Sunday, 22 March 2020 11:10

Homily delivered by Bishop Broderick Pabillo, Apostolic Administrator of Manila during the online Sunday Mass on March 22, 2020, at 10 in the morning.


Sa pamamagitan po ng online Mass na ginagawa natin ngayon at gagawin po natin tuwing araw ng Linggo, alas 10 ng umaga, nagkakaisa po tayo bilang Archdiocese ng Maynila. Sabay sabay pong nagdadasal sa espesyal na panahong ito. Kaya po sa ating pagmimisa ngayon, isama po natin ang lahat ng ating mga kahilingan. Sama-sama tayong magsamo sa Diyos na pangalagaan ang ating mga pamilya na pangalagaan ang ating mga health workers at mga frontline sa digmaang ito labas sa virus at sana po mawala na ang virus sa lalong madaling panahon.

 Screenshot from TV Maria’s live streaming of the Mass

Sa bigla-biglang pangyayari ng Corona Virus na ito, tayo ay nabigla, tayo ay nalito. Tulad tayo ng taong bulag na hindi alam ang ating kalagayan at lalu’t higit, hindi natin alam saan tayo pupunta. Naglalakbay tayo sa mga araw na ito sa kadiliman. Talagang nabigla tayo.

Noong January, nabalitaan natin ang Corona Virus sa Wuhan. Isang balita mula sa malayong lugar. Naawa tayo sa kanila hindi naman tayo nabahala sa atin. Sa Tsina nangyari yun. Malayong lugar.

Noong February, dumating na sa ating dalampasigan ang virus. May tatlong may virus ngunit sila’y mga Intsik. Isa’y namatay ngunit yung dalawa nakabalik na at pagkaraan ng ilang mga araw, wala naming nangyari sa atin. Ngunit nababalitaan na rin natin ang nangyayari sa Hongkong, sa Singapore, sa Korea ngunit medyo malayo pa rin sa atin. Naawa tayo at nabigla na tinigil na ang misa sa Singapore at sa Hongkong. Pero doon yan sa kanila.

Ngunit pagdating ng Marso pati na sa Roma tinanggal ang mga misa. May dumating ng kaso dito na sa Greenhills, Pilipino na ito at may isa nang namatay na Pilipino rin. Medyo natatauhan na tayo at lalung lalo nang natauhan tayo last week noong sinabi sa atin sa Archdiocese of Manila mula noong Sabado, hindi na tayo magmimisa. May mga nagrereklamo pa sa atin. Kailangan ba talaga yan?

Ngunit noong Lunes ay dumating na ang balita - lockdown sa buong Luzon. Magandang salita lang ang ginamit -Enhanced Community Quarantine, ngunit ang ibig sabihin niyan, lockdown. Ibig sabihinin mapipigil na tayo sa ating pang araw araw na gawain sa bahay na lang tayo.

Sa ganitong biglang pangyayari sa loob lamang ng isang linggo, maaaring ang iba sa atin nagtatanong, sino ba ang nagkasala? Sino ba ang dahilan nito? Baka ang iba pa pati ang Diyos ay sinisisi. Hindi ba ito rin ang tanong ng alagad nung makita nila ang taong pinanganak na bulag? Sino po ang nagkasala? Siya o ang kanyang magulang? Hinanap nila ang source ngunit ang sagot ni Hesus, hindi ito kasalanan niya or ng kanyang magulang. Nangyari ito upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos.

Mga kapatid, sa pangyayaring ito ng Corona Virus pandemic hanapin po natin ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat alam po natin ang Diyos ang may hawak ng kasaysayan. Kasaysayan ng bawat isa sa atin at kasaysayan ng mundong ito. Ang pangyayari ng Corona Virus ay maaaring isang paraan upang mas lalo nating makilala at tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos. When we are no longer in control then we look up to him who is in control.

Aminin natin sa mga nakaraan, binabalewala natin ang Diyos. Kung tayo ay nagdadasal man o nagsisismba man madalas ito ay parang lip service na lamang sa kanya. Pero talagang wala naman siyan kabuluhan sa buhay natin. Ngayon siguro inaanyayahan tayo, let us take him in earnest. Hindi na natin ito kaya. Kaya tumawag tayo sa kanya, humawak tayo sa kanya. At ang Diyos po ay hindi nagba-balewala sa kahirapan ng tao kaya pinagaling niya ang bulag. May habag ang Diyos at hindi siya nagbabale wala sa kahirapan ng maraming tao ngayon dahil sa pandemic na ito. Bibigyan niya din tayo ng lunas. Bibiyan nya tayo ng liwanag. Darating din ang katapusan nito. This too, will pass. He will intervene as he did intervene to the blind kaya gumawa siya ng milagro upang pagalingin ang bulag.

Maraming mga milagrong ginawa ang Panginoon sa kanyang buhy. Ang ibang mga milagro ay bigla bigla ang resulta. Yung patay biglang nabuhay. Yung may ketong biglang gumaling. Nagsalita lang siya at nangyari. May mga milagro pa ngang remote control tulad ng alipin ng isang Roman official, na ang Roman official po ang nagsabi, huwag na kayong pumunta sa amin. Just say a word and my servant will be here.

Pero sa milagrong ito, hindi po bigla bigla. May prosesong ginawa si Hesus. Lumura siya sa putik, kumuha siya ng putik, inilagay ang putik sa mata ng bulag wala pong social distancing at pinahugas niya doon sa…ang bulag at saka nakakita. Inayos ng Diyos ang kanyang pagkabulag through a process.

At siguro sa ating kalagayan ngayon, pwede naman ang Diyos sasabihin, virus wala ka na at maaari naming mangyari yan....pero baka naman ang ginagamit niya ay aayusin niya sa pamamagitan ng proseso. Sumunod tayo sa proseso. Maaaring ang quarantine ay bahagi ng proseso. Maaaring ang pagpapagamot ay bahagi ng proseso. Ang pagtututlungan natin sa isa’t isa ay bahagi ng proseso. Papagalingin niya tayo sumunod lang tayo sa proseso na dinadaanan natin.

Pati na nga ang pagkakakilala kay Hesus sa ating narinig ngayon ay may proseso ding dinaanan. Yung unang tinanong ang bulag, sino ba siya? Ang sabi ng lalaki, isang lalaking tinatawag na Hesus. Just someone hindi ko nga alam kung nasaan na siya. Tapos may lumalim na kinilala niya. Siya’y hindi maaaring hindi makasalanan kung nkakakapagpagaling isya ng bulag. Tapos nakilala niya ang taong ito’y sumusunod sa kalooban ng Diyos. Wala namang makakagawa nito na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos tapos mas lumalim pa. Sino ba siya? Siya ay isang propeta. At sa bandang huli kinilala niya na siya ang anak ng Diyos at sinamba niya si Hesus.

Dumaan din siya sa proseso sa malalim na pagkakilala kay Hesus. Kaya hindi lang po siya nabigyan ng physical sight, nabigyan siya ng spiritual sight. Hindi lang siya nakakikta, nakita niya ang katotohanan na si Hesus nga ay ang pinadala ng Diyos.

We have the physical sight. Nakakakita tayo but do we see the truth? Do we have the spiritual sight or are we spiritually blind?

Kaya po sa mga araw na ito, tanggalin po natin itong cabwebs na maging hadlang na makilala natin ang katotohanan na makilala natin ang totoo.

Sa Unang Pagbasa po natin sa aklat ni Samuel, ang isa pong nagpapabulag sa atin because we look only at appearances. We look at the externals. We don’t look at the heart. Kaya nung makita ni Samuel si Eliab, ang panganay na lalaki ni Hese, matangkad, malakas, magiting na lalaki, kagad ang sabi niya, narito na ang hari ng Israel. Ngunit hindi siya ang pinili ng Diyos. Ang pinili ng Diyos ang isa na binale wala pati na ng kanyang tatay, siya’y inaiwan na mangalaga ng mga tupa, yung bunso. Ngunit siya ang pinili ng Diyos.

God looks at the heart. God does not look at appearances. We are often taken over by the cult of appearances. Externalities. Kaya ang nakikita natin yung hugis, yung mukha, yung kumikintab na pilak, yung mga bagong gadgets, yung mga nakakatawag ng pansin ng ating mata. Ngunit iba ang paningin ng Diyos.

Kaya sa mga araw na ito, sikapin po nating tignan ang puso. Tignan ang nasa kalooban. At may pagkakataon tayo ngayon lalung lalo na ang mga puso ng ating mga mahal sa buhay. Magsasama tayo ng at least 30 days. Sana mas lalong makilala natin sila tulad ng nakikilala sila ng Diyos. Tignan natin ang puso pati na ang Salita ng Diyos. May panahon tayo ngayong magbasa ng Bibliya. Siyasatin natin ang puso ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Huwag tayong mabulagan ng appearances.

Anu pa ang nagpapabulag sa atin na hindi natin makita ang katotohanan. Sinabi sa atin sa Second reading, sinabi po ni San Pablo, huwag na kayong sumama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Mga bagay na dulot ng kadiliman. Bad company. Kaya kung minsan madilim ang ating paningin kasi kasama tayo ng mga tao ng kadiliman. Nai-impluwensiya ang ating pananaw ng mga taong ito na didilim din ang ating pananaw.

Let us be influenced by the truth. Let us be influenced by the good. Kaya sa mga araw na ito na may oras tayo, ano yung binabasa natin? Ano yung pinapanood natin? Ano yung pinag-uusapan natin? Mga bagay ba ng kadiliman o mga bagay ng katotohanan? Huwag tayong sumama sa mga ito. Kaya magiging maliwanag, makakatulong sa atin ang pagkilala sa kalooban ng Diyos kung tayo’y hindi sumasama sa mga tao ng kadiliman, mga gawain ng kadiliman.

At pangatlo, dito sa ating Ebanghelyo, bakit hindi nakilala ng mga Pariseo si Hesus? Sapagka they are more concerned about customary practices, about the rule at ang rule na ito ay galing pa kay Moses than about their neighbor.

Ang mga Pariseo hindi nagtaka, hindi nagsaya, hindi namangha na ang isang taong bulag mula sa pagsilang sa kanya ay nakakita. A very wonderful thing! Hindi sila nagtaka kasi ang pinapansin nila, hindi niya …. The day of rest, ang araw ng pamamahinga. Sa halip na matuwa nagalit pa sila. Let us look at our neighbors during this time.

Sinabi po sa atin sa Second Vatican Council, “The joy and hopes, the grief and anxieties of the men and women of our time especially the poor and afflicted are the joys and hopes, the grief and anxieties of the followers of Christ as well.” Yan po sana ang tignan natin.

Yes, we miss coming to Mass and we will miss the many dear Holy Week practices that we are accustomed about. But are we concerned about this and not rather about the heroic efforts of our health workers and those who continue to serve the community - ang mga tanod natin, ang mga nagtitinda sa atin. Are we not concerned about the distress of the sick? Are we not concerned about those who are afraid of hunger and real hunger kasi walang trabaho, walang pera, walang pagkain? Ito dapat ang ating pansinin para makita natin ang mukha ng Diyos na tumatawag sa atin. Let us open our eyes to our neighbors and we shall see the truth of God. So, this is a time to widen and to deepen our sights that we may not become spiritually blind.

Hingin po atin sa Diyos, sa Banal na Misang ito at sa ating mga panalangin that we may see, na buksan ng Diyos ang ating pananaw. Buksan ng Diyos ang mata natin ng may pag-asa that God is controlled, that he protects, that he is calling us to come near to him.

Lord, let us pray that we may see and see your light in the darkness of our times. Nasa kadiliman tayo ngunit ang liwanag ni Kristo sana ay magbigay ng daan sa ating lahat. (Archdiocese of Manila – Office of Communications/RCAM-AOC)

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer