CBCP calls parishes to toll bells in solidarity with Myanmar

The Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) asked all parishes in the Philippines to toll their bells last July 19, 2021, during the 6 p.m. prayers, as expression of solidarity with Myanmar.

According to CBCP News, Fr. Carlo Del Rosario, CBCP Assistant Secretary General, said the bishops’ Permanent Council earlier approved a proposal to declare a “Day of Solidarity with Myanmar”.

The suggestion, Fr. Del Rosario said, came from the Partnership Mission for People’s Initiative, St. Vincent School of Theology, Loyola School of Theology, and Initiative for Dialogue and Empowerment through Alternative Legal Services Inc.

The CBCP News also stated that July 19 is designated as “Martyr’s Day” in Myanmar. The said day is set to pay tribute to the fallen national heroes including General Aung San and several other cabinet members in 1947.

Aung San, founder of Myanmar’s armed forces, along with eight others were all assassinated before Myanmar regained independence in 1948.

Last May 30, CBCP also called the churches in the country to offer Masses for peace in Myanmar for an end of suffering and violence caused by the military group in the country.

The Assistance Association for Political Prisoners, the CBCP News added, has been monitoring the post-coup crackdown, puts the death toll at more than 880 since February with around 5,200 in detention.

The CBCP News also released a Prayer of Solidarity with Myanmar. (Jheng Prado/RCAM-AOC)

 

Here is the full text of the Prayer of Solidarity with MYANMAR

God our loving Father,
you guide all creation with fatherly care. We humbly pray for our brothers and sisters in Myanmar in these trying times brought about by the military junta and Covid-19. Many of them are suffering, hungry, sick, victims of violence, displaced from their homes and separated from families. Look upon them with mercy and protect them from all harm and unite them in justice and peace. We pray for all who stand for truth and justice, may your Holy Spirit strengthen them in the the assurance that peacemakers are your children and that their sacrifices and labor will bear fruit with your grace. We pray for all those who cause these sufferings and violence, that you may touch their hearts and lead them to repentance and change of hearts. Bring all of us together peacefully into one family and keep us all united in brotherly love. We ask this, through our Lord Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God forever and ever. Amen.

*****

Ama naming mapagmahal,

ginagabayan mo ng maka-amang pagmamahal ang sangnilikha. Buong kababaang-loob naming ipinagdarasal ang mga kapatid namin sa Myanmar na ngayo’y dumaranas ng paniniil ng kanilang militar at ng pandemyang Covid-19. Marami sa kanila ang nagdurusa, nagugutom, maysakit, biktima ng karahasan, nawalan ng tahanan at nagkawatak-watak ang pamilya. Tunghayan mo sila ng iyong awa at ipag-adya sa anumang pinsala at pag-isahin sa katarungan at kapayapaan. Ang mga naninindigan para sa katotohanan at katarungan ay puspusin mo ng lakas ng iyong Banal na Espiritu. Patibayin mo sila sa paniniwalang itinuturing ng Diyos na kanyang mga anak ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, at sa kanyang biyaya ay mamumunga ang kanilang pagsisikap at pagbabata ng hirap at pasakit. Antigin mo ang puso ng mga nagiging sanhi ng karahasanat pagdurusa ng kanilang kapwa at akayin mo sila sa pagsisisi at pagbabagong-loob. Mapayapa mo kaming buklurin bilang isang pamilya at pagkaisahin mo kami sa pagtuturingang kami’y magkakapatid. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.

 

Leave a reply