HomeRCAMDirectoryParishesNewsLibraryGalleryDonationLinksContact Us
Msgr. Ding: Akayin mo ang sambayanan na tuklasin kay Hesus ang liwanag na hinahanap nila.
(Homily delivered by Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle at the Mass to install Msgr. Hernando Coronel as the new rector and parish priest of the Minor Basilica of the Black Nazarene/St. John the Baptist Parish (Quiapo Church) on August 6, 2015 at 6 p.m.)Mga minamahal na kapatid sa Panginoong HesuKristo. Tayo po ay maringal na nagdiriwang ng Pagpapaliwanag sa Bagang Anyo ng Panginoong Hesukristo, Transfiguration. At ang piyesta pong ito ay napataon sa pagluluklok ng ating pong bagong rector at parish priest, si Msgr. Ding Coronel. Bagong anyo, Transfiguration. Napakaganda pero nakakatakot din na maging parish priest at rector kapag ang kapistahan ay Transfiguration. Ito po ay piyesta ng liwanag, pagluluningning, at hindi kathang isip. Sabi nga po ni San Pedro sa ikalawang pagbasa, dahil nandoon siya, saksi siya, at tatlo lamang silang naging saksi: si Pedro, si Juan at si Santiago. Puede namang ginawa ito ni Hesus sa Quiapo church kung saan mayroong siyam na milyong nagpuprusisyon. Biro niyo kung doon nangyayari ang Transfiguration! Pero pinili niya sa isang bundok at tatlo lamang ang saksi. Ganyan ang paghahari ng Diyos, tahimik, hindi tumatawag ng pansin para sa sarili. 


Araw ng liwanag dahil sa pagbabagong anyo ng Panginoon sa harapan ng tatlong alagad. Subalit, 70 taon na ang nakararaan nagliwanag dito sa Asya nang ibinagsak sa Hiroshima ang kaunaunahang atomic bomb. Nagulat ang mga tao, bakit nagliwanag. Hindi lahat ng liwanag ay galing kay Hesus. May liwanag na hudyat ng kamatayan ng bigla ng walongpu libo (80,000) na tao at naragdagan pa hanggang umabot na dalawang daang libong. Liwanag na nakalilinglang; liwanag pala na hudyat ng kamatayan. At 37 taon na po ang nakararaan sa piyestang ito namatay si Blessed Pope Paul VI. Kamatayan sa araw ng Transfiguration ang Papa na halos limangpung taon na ang nakaraan, humarap sa United Nations ____________, Huwag na muli ang Guerra! Huwag na muli! Tama na ang mga liwanag na nanggagaling sa mga bala! Tama na ang mga liwanag na nanggagaling sa mga bomba! Tama na ang mga liwanag na nanggagaling sa mga kinang ng pera, na hindi naman ipinamimigay kundi nagsusuhol! Tama na iyan!

Ang araw na ito ay araw ng pagkilatis, saan manggaling ang tunay na liwanag. Si Hesus ay dumaan sa napakaraming dilim. Unti-unti niyang nakikita marami ang kanyang kaaway at alam niya darating ang marahas na kamatayan sa kanya. Ipinagtapat niya ito sa mga alagad niya at sila ay nabalot ng dilim, pagdududa. Bakit ka nga naman susunod sa isang Mesiyas na papatayin lang pala. Sinusundan mo ang isang wala namang magagawa. Sino ba itong sinusundan natin? At sa bundok na ito kasama ang tatlong alagad nagliwanag. Ang katawang ito na ipapako sa krus ay maluwalhati. Sa krus magniningning; sa krus ng pagibig ang pinakamadilim na araw ay magiging araw ng liwanag hindi dahil malaki si Hesus kundi dahil buong pagibig niyang tinanggap ang pananakit sa kanya. At walang nagawa ang dilim ng kasalanan sa liwanag ng kanyang pagibig. Napukaw ang dilim. Iyan ang ipinakita kay Pedro, Juan at Santiago: Ang pangako na ang katawang nakabayubay sa krus ay katawang maningning. 

Sino ka? Sino ka, Hesus?  At sa tinig mula sa langit sinabi, hindi lamang iyan isang pulitiko, hindi lamang iyan isang leader, Siya ang aking kinalulugdang Anak. Ang ordinaryong taong ito ay Anak ng Diyos. Kaya pala may luningning, kaya pala may liwanag dahil anak siya ng Diyos. At kasama niya sina Moises at Elias, napakahalang mga propeta ng Israel. Hindi lamang pala konektado si Hesus sa Diyos, konektado siya sa kasaysayang ng Israel. Si Moises at si Elias na naging daan ng pagaalaga ng Diyos sa bayan sa pamamagitan ng batas, sa pamamagitan ng pagakay sa bayan sa tunay na Diyos, eto ang higit pa kay Moises; ang higit pa kay Elias. Ang rurok ng pagaalaga ng Diyos dumating kay Hesus, ang “aking bugtong at kinalulugdang Anak.” Ang araw na ito ay pagkilala kay Hesus na muling nagpapakilala sa atin. Pinapakilala ng Ama; pinapakilala ng kasaysayan. Kaya, tingnan muli si Hesus. Tingna si Hesus Nazareno. Tayo pa naman dito ang tawag natin Black Nazarene, pero nagluluningning siya. Nagluluningning sa pagibig na kumaya na pasanin ang ating krus, ang pagibig na nagdadala ng liwanag sa lahat ng lumalapit sa kanya. Para sa marami po ang bundok ay hindi na ang Tabor; ang bundok ay si Hesus.

Pumunta sa kanya taglay ang dilim ng problema, ng pangungulila, ng karamdaman at sa kanya nararanasan ang pagbabagong anyo, pagasa dulot ng pagmamahal ni Hesus. Subalit tayo po ay mayroong tugon at ang Diyos Ama na rin ang nagsabi. Ano ba ang tamang tugon kay Hesus, na kanyang Anak, na magdadala sa kasaysayan ni Moises at ni Elias sa kanyang kaganapan? Ano ang ating tugon? Sabi ng Ama, pakinggan ninyo Siya! Anak ko ito! Pakinggan ninyo siya. Kung pinakinggan ninyo si Moises, higit niyong pakinggan si Hesus! Kung pinakinggan ninyo si Elias, ito ang higit pa kay Elias. Pakinggan ninyo siya! Kahit ang aral niya na parang kabalintunaan; kahit na ang turo niya ay mukhang kahangalan, pakinggan ninyo siya! Isaisip, isapuso ang kanyang salita. At iyang salitang iyan ang magdudulot ng pagbabagong anyo mo. Ang salitang iyan ang magbibigay ng liwanag sa dilim ng buhay mo. Pakinggan ninyo Siya!

At kung idurugtong po natin sa sinasabi sa Sulat ni Santiago, ang pakikinig kay Hesus ay may kasama, gawin ang salitang na napakinggan. Ang pakikinig ay umuuwi sa paggawa at pagsasabuhay ng salitang namutawi kay Hesus. Napakaganda po ng ating kapistahan. Sino si Hesus at sino baa ng tunay na alagad ni Hesus? The one who listens to the word of God and acts on it. Iyan si Maria. Iyan ang mga alagad ni Kristo: nakikinig at nagsasagawa. 

Mga kapatid, sa mundo ng dilim, iba’t ibang uri ng dilim, mangyari nawa araw araw ang pagluluningning ni Hesus. Kung tayo lamang ay lalapit sa kanya, makikinig sa kanya at isasagawa ang kanyang salita. Iyan ang misyong ng bawa’t isa sa atin. Iyan ay misyon ng parokya at natutuwa po tayo na dito sa ating Basilica at parokya napakalaki ng pagsisikap na pakinggan si Hesus at isagawa ang kanyang aral sa pamamagitan ng maraming paglilingkod sa mahihirap, mga kapus-palad, at mga deboto. Ang atin pong pagtulong sa mga homeless, ang atin pong pagbibigay ng pagkain at mahihigan sa kanila. Ang atin pong scholarship. Ang atin pong pagtugon sa mga disaster. Ang atin pong pag-alaga sa mga street children. Ang atin pong free legal assistance. Sa pamamagitan po niyan may liwanag sa dilim. 

May pagbabagong anyo mula kay Kristo patungo sa ating sambayanan. Paalaala po ng kapistahan ngayon: ano ang ating misyon bilang alagad ni Kristo at bilang sambayanan. Makinig sa salita ng Diyos. Isabuhay ang kanyang Salita. Ipalaganap ang kanyang liwanag. At huwag hahayaan ang mga huwad na liwanag, hudyat ng pagkasira, huwag hahayaan na iyon ang mamayani.  

We owe to the suffering people of Japan. We owe it to all the victims of war, of human trafficking! Biruin niyo kanina, libu-libong tumatakas sa Libya ang nawawala at mukhang namatay sa Mediterranean. Parang naririnig ko ang tinig ng Ama: makinig kayo muli sa aking Anak at ipalaganap ang kanyang liwanag. Makinig ulit. 

Sa ganito pong diwa ay ating tinatanggap an g ating bagong rector at parish priest. Msgr. Ding, maganda ang araw ng installation mo, pero kung ako ikaw, humanap ako ng ibang araw. Pero gusto ng Poong Nazareno na ngayon maganap ang pagtatalaga sa iyo. Bilang pastol ng sambayan dito, pastol ng hindi lang tagarito subalit dumaraan sa tahanan ni Hesus Nazareno, lalu na ang mga nahahapis, ang mga nagdurusa. Bilang kapatid nila, at bilang mapagmahal na ama, sana maging daan ka ng pagkilala nila kay Hesus na liwanag ng Ama. Akayin mo ang sambayanan na makinig kay Hesus at tuklasin sa kanya ang liwanag na hinahanap nila. Ipapanalangin naming na iyong pangangaral, sa iyong pagdiriwang ng sakramento at mabuting halimbawa, masumpungan nawa ng marami ang liwanag ni Kristo.

At sa inyo po mga kapatid, amin din pong inihahabilin si Msgr. Ding. Alagaan niyo po siya. Huwag niyo po siyang patatabain. Bigyan niyo po siya ng tamang alaga. Pakiusa po namin, kung si Hesus nga dumaan sa dilim ng buhay, ang dilim ng krus na naging luningning niya, bawa’t pari po hindi maaaring maligtas sa dilim at sa krus. Tulungan niyo po kami at tulungan niyo si Msgr. Ding upang makita niya ang liwanag ni Kristo. Na makinig siya sa Salita ni Kristo. Na kumapit siya kay Kristo na handang magpasan ng krus nating lahat. Hindi lamang po si Msgr. Ding ang magpapalakas sa atin, palakasin niyo po siya, gabayan niyo po siya, inspire ninyo po upang lumakas ang kanyang bokasyan upang maging tunay siyang instrumento ng liwanag ni Kristo ating panahon. At harinawa, kahit hindi August 6, kahit hindi Transfiguration, ang makasaysayang basilica na ito ay maging Mount Tabor kung saan lahat ng darating makakakita ng liwanag na nagmumula sa Anak ng Diyos, si Hesus Nazareno. 

Tayo po ay tumahimik sandali at tanggapin muli, tulad ng pagtanggap ni Pedro, Santiago at Juan sa liwanag ni Kristo.