Wednesday, 10 June 2020 16:06

FULL TEXT | Homily delivered by Most Rev. Broderick Pabillo during online Sunday Mass for the Solemnity of the Most Holy Trinity on June 7, 2020, at 10 a.m.


Happy fiesta po sa inyong lahat! At talagang ito’y isang dakilang kapistahan sa buong simabahan at sa parokyang ito kasi ito po yung katangi-tanging kapistahan ng Diyos mismo.

Tayong mga tao ay hindi nabubuhay na mag-isa. We are social beings. Sa simula ng ating buhay, may mga tao na, na nag-aantay sa atin at magiging maayos ang buhay natin kapag may pamilya na mag-aaruga sa atin. Lalung nabatid natin na tayo ay social beings ngayong panahon ng quarantine. Napagtiyagaan natin ang halos tatlong buwan ng lockdown dahil may kasama tayo sa bahay. At dahil naka-connect tayo sa iba sa pamamagitan ng internet at ng mga cellphones. Ano kaya ang kalagayan natin kung nag-iisa tayo sa loob ng halos tatlong buwang ito? Iyan ang kahirapan ng parusang solitary confinement – gawin kang mag-isa, mababaliw ka kasi tayo ay social beings.


Sinabi ng Diyos noong paglikha niya sa tao, “It is not good for man to be alone.” Ganito tayo sapagkat tayo’y nilikha ng Diyos na kaniyang kawangis.  God created us in his image and in his likeness. Tulad tayo ng Diyos at ang Diyos ay iisa ngunit siya ay community.

Ito ang dakilang kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon. God as Trinity. The Triune God. God one in three. One God in three persons. Ang translation sa Trinity sa Pilipino ay Sangtatlo. Ibig sabihin, Isang Tatlo o kaya Isatlo na ibig sabihin, Isa at Tatlo.

Totoo, ang Diyos ay isa. Wala nang ibang Diyos. Siya ang pinakamakapangyarihan at siya ang pinagmumulan ng lahat. Siya ang simula ng lahat. Pero noong nagpakilala siya kay Moses sa Bundok ng Sinai, ang katangiang kanyang ipinakita ay hindi ang kanyang kapangyarihan o ang kanyang lakas kundi ang kanyang pagiging ubod ng kabaitan.

The Lord, the merciful and gracious God. Slow to anger, rich in kindness and fidelity. Nobody else nothing else is more merciful than he. This is His uniqueness.

Sa Lumang Tipan, palaging pinaninindigan ng mga propeta na ang Diyos ay iisa kasi ang mga tao sa paligid ng Israel ay naniniwala sa maraming mga Diyos. Sinabi ng mga propeta na hindi sila mga Diyos, mga diyus-diyosan lamang sila kasi iisa lang ang tunay na Diyos. Sa halip na maglinkod sa iisang Diyos, ang mga Israelita ay paulit ulit na sinasamba ang mga diyus-diyosan sapagkat ang mga ito ay walang mga utos na dapat nilang sundin. The Gods have no demand over them. Sumasamba sila sa mga diyus-diyosan at ginagawa nila ang gusto nila.

But the one God has revealed himself has demands. The one God has a moral will. If we serve him, we do what He wants not what we want. The Israelites did not want this. They preferred their likes over the will and the ways of God.

Huwag natin pagtawanan ang mga Israelitas sa kanilang kahangalan kasi ganyan din tayo. Mas gusto natin ang ating hilig kaysa kalooban ng Diyos. Gusto natin pagbigyan ang ating layaw, ang ating pag-iisip, ang ating mga pananaw kaya iba’t ibang diyos din ang ating pinaglilinkuran.  Ibig kong sabihin ang binibigyan natin ng ating panahon, ng ating pera at ng ating atensiyon. Hindi ba ganyan ang nangyayari? Binibigyan natin ng atensiyon, ng panahon, ng pera ang ating bisyo? Ang ating kayamanan, ang ating kaaliwan o mga tao o mga sistema na dini-diyos natin? Kaya hanggang ngayon, marami pa ang mga tao na sumasamba sa mga diyus-diyosan.

Para sa ikabubuti ng lahat, sabi ng Diyos na magpatawad tayo sa mga nagkakamali. Ang gusto natin ay mawala na sila kaya gusto natin ang bitay. Wala tayong kibo sa extra-judicial killings. Sabi ng Diyos maging tapat tayo sa inyong asawa. Gusto ng iba ay divorce o wala nang kasal.

Ang Diyos ang katotohanan ngunit tayoý nagpapakalat ng mga false news o naniniwala sa mga fake news. Hindi natin sinusunod ang kalooban ng Diyos kaya malayo sa atin ang kaharian ng Diyos.

Itong iisang Diyos na puno ng awa at pag-ibig ay pinakilala sa Bagong Tipan na isang pamilya, isang community kaya narinig natin sa ating Ebanghelyo na ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang tao ay hindi mapahamak kundi maligtas. God sent his son.

Last Sunday, we heard that Jesus pray to the Father to send another advocate to lead us to the whole truth and that the Spirit will teach us. What the Spirit will teach us comes from Jesus which really comes from the Father. So, Jesus the son of God who became man is the one who tells us that this one God is Father, Son and Spirit. Our God is a relational God. He himself relates that is why he is Trinity.

This teaching has been clearly accepted by the apostles that they spoke about the Trinity and even use this in their blessings and prayers. In our Second Reading, we hear the ending of the Letter of Paul to the Corinthians which is a blessing and he wrote, “The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.”

Is this greeting not familiar to you? Ito’y ginagamit din natin sa pagbati sa simula ng ating Misa, “Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat.”

We believe in the Triune God. The God who is three in one because it has been revealed to us. Hindi naman natin ito maisip kung hindi ito ipinahayag kung hindi ito sinabi ni Hesus mismo. Ito ay hindi natin inimbento. Ito’y tinanggap natin sa anak ng Diyos.

Pero isa at tatlo? Ano ba ito? Paano ba ito? Hindi natin ito lubos na maintindihan. Napakahiwaga ang katotohanang ito. Ito ay Diyos. Maiintindihan ba natin ang Diyos? Kung maunawaan na natin ng lubusan ang Diyos, hindi na yan Diyos kasi mas mataas tayo kaysa na-gets natin. Hindi naman maaaring mas mataas tayo sa Diyos kaya talagang may misteryo, may hiwaga na higit pa kaysa sa atin.

Alam natin ang kuwento tungkol kay San Agustin. Gusto niyang maintindihan ang hiwaga ng Santatlo kaya mahabang oras siyang nagdarasal, nag-iisip, naglalakad sa isang beach upang ito’y pagnilayan. Sa katagalan ng panahon at noong pagod na siya sa kaiisip, napalingon siya at nakita niya sa malayu layo ang isang batang pabalik balik sa dagat na may dalang tabo. Sumalok ito sa dagat at dinadala ang tubig sa isang butas na kaniyang ginawa sa buhangin. Nang malapit na si Agustin, tinanong niya ang bata,

“Ano bang ginagawa mo? Ano bang balak mo?”

“Gusto ko pong ilagay ang tubig ng dagat sa butas na ginawa ko.”

“Dong,”ani Agustin, “Tingnan mo ang lawak ng dagat. Hindi mo yan maikakasya sa butas na ito.”

Ganun din po ang ginagawa ninyo. Gusto ninyo ilagay ang hiwaga ng Diyos na higit pang malawak kaysa dagat na ito sa ulo ninyo. Yan palang bata ay isang anghel na pinadala ng Diyos upang magbigay ng leksiyon kay Agustin.

Yes, let us try to know God but we accept the fact that we cannot fully grasp Him. He is so great, so much beyond us. Such is the mystery of God. Such is the mystery of the Holy Trinity. That’s why we end up praising Him – pinupuri natin siya. 

Pero ang Diyos ay hindi lamang natin inuunawa, siya ay ating isasabuhay kaya ibinigay niya ang kanyang divine life sa atin noong tayo ay bininyagan dahil nakiisa na tayo sa buhay ng Diyos kaya may kaugnayan na tayo sa kanya. Siya ay ating ama, ating kapatid, ating patnubay. He is the God who is above us, who is the God who is with us. He is the God who is within us. Galing tayo sa Diyos at tayo’y babalik sa kanya. Siya ang may likha sa atin kaya tinitingala natin siya at sinasamba natin siya. He is the God above us.

Si Hesus ang anak ng Diyos ay naging tulad natin. Siya ay ating kapatid at halimbawa na matutularan kaya siya’y nakikilakbay sa atin. He is God with us – the Emmanuel.

Ang ating lakas, ang ating liwanag, ang ating sigla ay ang Espiritu Santo na ibinigay sa atin. He is the God within us. May kaugnayan tayo sa Sangtatlo. Kasama tayo sa kanilang pagsasamahan. We are part of the community of the God. The community that is God.

Kaya nga itong ating kapistathan ng Sangtatlo ay kapistahan ng BEC ng small Christian communities. God as community is also the model of all human communities – from the family to our BECs to our church organizations to our Church. We belong to one family. Isa lang ang ating apelyido. Ikanga, pareho ang dugo na lumalatay sa ating katawan pero iba-iba ang katangian ng mga miyembro ng pamilya. Iba si tatay kay bunso. Iba si ate kay kuya. Iba-iba ang ating ugali at kakayahan. Isa lang tayo, isang pamilya ngunit magkaiba. Kung talagang tayo ay nagmamahalan, sinisikap natin manatili ang pagkakaisa pero ginagalang natin ang ating pagkakaiba.

Ganun din ang simbahan, iba-iba tayo. Ako ay obispo. Siya ay madre. Siya ay tatay. Ako ay lalaki. Siya ay babae. Ako’y matanda. Siya’y bata. Ang iba’y may pinag-aralan. Ang iba ay wala. Ano man ang kalagayan natin, bawat isa sa atin ay anak ng Diyos. May iisa tayong pananampalataya. May isa lang tayong patutunguhan at ang iisang Espiritu ang nagpapakilos sa ating lahat. Isa at marami.

Ang pinakahamon ng Isang Tatlong Diyos ay manatili sa pagkakaisa pero kilalanin at igalang ang pagkakaiba. Iyan ang ating Diyos. Iba ang Diyos Ama sa Diyos Anak. Iba siya sa Diyos Espiritu Santo pero iisang Diyos lang sila kumikilos bilang isa. Isa lang ang balak nila sa ating kaligtasan. Isa lang ang kanilang mensahe. Hindi ba sinabi ni Hesus ang Espiritu ang magpapaalaala sa inyo ng aking mga katuruan at ang katuruang ito ay galing sa Ama. Paano ito mangyayari? Nagkakaisa pero magkaiba. Ito ay mangyayari kung mayroong pagmamahalan. That’s why God is love. We are united because we love one another but the love for each does not erase our individualities but respect our identities. 

So, the Trinity is not only to be known but to be lived. Isabuhay natin ang Diyos na Isatlo. Sa bandang huli sa kabilang buhay, mas magiging maliwanag ang ating pakikiisa sa daloy ngpagmamahalan ng Isatlo. We need the infinity of time to reflect on God. Pero ngayon pa lang isinasabuhay na atin ito sa ating pamilya, sa ating BEC, sa ating samahan, sa ating simbahan ang Isatlo. Kaya ang lahat ng ating gawain ay gawin natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. (Archdiocese of Manil – Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer