Tuesday, 10 March 2020 09:57

LIHAM PASTORAL UKOL SA COVID 19


Nakita ni Hesus ang napakaraming tao.  Nahabag siya sa kanila at pinagaling ang mga maysakit na dala nila
(Mt. 14:14). 

English Version


Minamahal na Bayan ng Diyos, mga pari, mga tagapangasiwa ng  mga institusyong pangsimbahan at mga namumuno sa Arkidiyosesis ng Maynila:

Mula nang unang matuklasan noong Disyembre ng nakaraang taon, mabilis na kumalat sa buong mundo ang corona virus na ngayo’y kilala na sa taguring COVID 19.  Patuloy na sinasaliksik ng mga doktor at daluhasa ang mga paraan ng pagkahawa at  pagkalat nito.   Hindi dapat ito magdulot ng panic at takot.  Hayaan nating pamayanihan tayo ng pagmamalasakit at pagkalinga sa kapwa.  Sa diwa ng malasakit sa isa’t isa, ipagpatuloy natin ang mga hakbang sa pag-iingat.

Hinihimok ko ang lahat na paigtingin ang ating mga panalangin upang hilingin ang tulong ng Diyos.  Kayang lipulin ng pananampalataya ang kasamaan.  Habang tayo ay nananalangin, tiyakin din natin na pangalagaan ang ating kalusugan.  Bilang mga katiwala ng ating kalusugan sikapin natin na maging malakas ang ating pangangatawan paglaban sa mga sakit. Kaya kumain ng masustansyang pagkain, maglaan ng sapat na panahon para sa pahinga, panatilihin ang kalinisan, mag-exercise, at iwasan ang hindi kinakailangang paglalakbay at pagtitipon ng maraming tao.           

Habang ginagawa natin ang lahat ng ito, gawin natin ang mga sumusunod na tagubilin sa ating mga simbahan at institusyon:

 1. Ihinto muna ang kinaugaliang pagsawsaw ng daliri sa holy water font o lalagyan ng banal na tubig.  Tanggalan ng laman ang mga holy water fonts at ipaalam sa mga tao na pansamantalang ihihinto ang paggamit nito.  Maaaring mamigay ng holy water na maaaring iuwi sa bahay, o gawin ang pagwiwisik ng banal na tubig sa simula o pagtatapos ng mga pagtitipong pangsamba.
 1. Maghanda ng mga lalagyan ng 70% ethyl alcohol sa mga pintuan ng mga gusaling pinangangasiwaan ng simbahan.
 1. Paalalahanan ang mga tao na manatili sa kanilang mga bahay kung may nararamdaman ng sintomas ng trangkaso at ubo.  Kailangan nilang sumangguni sa doktor para sa ikabubuti nila at ng kanilang pamilya.  Maaaring magpaskil ng mga ganitong paalala sa mga naaangkop na lugar.  Maaaring mapabanal ng mga maysakit ang Linggo o Araw ng Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Salita ng Diyos sa bahay.   Maaari rin silang manood ng TV Mass sa Quiapo Facebook page at website, TV Maria, Radio Veritas at mga parokyang may video streaming.   Hinihiling din sa mga pari at laykong lingkod na may sintomas ng trangkaso na iwasan munang maglingkod sa Misa.  Tanda ito ng pagmamalasakit sa kapwa.
 1. Madalas na linisin gamit ang disinfectant ang mga palagiang nahahawakang bagay tulad ng mga upuan, bangko, pintuan, at takip ng mikropono.
 1. Tiyakin din ng lahat na sundin ang mga tagubilin tuwing uubo tulad ng pagtakip sa kanilang bibig gamit ang manggas ng damit o napkin na dapat ring itapon sa tamang lugar.  Ugaliin ang madalas na paghuhugas ng kamay.
 1. Ipaalala na huwag munang maghawak-hawak ng kamay sa pagdarasal ng Ama Namin at sa pagbibigay ng Tanda ng Kapayapaan.  Sa ngayon, ang magandang kaugalian ng pagmamano sa nakatatanda at sa mga pari ay maaaring palitan ng magalang na pagtungó na may ngiti o pagtapik sa ulo bilang pagbabasbas.
 1. Hanggang patuloy na kumakalat ang virus na ito, iwasan muna ang paghalik, paghawak o pagpupunas sa mga imahen at sa mga salamin sa harap nila.  Lagyan muna ng harang ang mga imahen upang maiwasan ang paglapit ng mga tao.
 1. Tiyakin ng mga pari at mga laykong lingkod na maghugas ng kamay bago magdulot ng Katawan ni Kristo sa komunyon.  Pinakikiusapan ang mga nagsisimba na sa ngayon tumanggap ng Komunyon gamit ang kamay.
 1. Pinapayuhan na gumamit ng face mask sa pagsisimba ang mga parokyano na mahihina o may sakit na diabetes o cancer.
 1. Ang mga simbahan at adoration chapels na naka-aircondition ay dapat mag biomist.   Makakatulong ang paggamit ng air purifier ngunit may kamahalan at wala pang katibayan ng pagiging epektibo nito sa mga malalaking lugar tulad ng simbahan.  Buksan ang mga pintuan at bintana at patayin ang aircondition upang lumaganap ng tama ang hangin, init, at sikat ng araw.
 1. Pinatotohanan din ng World Health Organization (WHO) na maaaring kumalat ang virus sa pamamagitan ng pera.  Ang mga may tunkuling magbilang ng pera sa mga parokya ay dapat gumamit ng face mask at latex gloves.  Gumamit din ng alcohol pagkatapos magbilang.
 1. Marapat na maghanda ang mga parokya sa pang-pinansiyal na epekto sa pagkalat ng COVID 19.    Maaaring ipahinto ang lahat ng pagtitipon ng maraming tao sa gitna ng pinakamalalang sitwasyon.  Kailangan tayong mag-impok sa panahong ito ng krisis.  Tiyakin natin ang pagpapatuloy na operasyon ng ating mga institusyon.  Sa panahong ito, tanging mahahalagang bagay lamang ang pagkagastusan upang makapag-ipon para sa anumang pangyayari.  Iwasan muna ang capital expenditures at gawing matipid ang ating mga gawain at programa.  Ang lahat ng matitipid ay maaaring iimpok sa Disaster Resiliency Fund.  Sa ganitong paraan, dumating man ang panahon na mawalan o bumaba ang koleksyon, matutustusan natin ang pasuweldo sa ating mga manggagawa at patuloy pa ring maitataguyod ang ating paglilingkod sa bayan ng Diyos.

Habang tinutupad natin ang mga tagubiling ito, kalingain natin ang mga maysakit sa ating mga tahanan at pamayanan.  Sila’y mahina at laging nasa panganib ng iba pang karamdaman.  Pag-ukulan natin sila ng higit pang pagkalinga at pansin.  Tandaan natin ang wika ni Hesus:  “Ako’y maysakit at inalagaan mo ako” (Mt 25:36).

Habang nagitiwala tayo sa Panginoon at naninikluhod sa pagdulog sa kanyang awa, tumindig din tayo upang kumilos at tiyakin ang kalusugan ng pangangatawan upang marapat na mapaglingkuran ang Diyos at ang kanyang bayan.  Lingapin nawa tayo ng maka-inang pagkalinga ng Mahal na Birhen Maria, Ina ng mga Maysakit at mga Nahihirapan.


 

Sumasainyo kay Kristo,

(signed)
+ BRODERICK S. PABILLO
Tagapangasiwang Apostoliko ng Maynila

Ika-9 ng Marso 2020

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer