HomeRCAMDirectoryParishesNewsLibraryGalleryDonationLinksContact Us
San Pedro Calnungsod: Saksi ng Katotohanan ni Kristo

(Homily delivered by Manila Archbishop Cardinal-designate Luis Antonio G. Tagle during the Mass to welcome the arrival of the pilgrim image of San Pedro Calungsod at the Manila Cathedral on November 7, 2012 at 12 noon.)Photogallery


Nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos sa pagtitipon na ginawa niya sa atin sa tanghaling ito at sa magandang panahon. Bibilisan ko po ito kasi mukhang nagbabadya ang biyaya. At nagpapasalamat din po tayo sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng isa na namang santo, ang ating pinakamamahal na martir San Pedro Calungsod. Sabi nga po ni Archbishop Jose Palma nung araw ng canonization, si Pedro Calungsod bagama’t tiga Cebu, taga Visayas ay hindi na pagaari ng Visayas lamang. Hindi rin lang siya pagaari ng Pilipinas lamang. Siya ngayon ay para sa buong simbahan at sa buong daigdig na. Sa pamamagitan niya, ang Filipino ay naging lalo ng bahagi ng buong mundo.

Ngayon po pagkatapos ng biyaya at napakalaking karangalan na ito, pagnilayan natin, ano ba ang pagiging martyr? Hahayaan ko po kayong gumawa ng ilangresearch, basahin po ninyo ang buhay ni San Pedro Calungsod at inyo pong pakinggan ang marami pang catecheses tungkol sa kanya, available po online at sa mga publication  kaysa kung anu-ano ang tinitignan at ina-upload, dina-download, si San Pedro Calungsod ang inyong hanapin. Ang bibigyan ko lang po ng pansin ay ang pagiging martir. Ang ibig sabihin po ng “martyr” ay saksi. Sa katunayan ang saksi ay nagpapatotoo; ang isang martyr ay nagpapahayag ng katotohanan. Pero anong katotohanan? Katotohanan tungkol sa Diyos, na ang Diyos ay totoo. Si Kristo ay hindi kathang isip lamang. Siya ay tunay at para maging tunay na saksi sa katotohanan ni Kristo, kailangang maranasan mo si Kristo; kailangan mong makita mo siya, marinig mo, mahawakan. Katulad ng sinasabi sa ebanghelyo: maging alagad, a disciple of Christ, and once a disciple you can testify to His truth. Kaya po ang martyr ay hindi nagpapatotoo sa kung anu-ano lamang na katotohanan kundi ang pinaka dakilang katotohanan sa lahat, na mayroong Diyos at nakita natin Siya kay Hesus.

Totoo ba yan? Totoo ba yan? Sabi po sa ebanghelyo, totoo. Para sa isang nakakilala kay Hesus na ibig sumunod kay Hesus at sumaksi kay Hesus, lahat maaaring talikuran, kahit ang mga pinakamamahal. Mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang tatay ko, mahal ko ang  kapatid ko, mahal ko ang anak ko, mahal ko ang buhay ko. Subali’t sabi sa ebanghelyo lahat ng iyan maaaring talikuran dahil sa aking sinusundan na si Hesus. Totoo.  At kung hindi totoo si Hesus papaano mo tatalikuran ang lahat ng napagagandang bagay sa mundo. You can turn away even from his priorities that call for our love only if Jesus is really true. If Jesus were not true, we will not surrender anything for Him.

Kaya po ang karangalan ng pagkakaroon ng isang bagong martir na si San Pedro Calungsod ay nagpapaalaala sa atin: bawat alagad ni Kristo dapat tanungin ang sarili niya, alagad lang ba tayo sa pangalan o talagang buhay na buhay si Kristo sa atin na kaya natin tumalikod pati sa sariling buhay dahil hindi na kayang itatuwa, hindi natin kayang pabulaanan si Hesus? Buhay siya, totoo siya. At ang mga martyr po hindi lamang sa salita, hindi lamang sa gawa pinakita si Hesus. Kung kinakailangan, buong buhay ibubuwis. Kung baga, mamili ka: buhay mo o ang katotohanan ni Kristo. Ako po aaminin ko sa inyo pag naririnig ko ang buhay ni San Lorenzo Ruiz, pag narinig ko ang pagsasalaysay ng pagka-martir ni Pedro Calungsod, iniisip ko, kung ako kaya ang nasa lugar nila, kung ako kaya ang tinatarakan na, huling pagkakataon: naniniwala ka ba kay Hesus? Aaminin ko po, manginginig ako at baka ako ay matukso na magsabi, kayo naman hindi na kayo mabiro. Joke lang, joke lang. At sa likod ng isip ko, mangungumpisal na lang ako mamaya, para makabawi. Parang pag andiyan na nakatarak, nandiyan na: buhay mo o si Kristo? Eto na hinahabol ka ng patalim, saan ka tatakbo? Papalayo o  haharapin mo ang pinakadakilang oras ng pagsaksi?  Hindi na sa salita kundi pagaalay na ng buhay.

Pinatunayan na po iyan ng napakarami. Kaya kahanga-hanga si San Pedro sa unang pagbasa. Karanasan niya na para kay Hesus walang dapat humadlang. Kaya’t inaanyayahan niya ang lahat, sumunod kayo kay Hesus ng walang reklamo, na wala nang pagbulong-bulungan, na wala nang pagiisip ano ba ang aking ikaliligaya. Siya ang iyong kaligayahan. So follow Him with joy, without any grumbling, without any complaints. Follow Him. Ganyan ang martyr. At kung kailangan na buhay at dugo ang maging buhay na saksi sa buhay na Kristo, ganuon ako.

Mga kapatid, huwag lang po tayong pumalakpak ang tainga dahil sa karangalan ng bagong santo. Ito po ay paanyaya sa atin. Bawat biyaya ay may misyon tulad ng pinagmamalaki nating San Pedro Calungsod, saksi sa katotohanan ni Kristo. Sana po bawat Filipino, tulad niya hindi na pipilitin kundi voluntarily, freely, sincerely, will spend our lives witnessing to Christ. Kahit sa labas ating dalhin ang katotohanan ni Kristo at kung mangailangan man ito ng pagpapasan ng krus mapalad ka, tunay kang alagad, tunay mong nakita ang katotohanan ni Hesus.

Tayo po ay tumahimik sandal at atin pong tanggapin ang misyon na ipinagkakatiwala sa atin ng Diyos bilang mga Filipino at hilingin natin ang biyaya, proteksyon mula kay San Pedro Calungsod.