FULL TEXT | Homily of Bishop Broderick Pabillo during Friday of the Passion of the Lord on April 2, 2021

Homily delivered by Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during Friday of the Passion of the Lord held at the Manila Cathedral on April 2, 2021, at 3 pm.

Ito po ang Mahal na Araw. Mahal, dahil sa nakatuon ang ating atensiyon sa ating Mahal na Panginoong Hesus. Mahal, dahil sa ganoon nalang tayo kamahal ng Diyos na ibinigay Niya ang Kanyang bugtong na anak upang tayo ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Mahal, kasi ganoon kamahal ang ating kaligtasan na ang dugo ng ating Panginoon ang itinubos para sa atin. Isaiah said, “He was pierced for our sins, crust for our inequity. He bore the punishment that makes us whole, by His wounds we were healed”.

Ang diwa natin ngayon ay lungkot. Nalulungkot tayo sa nangyari kay Hesus. Nalulungkot din tayo sa ating kasalanan na nagdadala ng ganyang pahirap hindi lang kay Hesus kundi sa ating kapwa tao. Pero sana ang lungkot natin ay sinasamahan ng malaking pasasalamat. Yun ay ginawa Niya para sa atin. Iyan ang pinakatanda na mahal na mahal Niya tayo. Ang hamon sa atin, na hindi masayang ang Kanyang ginawa para sa atin. Sana ito ay lubos na mapakinabangan natin at magbunga ng pagbabago sa atin. Sana ang sinasadyang pahirap sa kapwa ay tumigil na.

Pagkatapos ng homiliya, tayo ay magpaparangal sa krus. Hindi kayo makakapunta sa simbahan para halikan si Hesus na nakapako sa krus. Pero may mga crucifixes naman tayo sa inyong mga bahay. Huwag kayong mahiya na isa isang lumapit sa krus, lumuhod sa krus sa inyong mga tahanan. Hipuin ang krus, yakapin ang krus ng buong pagmamahal at pasasalamat sa Panginoon. Let us bear witness by these simple gestures to the members of our family that we accept the sacrifice of Jesus.

Ang krus na isang instrumento ng pagpapakasakit ay ginawa na instrument ng pagmamahal dahil tinanggap ito ni Hesus para sa atin. Ang krus na nagdadala ng kamatayan ay nagdala sa atin ng buhay, ng katubusan. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. And the rest of the day until tomorrow, you can light a candle in front of the crucifix and spend some time in meditation in front of the crucifix. Allow the cross of Jesus to speak to you. Ang krus ay isang aklat na maraming sasabihin sa atin. Let us spend some time just to look at it with love.

The prophet Isaiah wrote, “Because He surrendered Himself to death, He was counted among the transgressors. He bore the sins of many and interceded for the transgressors. We now have a powerful intercessor in Jesus. Dahil sa Kanyang pakikiisa sa atin, Siya ay isang tagapamagitan na nakauunawa sa atin. Kaya susundan natin ang pagpaparangal sa atin ng krus kasama ng pagpaparangal sa krus ang mahabang panalangin ng bayan. Ito ay isang orihinal na prayer of the faithful. Dito ipinagdarasal natin sa Diyos sa ngalan ni Hesus ang lahat ng mananampalataya, ang lahat ng tao, at ang lahat ng pangangailangan sa mundo. Let us be intercessors together with Jesus. Taimtim nating sabayan ang mga dasal na ito. At samahan natin ang pagsasamo sa Diyos.

Magtatapos ang pagdiriwang sa pagbibigay ng komunyon. Ang komunyon na kinonsecrate kahapon, kasi ngayong araw ay walang Misa. Kayong nasa bahay, sumabay kayo sa banal na komunyon sa inyong soiritual communion. Really desire with all your heart to receive Jesus in your soul. Allow Him to enter into you. Ang pagpapakasakit at pagkamatay ng Panginoon ay nagpapakita na talagang Siya ay nakikiisa sa ating kalagayan bilang mga tao.

Noong Christmas, sinabi natin na Siya ang Emmaneul – ang Diyos na sumasaatin. Hindi lang tayo sinasamahan ng Diyos, talagang nakiisa Siya sa atin at pati na sa ating kahirapan hanggang sa ating kamatayan. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natuto Siya sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa at dito siya naging ganap. Sinabi sa atin sa ikalawang pagbawas, “He was made perpfect through His suffering”.  Bilang tagapamagitan natin, alam Niya ang ating kalagayan. Dinaanan Niya ang maraming pasakit na tayo nga sa awa ng Diyos ay hindi natin natikman. Alam Niya ang sakit sa dibdib ng isang pinagtraydoran ng pinagkakatiwalaan. Naranasan Niya ang kasinungalingan, ng mga paratang laban sa Kanya. He endured grieve, physical torture and He was even physically, totally exhausted. Naging biktima Siya ng isang lider na walang paninindigan at nagpapadala lamang sa sigaw ng mga tao. Kahit na Siya ay nakapako na sa krus, nandiyan pa rin ang pagkukutya sa Kanya. Talagang niyurakan ang Kanyang dignidad bilang tao. Dumugo din ang puso Niya ng makita Niya na ang Kanyang mahal na Inaay nagdurusa dahil sa Kanya. Nalungkot din Siya sa paglayo ng Kanyang mga alagad. Mga alagad na Kanyang inalagan sa loob ng tatlong taon. Itong lahat ay dinanas Niya. Talagang nakiisa Siya sa mga kahirapan at pasakit sa mga tao. Kaya hindi natin masasabi na hindi Niya alam ang kalagayan at kahirapan natin. At dahil dito nakakatawag tayo sa Kanya. Nakakasigurado tayo na mauunawaan Niya tayo ano man ang ating kalagayan.

Ngayong panahon ng pandemya, talagang hirap tayo. Matagal na tayong nakakulong sa ating bahay, mabuti na lang kung maluwag ang ating mga tahanan. Hindi natin alam hanggang kailangan pa ito. Marami ang nawawalan na ng hanapbuhay. Marami nakakaranas na ng gutom. Walang kasiguraduhan ang kinabukasan natin. Pero mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kumapit tayo ngayon sa Diyos ngayon sa Diyos na patuloy na nagmamahal sa atin. Ito po ang mensahe ng Mahal na Araw. Isama natin ang ating mga nararanasang kahirapan, pagkainis, pagkagalit at takot sa krus ni Hesus. Ialay natin kay Hesus at humingi tayo na ipanalangin Niya tayo na tayo’y manatiling matatag sa kahirapan na nararanasan sa ating panahon ngayon. Kailangan natin ng assurance ng pag-ibig ng Diyos. Kaya ulitin natin ang ating dasal sa simula ng ating pagdiriwang, “Father, look with love upon Your people. The love which our Lord Jesus Christ showed to us when He delivered Himself to eveil men and suffered the agony of the cross.

Ang araw na ito ay hindi lang tungkol sa kahirapan kundi tungkol sa pag-ibig kahit nasa gitna ng kahirapan. Kaya habang tinitignan natin ang krus, hindi lang tayo nalulungkot kay Hesus, tayo’y nagpapasalamat, ganun kalaki ang Kanyang pag-ibig sa atin. Kaya ito po’y isang assurance sa atin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At sana magalit din tayo sa mga pagpapakasakit na ginagawa ng tao sa kanyang kapwa tao. Dinanas ito ni Hesus kaya nagkahalo napo ang lungkot, ang galit, ang pasasalamat. Lungkot, sa kahirapan ni Hesus. Galit, sa kasamaan ng kasalanan, sa kasamaan ng tao sa kanyang kapwa tao, at pasasaslamat, assurance, pag-asa na ang Diyos ay talagang para sa atin. Hindi Niya tayo iiwan. (Archdiocese of Manila-Office of Communications/RCAM-AOC)


IN PHOTO | Most Rev. Broderick S. Pabillo, Apostolic Administrator of Manila
Phot by Maricar Santos/RCAM-AOC

Leave a reply