Message delivered by Manila Archbishop Jose F. Cardinal Advincula on the Installation of Fr. Salvador Nocomora as Parish Priest of Our Lady of Fatima Parish, Pasay, May 13, 2023

Reberendo Padre Salvador Nocomora, ang ating bagong kura paroko; mga kapatid na pari, diyakono, mga relihiyoso at relihiyosa, mga minamahal na kapatid kay Kristo:

Nagagalak ako na makasama kayo sa hapong ito sa pagtatalaga kay Fr. Jun bilang inyong kura paroko.

Fr. Jun, binabati kita sa araw na ito ng iyong pagkakatalaga bilang bagong kura paroko ng Santa Elena.  Salamat dahil buong puso mong tinanggap ang misyon na ito.  Makakaasa kang lagi sa aking suporta at panalangin sa iyong pagharap sa mga hamon na kasama ng bagong responsibilidad na ito.

Fr. Jun, may dahilan ang Diyos kung bakit ikaw ang ipinadala niya dito.  Alam ng Diyos na may mga katangian at kakayahan ka na maiaalay mo sa komunidad na ito.  At ang sambayanang ito ay regalo ng Diyos sa iyo.  Hindi sila obligasyon.  Hindi sila mabigat na krus na iyong papasanin.  Hindi sila trabaho.  Sila ay regalo ng Diyos sa iyo.  Kaya naman mahalin at paka-ingatan mo sila sa pamamagitan ng iyong buong puso at buong buhay na paglilingkod.

Mahalin at paglingkuran mo ang iyong sambayanan, unang-una, sa pananalangin para sa kanila.  Ito ang pangunahing tungkulin mo bilang pastol.  Araw-araw mo silang ipagdasal.  Lagi-lagi mo silang ipagdasal, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng Banal na Misa.  Mahalaga na bilang pastol, ipinagdadasal natin ang ating kawan sapagkat ang tunay naming ang alaga sa kawan ay hindi tayo, kundi ang tunay na Mabuting Pastolna si Hesus.

Fr. Jun, mahalin at paglingkuran mo ang iyong sambahayan na regalo sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng pagdiriwang ng mahusay at karapat-dapat ng mga sakramento.  Busugin mo sila ng Salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga homily na makabuluhan, pinaghandaan, at tunay na magiging gabay nila sa kanilang pamumuhay.  Maging pastol ka na hindi malayo, hindi palaging wala, kundi nakikipaglakbay kasama ng kawan.

Katulad ni Hesus na noongHuling Hapunan ay nananalangin sa Ama at nagsabi, “Ama, sila ay handog mo sa akin” (Jn. 17:24), lagi mo nawang ipagpasalamat sa Diyos ang sambayana na pinagkatiwala niya sa iyo.  Masabi mo din nawa sa Diyos araw-araw, “Ama sila ay regalo mo sa akin.”

At sa inyo naman, mga minamahal kong mga kapatid ditto sa Our Lady of Fatima Parish, kung paanong kayo ay regalo ng Diyos kay Fr. Jun, si Fr. Jun naman ay regalo ng Diyos sainyo.  At katulad ng mahahalagang regaling ating natatanggap, pakiusap ko na mahalin at paka-ingatan ninyo siya.  Ipagdasal ninyo siya palagi.  Bilang inyong ama ditto sa parokya, bahagi siya ng iyong pamilya at ng iyong buhay.  Kaya kung paanong ipinag dadasal ninyo ang inyong pamilya, isama inyo si Fr. Jun sa inyong araw-araw na panalangin.

Mahalin at ingatan ninyo siya sa pamamagitan ng inyong pakikiisa sa kanya, pagsuporta sa mga gawain at programa ng parokya, at pagtulong sa kanyang magampanan ang kanyang mga responsibilidadbilang inyong kura paroko.  Unawain ninyo ang kanyang kahinaan. At paalalahanan ng may pagmamahal kung mayroon siyang pagkukulang.

Ipinagkakatiwala ko kayo sa maka-inang pagkalinga ng ating Mahal naBirhen ng Fatima. (Photo by Hazel Boquiren/RCAM-AOC | Photogallery)

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *