HomeRCAMDirectoryParishesNewsLibraryGalleryDonationLinksContact Us
Archdiocese of Manila Prayer for CalamitiesPRAYER IN TIME OF CALAMITYGod, our Father,
in faith, we acknowledge your care for us, your children. 
In hope, we trust in your divine providence 
to give us wisdom and courage as we face the challenges of life. 
In love, we invoke your help and guidance 
during these difficult days of death and destruction in our land.


Grant eternal peace to those who lost their lives. 
Embrace the children who died in their innocence. 
Console those who are grieving.
Help those who are hurt and cure those who are sick.


Encourage those who suffer 
the destruction of their homes and properties 
as they rise from the ruins and rebuild their future.


Bless all those who extend a helping hand 
to those in need of food, shelter and clothing, 
and provide an assuring presence to those who are lost and confused.


At your command the wind and the seas obey, 
raise your hand Almighty God  
and spare us from other natural disasters.


Teach us to be responsible stewards of your creation. 
At this time of crisis, move us to share more and to love more.


Let the Holy Spirit renew our land and people.


Grant this through Christ our Lord. Amen.


Mary, Our Mother of hope, pray for us.

St. Joseph, pray for us.
San Lorenzo Ruiz, pray for us.
San Pedro Calungsod, pray for us.
Blessed Jose Maria de Manila, pray for us.

PANALANGIN SA PANAHON NG SAKUNAAma naming mapagmahal,
buong pananalig naming kinikilala ang iyong pagkalinga 
sa aming iyong mga anak.
Buong pag-asa kaming nagtitiwala sa iyong kagandahang loob 
na magbibigay sa amin ng karunungan at katatagan 
sa pagharap namin sa mga hamon ng buhay.
Buong pag-ibig kaming nagsusumamo 
na kami’y iyong tulungan at gabayan 
sa madilim na mga araw ng kamatayan at kapinsalaan sa aming bayan,


Dulutan mo ng walang hanggang kapayapaan 
ang mga tinawag mo upang iyo nang makapiling.
Yakapin mo sa iyong mga bisig 
ang mga batang pumanaw sa kanilang kamusmusan.
Aliwin mo ang mga namimighati.
Lingapin mo ang mga nasasaktan at hilumin ang mga may karamdaman.


Palakasin mo ang loob ng mga nagdurusa 
sa pagguho ng kanilang mga tahanan at pangarap 
upang makabangon at makapagsmulang muli.
Pagpalain mo ang mga bukas palad na tumutulong 
sa mga nangangailangan ng makakain, maisusuot at masisilungan,
at nagbibigay ng kanilang maaasahang kalinga sa mga nawawala at nalilito.


Sa hudyat ng iyong salita tumatalima ang hangin at dagat, 
iunat mo ang iyong mapagpalang kamay
at ipagadya kami sa mga sakuna at kasamaan.


Turuan mo kaming maging magpagkakatiwalaang tagapangalaga 
ng iyong sangnilikha.
Ngayong panahon ng krisis, 
himukin mo kaming lalo pang magbahagi, maglingkod at magmahal.Ang Espiritu Santo nawa ang magpanibago sa amin at sa aming bayan.


Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon.


Amen.


Maria, Ina ng Pag-asa, ipanalangin mo kami.
San Jose, ipanalangin mo kami.
San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami.
San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
Beato Jose Maria de Manila, ipanalangin mo kami.