FULL TEXT | Homily of Bishop Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during online Sunday Mass at the Our Lady of La Paz Parish on May 2, 2021, at 10 am

Ang paksa ng Salita ng Diyos sa atin ngayong Sunday ay: Si Jesus ang puno ng ubas, ang Diyos Ama ang tagapangalaga, tayo ang mga sanga. Kailangan tayong nakakabit sa puno  upang tayo ay magkaroon ng bunga, at ang Diyos ay umaasa ng masaganang bunga sa atin.

Ang Diyos Ama ang tagapangalaga. Sinabi ni Jesus: “Napaparangalan ang Ama kung kayo’y namumunga nang sagana at sa gayo’y napapatunayang mga alagad ko kayo.” Hindi lang nag-aantay ng bunga ang Ama. Bilang tagapangalaga, siya ay kumikilos upang ito ay mangyari. Ang mga sanga na hindi namumunga ay pinuputol niya at ang namumunga ay pinuputulan at nililinis niya upang lalong dumami ang bunga. May isang talinhaga si Jesus tungkol sa isang may ari ng bukid na nagreklamo sa tagapagbantay tungkol sa isang puno na tatlong taon na niyang binabalik-balikan at hindi namumunga. Gusto na niyang ipaputol ang puno. Naki-usap lang ang tagabantay na bigyan pa ng isang taon at aalagaan niya. Kung hindi pa mamunga, saka na niya puputulin. Naghahanap ang Diyos ng bunga. Minsan nangyari  kay Jesus na siya ay nagutom. Nakakita siya ng mayabong na puno ng igos. Pinuntahan niya na naghahanap ng bunga at noong wala siyang makitang bunga, sinumpa niya ang puno. Noong bumalik sila, nakita ng mga alagad na lanta na ang puno. Naghahap din si Jesus ng bunga.

Upang mamunga ang sanga, kailangan na nakadikit siya sa puno. Jesus said, “Without me you can do nothing.” So he says: “Whoever remains in me and I in him will bear much fruit.” (Jn. 15:5) Now what do we mean to remain in Jesus? Sinulat ni San Juan sa ating ikalawang pagbasa: “Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos.” Ang pananatili kay Jesus ay ang pananatili sa kanyang Salita. When we immerse ourselves in God’s words, we are immersed in God.

Nananatili din tayo kay Jesus kung tinatanggap natin ang kanyang katawan. Jesus solemnly declares: “Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me.” (Jn. 6:56-57)  Kaya hindi lang dapat tayo makontento sa online mass. Paminsan-minsan magsikap din tayo na tumanggap ng Banal na Komunyon upang mabuhay dahil kay Jesus ayon sa sinabi niya.

Ang katawan ni Kristo ay hindi lang ang Eukaristiya. Hinahambing din ang simbahan, ang sambayanan ng mga mananampalataya, sa katawan ni Jesus. At kailangan din tayong manatili sa samahan ng simbahan. Pinag-iisa tayo ng isang Banal na Espiritu kaya kahit na iba-iba tayo, tayong lahat sa simbahan ay may iisang buhay lang na galing sa Diyos.  St Paul wrote: “As a body is one though it has many parts, and all the parts of the body, though many, are one body, so also Christ. For in one Spirit we were all baptized into one body, whether Jews or Greeks, slaves or free persons, and we were all given to drink of one Spirit.” (1 Cor. 12:12-13) Kaya sa unang pagbasa, hindi lang sapat na nagbagong buhay na si Pablo. Kailangan siyang matanggap ng mga Kristiyano sa Jerusalem na noon ay takot pa sa kanya kasi kilala siyang tagapag-usig nila. Dahil kay Bernabe, si Pablo ay natanggap ng simbahan at nakapagpahayag na siya ng tungkol kay Jesus kasama nila. We need to be inserted in a Christian community in order to remain in Jesus.

Jesus also said: As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commandments and remain in his love. (Jn. 15:9-10) Kapag tayo ay nagmamahal, nanatili tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ngayon po maraming mga tao ang nagsasagawa ng kindness stations o community pantry. Ito ay tunay na tanda ng pagmamahal. Kasi sinulat sa Bible:  “If someone who has worldly means sees a brother in need and refuses him compassion, how can the love of God remain in him? Children, let us love not in word or speech but in deed and truth.” (1 Jn. 3:17-18) Konkreto po ang pag-ibig na hinihingi sa atin. Ipagpatuloy nating tulungan ang nangangailangan kahit na tayo ay binabansagan na komunista. Mas mahalaga ang kapwa kaysa mga puna ng mga walang ginagawa.

Nananatili tayo kay Jesus kung nananatili tayo sa panalangin. Ang panalangin ay hindi gaano ang paghingi sa Diyos. Ito ay ang pakikipag-encounter sa kanya. Hindi lang tayo nagdadasal sa pamamagitan ng ating mga salita. Nagdadasal din tayo kapag iniisip natin ang Diyos, kapag nananabik tayo sa kanya, kapag nagbabalak tayong lalong maging malapit sa kanya, kapag tayo ay nagsisisi. That is why we can really pray always as the Bible tells us. Kahit na may ginagawa tayo maaaring ang ating puso at damdamin ay nasa Diyos. In whatever we do, we can always remain in his presence and be in touch with him.

Kaya sa tanong, paano ba tayo mananatili kay Jesus, ang mga sagot ay maliwanag. Connected tayo at nananatili tayo kay Jesus kung ginagawa natin ang kanyang mga utos, kung tinatanggap natin ang kanyang katawan bilang pagkain sa Banal na Komunyon, kung nakikiisa tayo sa kanyang katawan bilang isang sambayanan, kung tayo ay gumagawa alang-alang sa pag-ibig lalo na sa pagbabahagi sa nangangailangan, at kung tayo ay nagdarasal.

Ano naman ang magiging bunga ng ating pananatili sa kanya? Tandaan natin na naghahanap ang Diyos ng bunga. At sinabi ni Jesus na magiging alagad niya tayo kung tayo ay namumunga. Pinaalam ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Mica: “You have been told, O mortal, what is good, and what the LORD requires of you: Only to do justice and to love goodness, and to walk humbly with your God.’ (Mic. 6:8) Justice, kindness and humility – ito ang mga bunga na hinahanap ng Diyos sa atin. Justice, katarungan. Ang taong malapit sa Diyos ay matuwid. Kahapon pinagdiwang natin ang kapistahan ni San Jose na Manggagawa. Isa lang ang description kay San Jose sa Bible: Siya ay isang taong matuwid. Sa kanya ipinagkatiwala ng Diyos ang dalawang taong pinakamamahal niya – si Jesus at si Maria. Pinagkatiwala sila sa isang taong matuwid.  Ang taong matuwid ay tapat sa tungkulin na ibigay sa iba ang nararapat sa kanila. Ibigay sa Diyos ang nararapat sa kanya – ang pagsamba at pagsunod. Ibigay sa nangangailangan ang nararapat sa kanila – ang pagtulong at pagkalinga. Ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya – paggalang ng kanyang karapatan bilang tao kaya may human rights. Ibigay sa kalikasan ang nararapat – pag-aalaga at pangangasiwa.  Justice is something that we need in this world. There is so much abuse of power and so much self-centeredness.

Kindness, kabutihan. Justice is to be tempered by kindness and mercy. Kung walang kabutihan, ang makatarungang tao ay maaaring maging malupit. Alalahanin natin that Jesus identified himself not with the powerful, not with the well-bred, not even with the good, but with the lowly, the least, and even with those in prison and the sick. Kailangan natin ng kindness sa pakikiisa sa mga taong nasa ganitong kalagayan or else we can easily be turned off by them.

Humility, pagpapakumbaba lalo na sa harap ng Diyos – walk humbly with your God. Hindi tayo mas magaling kaysa Diyos that we question his ways. Ang pamamalakad ng Diyos ay ibang-iba sa ating paraan, tulad nang layo ng langit sa lupa, ganoon kalayo ang pag-iisip ng Diyos kaysa atin. Bakit natin susukatin ang Diyos ayon sa ating pananaw? We need a lot of humility to say to God: your will be done Lord.

Kaya ang bunga na hinihingi ng Diyos ay katarungan sa lahat, kabaitan sa kapwa at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Manatili tayo kay Jesus upang mamunga tayo nang sagana. Gawin ang Salita ng Diyos. Tanggapin ang Banal na Komunyon. Makiisa sa Simbahan. Magmahal ng tunay. Palaging magdasal.

 

[trx_widget_socials]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *