FULL TEXT | Homily of Bishop Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during Mass for the Solemnity of the Most Holy Trinity at the Most Holy Trinity Parish on May 30, 2021, at 10 am

Happy feastday to you all! Fiesta po nating lahat. We celebrate our God – who is Father, Son and Holy Spirit. As Christians we believe in a Triune God. Isang Diyos at tatlong persona sa iisang Diyos – Ama, Anak at Espiritu Santo. Iyan ang ibig sabihin ng Trinity na galing sa TRINITAS, isang salitang Latin. Ang Trinitas ay ang pagsasama ng dalawang salita: TRINUS na ang ibig sabihin ay threefold or triple at UNITAS na ang ibig sabihin ay isa, unity. Ganoon din ang salin natin ng Trinity sa Pilipino: ISANG TATLO o ISA’TLO.

Naniniwala po tayo na ang Diyos ay iisa. Maliwanag ito sa Banal na Kasulatan at sa ating karanasan. Dakila ang Diyos at siya ay Diyos ng lahat, ng mga nasa langit, ng mga nasa lupa at ng mga nasa ilalim ng lupa tulad ng sinabi ni Moises sa ating unang pagbasa. Naranasan ng mga Israelita ang kapangyarihan ng iisang Diyos na ito noong sila ay inilikas sa Egipto. Nakipag-usap sa kanila ang iisang Diyos na ito sa gitna ng apoy sa bundok ng Sinai. Ibibigay ng Diyos na ito ang lupain na ipinangako niya sa kanilang mga ninuno at mananatili sila sa lupain na iyon kung susunod sila sa kanyang mga utos.

Noong si Jesus ay tinanong kung ano ang pinakamahalagang utos binanggit ni Jesus ang SHEMA ISRAEL, ang panalangin na dinadasal ng mga Hudyo tatlong beses kada araw: “Hear, O Israel! The LORD is our God, the LORD is One! Therefore, you shall love the LORD, your God, with your whole heart, and with your whole being, and with your whole strength.” (Deut. 6:4-5) Iisa lang ang Diyos na sasambahin at mamahalin nila.

Pagdating ni Jesus ipinakilala niya na ang iisang Diyos na ito ay tatlong persona. Sinabi niya ito sa maraming paraan tulad nito: “When the Advocate comes whom I will send you from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, he will testify to me.” (Jn. 15:26) Sinasabi niya na ang Espiritu ay galing sa Ama. Ipapadala siya ni Jesus at magsasaksi siya tungkol kay Jesus. Di may tatlo na rito: Ama, Espiritu at Siya, si Jesus. Ganoon din sa ating Gospel ngayong araw. Narining natin ang huling habilin ni Jesus sa mga alagad bago siya umakyat sa langit. Pinadala niya ang kanyang mga alagad sa buong mundo, gawing alagad niya ang lahat ng mga bansa, ituro sa kanila ang mga utos niya at binyagan sila sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

Ganoon din sa ating ikalawang pagbasa na galing naman kay San Pablo. We have received the Spirit of adoption that enables us to call God “Father, Daddy.” Nagpapatunay ang Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos, at dahil sa tayo ay mga anak, tagapagmana na tayo kasama ni Kristo. Kung tayo ay nakikisa sa kanyang paghihirap, makikiisa din tayo sa kanyang kaluwalhatian. Dito rin sinasabi ni San Pablo na tayo ay anak ng Diyos Ama dahil sa Espiritu Santo kaya nakikiisa na tayo sa kaluwalhatian ni Kristo.

Hindi po natin malalaman na ang iisang Diyos ay tatlong persona kung hindi po ito ipinaalam sa atin ng Diyos mismo. Kaya si Jesus, ang anak ng Diyos na naging tao ang nagpahayag sa atin ng katotohanang ito. Napakahiwaga ito na hindi lubusang matalos ng isip natin, hindi dahil sa ito ay salungant sa pag-iisip ng tao, kundi dahil sa ito ay napakadakila para sa kaisipan natin. The Trinity is not against reason. It is not unreasonable; it is beyond reason. Hindi natin lubusang maiintindihan at makikilala ang Diyos kasi mas mataas siya kaysa atin, napakadakila niya kaysa kaisipan ng tao. Magpasalamat na lang tayo at sambahin natin siya na biniyayaan tayo ng pagkilala sa kanya. Tunay ang ating pagkilala sa kanya, pero hindi buo, hindi lubos, kasi Diyos siya at tao tayo. Napakalaki ng agwat niya sa atin.

Ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang sa pamamagitan ng pag-iisip. Makikilala natin siya ng malalim kung nakikipag-ugnay tayo sa kanya. Our God is a relationship. Ang iisang Diyos ay ugnayan. Walang ama kung walang anak. Ang nag-uugnay sa ama at sa anak ay ang pagkakaisa nila, ang pagmamahalan nila. Iyan ang Espiritu na galing sa Ama at sa Anak. Hindi lang nagpakilala ang Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Ginusto ng Diyos na tayo ay makipag-ugnay sa kanya at makibahagi na kaugnay ng Sangtatlo. He made us part of the dynamics of love within the Trinity. Nakiisa tayo sa kanilang mutual exchange of love. Kaya tayo ay anak ng Ama. Inampon tayo ng Diyos na maging anak niya. Kapatid natin si Jesus. Binahagi sa atin ni Jesus ang pagmamahal ng Ama . Jesus said: As the Father has loved me, so I have loved you. Ang Espiritu na pumuspos sa Anak ay ibinuhos din niya sa atin. So we participate in the relationship of love of the Trinity. We are related to each person of the Trinity.

Sa Isatlo, ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos. Iisang Diyos lang sila. Pero ang Ama ay hindi ang Anak at ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo. Magkaiba sila pero iisa lang sila. Iyan po ang pagmamahal. Love makes us one but respects and promotes our individualities. Our oneness does not dissolve our differences, and the differences do not break our oneness. Iyan ang hamon ng Diyos sa atin sa ating pakikipag-ugnay sa isa’t isa. Makikita natin ito sa ating pamilya. Hindi naman magkapareho ang pagkatao, ang ugali, at ang pananaw ni Tatay, ni Nanay, ni bunso at ni Ate. Pero kung mabuting pamilya sila nagkakaisa sila sa pagmamahalan at sa kanilang pagkilos. Ganoon din sa simbahan. Iba ang katangian ng mananampalataya sa Africa kaysa sa Brazil. May kakaibang debosyon tayo sa Pilipinas kaysa mga Katoliko sa South Korea. Pero iisang simbahan lang tayo, nabibilang sa iisang katawan ni Kristo. So the Trinity is the model of all kinds of relationships.

Kaya nga ang Trinity Sunday ay itinalaga na BEC Sunday, Sunday ng Basic Ecclesial Community. Ang ugnayan sa pinakamaliit na grupo sa Simbahan, ang BEC, ay maging tulad sana ng ugnayan ng Tatlong Persona – igalang ang pagkakaiba pero pahalagahan ang pagkakaisa. At ang mga Kristiyano sa BEC ay nagtutulungan sa kanilang pagkilos sa kanilang community.

May paalaala sa atin kung ano ang ating Diyos sa ating pag-aantanda ng Krus. Habang kinukrusan natin ang ating sarili, binanggit natin: SA NGALAN NG AMA, AT NG ANAK, AT NG ESPIRITU SANTO. Ang lahat ng gawain natin ay ating ginagawa ng pangalan ng Diyos natin na Ama, Anak at Espiritu Santo. Ganoon din, ang lahat ng bendisyon natin ay binibigay natin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo.

Paano tayo nakikipag-ugnay sa Diyos na Isang-Tatlo? Nakikipag-ugnay tayo sa Diyos Ama bilang mapagtiwala at masunuring anak. Bilang Ama natin, hindi niya tayo pababayaan. Naaalagaan nga niya ang mga ibon at mga bulaklak, tayo pa kaya na mga anak niya? Kaya nagtitiwala tayo sa kanya, at tanda ng pagtitiwala ay sinusunod natin ang gusto niya. Ang Diyos Anak ay katulad natin. Kaya siya ay ang ating kalakbay, kasama natin. Tinutularan natin ang kanyang halimbawa. Siya ang nagdadala sa atin sa Ama. Hindi tayo makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Ang Diyos Espiritu Santo ay ang kapangyarihan ng pag-ibig na sumasa-atin. He is the Divine power that is within us. He strengthens and enlightens us. So we can say that the Father is the God above us, God the Son is the God with us, and God the Holy Spirit is the God within us. We always address our prayers to the Father, through the Son, in the power of the Holy Spirit.

Mga kapatid tayo ay mga Kristiayano hindi dahil sa tayo ay naniniwala sa Diyos. Ang ibang mga religions ay naniniwala din sa Diyos. Hindi lang dahil naniniwala tayo sa iisang Diyos. Ang mga Jews at mga Muslim ay naniniwala din sa iisang Diyos. Tayo ay Kristiyano kasi naniniwala tayo sa Diyos na ISATLO, we believe in a Triune God. At hindi lang naniniwala; may kaugnayan tayo sa Diyos Ama, sa Diyos Anak at sa Diyos Espiritu Santo.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *