-aralan? Bakit ang tapang na nila ngayon? Ang kapangyarihan na bumuhay kay Hesus ay nasa atin din hanggang ngayon. Hindi lang sa mga alagad noon, hanggang ngayon. Ito yung ebidensiya na Siya’y muling nabuhay sa kapangyarihang kumikilos sa atin. Sinulat ni San Pablo: “You were buried with Him in baptism in which you are also raised with Him through faith in the power of God who raised Him from the dead”. Ito po ay napatunayan sa kasaysayan ng simbahan, sa kasaysayan ng kaligtasan.

Saan nanggaling ang lakas ng mga ordinaryong tao? Pati na ng mga bata at mga babae na nag-alay ng kanilang buhay alang alang kay Hesus. Yung ating mga martir, nagtataka ang tao na ang mga Kristiyano’y umaawit at ngumingiti na hinaharap ang mga leon. Umaawit at ngumungiti nang sila’y sinusunog sa mga poste at isa isang sinasaksak. Nakita natin ito kay San Lorenzo Ruiz. Takot siya, gusto siyang tumakas kaya nga siya’y sumama sa mga Dominikano at at napunta sa Japan. Ngunit nung siya’y nakapako na sa krus sinabi niya: “Mayroon man akong isang libong buhay, ang bawat isa nito’y ibibigay ko kay Hesus”.

Saan nanggaling ang tapang ng mga misyonero na pumunta sa mga hindi alam na mga lugar at mga tao at magsalita tungkol kay Hesus. Isipin natin ang mga misyonerong pumunta sa Pilipinas galing sa España, galing sa Mexico, tumawid ng dalawang ocean na pumunta rito. At marami nga ang hindi nakapunta rito. May mga kasaysayan, labing walong misyonero na galing sa España, ang dumating sa Pilipinas ay dalawa. Labing anim ay namatay sa dagat.

At sa ating panahon ngayon, saan nanggagaling ang lakas ng loob ng mga ordinaryong manggagawa, ng mga katutubo, ng mga urban poor, ng mga mangingisda? Ngayon, na patuloy na naninindigan sa kanilang karapatan at mag-organize sa harap ng mga red tagging at pagpapaslang ng mga makapangyarihang military structures. Ang lakas na yan ay galing kay Hesus na muling nabuhay. Hindi yan matatalo ng mga nagpapapatay sa kanila. O, death, where is your victory?

Saan nanggagaling ang patuloy na pagsisikap ng mga tao na kahit na walang kinahinatnan ang mga strategies na ginagamit na supilin ang COVID-19 na walang magawa kundi mag-curfew at mag lockdown. Ngunit ang mga tao’y hindi nawawalan ng pag-asa. Patuloy silang nakikibaka, naghahanap buhay upang suportahan ang kanilang mga pamilya. Yan po ay galing kay Hesus na muling nabuhay. Lahat ng pagsisikap para sa buhay, para sa katotohanan, para sa pag-ibig at katarungan, yan ay galing kay Hesus na muling nabuhay. Patuloy na lumalawak ang gawain ng pagliligtas ni Hesus. Namamalayan man natin o hindi, alam man natin o hindi na ginagamit tayo ng Diyos, kumikilos siya sa atin. Buhay si Hesus. Kumikilos Siya.

Ngayong araw ay ginugunita at pinagdiriwang natin ang 500 years ng pagkilos ni Hesus sa ating bansa sa Pilipinas. Today is the official opening of the 500th anniversary of Christianity in our land. Tayo ay mga Kristiyano hindi lang dahil sa mga misyonero o mga kastila. Marami din silang kapalpakan at pagsasamantalang ginawa sa ating mga ninuno pero sa kabila nito, tinanggap, pinanghawakan, tinanim ang pananampalataya   kay Kristo sa ating kapuluan. Ang ating pagiging Kristiyano ay talagang gawain ng Diyos. Bunga yan ng kapangyarihan na galing kay Hesus. Kaya ang unang damdamin na bumubukal sa ating puso sa pagdiriwang na ito ay, salamat sa Diyos! We are grateful for the gift.

Ngayong araw na binibuksan natin ang 500 years ng commemoration ng pagdating ng pananampalataya, sa lahat ng mga dioceses, binubuksan ang jubilee doors ng mga cathedrals kaya kahit na nasa ECQ tayo sa Maynila, nakikiisa tayo sa buong bansa, na binibuksan ang ating jubilee door ng ating Manila Cathedral. Ang jubilee door ay ang sagisag ng mga biyaya na mapapasaatin kapag tayo ay pumapasok sa simbahang ito. Ito po ay isa lang sa labindalawang jubilee churches o pilgrim churches na ipinagkaloob ng Roma sa ating archdiocese. Sa mga susunod na mga araw, bubuksan din natin ang mga jubilee doors ng iba pang mga pilgrim churches. Inaanyayahan tayong pumasok sa simbahan. Doon magsisi. Doon magdasal. Doon tumanggap ng bendisyon ng Diyos. Buong taon po natin matatanggap ang indulgences sa mga jubilee churches. Let us schedule our visits to these churches when the restrictions are relapsed.

The more difficulties we need, the more we cling to God’s grace and power. Naranasan po natin sa pandemic na ito, na mahina pala ang kapangyarihan ng Science. Hindi mahanapan ng solusyon ang sakit na ito kahit na binibuhusan ng billions of dollars sa research. Hanggang ngayon ang ating mga vaccine ay experimental  pa lang. Mahina pala ang kapangyarihan ng business at ng market. Marami ay nagsasara na at nalulugi. Mahina pala ang namumuno sa atin. Matapang lang magsalita at magbanta, wala namang magawang ikabubuti natin. Mas lumala pa nga ang ating kalagayan.

Pinabayaan na natin ang Diyos noon. Mas pinansin natin yung market. Mas pinansin natin ang science. Mas pinansin natin ang mga political powers. Pinabayaan natin ang Diyos. Isinantabi natin Siya. Itinabi natin Siya. Subukan naman natin ngayon ang Kanyang kapangyarihan. Kumilos tayo ayon sa Kanyang paraan. Manalig tayo sa Kanya. Mamatay sa kasamaan upang mabuhay sa Diyos. Itakwil si Satanas at ang kanyang mga pamamaraan tulad ng kasinungalingan, tulad ng pagpatay at pagkamakasarili at mas kumapit sa Diyos. Hindi po masasayang ang ating effort na sumunod sa Diyos. Yan ang leksiyon ng resurrection. Kaya pagkatapos nito, sasariwain natin ang ating pangako sa binyag. At sa pangakong ito, let us be forceful in saying: “I reject Satan. I reject sin. I reject all the temptations to do evil”.  At mas may conviction na lumapit tayo sa Diyos at tanggapin natin Siya sa ating buhay. Subikin natin ang kapangyarihan ng Diyos. Diyan po natin mararanasan ang tunay na kaligtasan. Ang bagong buhay na nag-aantay sa atin. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

 

IN PHOTO: Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila delivering his homily during Easter Sunday Mass at the Manila Cathedral, April 4, 2021 | Photo by Maricar Santos/RCAM-AOC

 

Leave a reply