Friday, 15 February 2019 09:57

Homily delivered by Manila Auxiliary Bishop Broderick S. Pabillo during Mass to mark the 27th World Day of the Sick at The Manila Cathedral on February 11, 2019, at 9 a.m.


Ngayong araw po, sa mga pagbasa natin araw araw sa Misa, sinisimulan po natin basahan ang aklat ng Genesis, unang aklat ng banal na kasulatan. At ito po ay nagsisimula sa paglikha ng Diyos sa mundo. May sinasabi po sa atin na ang lahat po sa mundo ay galing sa kamay ng Diyos. Ang Diyos ang manlilikha. Galing ang lahat sa kamay ng Diyos at ang lahat ay babalik sa Diyos. At ang nilikha ng Diyos ay maayos. Maaayos ang kanyang paglikha. Wala siyang kalaban ngunit ito ay bukal sa kanyang kalooban na ibahagi sa atin ang buhay, ang pag-iral at ang kagandahan. At ang Diyos ay natuwa sa kanyang nilikha. Kaya nga yung awit natin sa Salmony Tugunan ay maganda. Ang ay tugon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Kasi mabuti ang kanyang nilikha.

Bishop Broderick S. Pabillo delivers his homily during Mass for the 27th World Day of the Sick at The Manila Cathedral on Feb. 11, 2019. (Photo by Laureen Camille Jaring)

Ngunit kung ipagpapatuloy natin ang kwento ng Genesis, kung mabuti ang kanyang nilikha, bakit may nararanasan tayong kasamaan? Dumating na ang mga alitan, dumating na ang karamdaman, ang kahirapan, ang kamatayan. Ito po’y hindi galing sa Diyos. Ito’y hindi gusto ng Diyos. Yan po ay galing sa kasalanan. Sa maling pagpili natin. Sa halip na piliin natin ang Diyos, sa halip na makinig tayo sa salita ng Diyos ay nakinig tayo sa salita ng ahas at pinilit natin yung gusto natin hindi yung gusto ng Diyos at nagkagulu-gulo na po. 

Pero ang Diyos po ay hindi nagpapabaya sa kanyang plano. Mananaig ang plano ng Diyos kaya nga nagpadala siya ng isang bayan upang ang plano niya ng kaligtasan ay ipagpatuloy nyo at iyan po yung bayan ng Isarael, ang bayang pinili ng Diyos. At mula sa bayang ito ay pumili siya ng ipadadala sa atin upang magbigay ng kaligtasan at yan po ay walang iba  kundi si Hesus. Si Hesus ang tanging tagapagligtas natin. 

At ngayong araw po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating Mahal na Ina ng Lourdes. Noong nagpakita ang mahal na Ina sa isang bata na si Bernadette noong 1858 at ang pahayag ni Mama Mary sa batang ito, “Ako ang Immaculada Concepcion.” Ibig sabihin na si Maria ay ipinaglihi ng walang kasalanan sapagkat sa kanya manggagaling, makukuha ng Diyos, ang katawan ng kanyang banal na anak na naging tao.

Kaya pinaghanda ng Diyos ang pagdating ng kanyang anak. At si Mama Mary ang isang mahalagang paraan na ginamit ng Diyos sa pagdating ng kanyang anak.

At narinig natin sa ating ebanghelyo, ganun nga ang ginawa ni Hesus at ng kanyang mga alagad, sila’y pumupunta sa iba’t ibang mga lugar upang ipahayag ang Mabuting Balita na nandito na ang kaligtasan. Yun ay hindi lang siya nagsalita na nandito na ang kaligtasan, ipinamalas niya sa tao ang kaligtasang ito. Siya ay umiikot upang magpatawad ng kasalanan, upang magpalayas ng demonyo, at magpagaling ng mga may sakit. At ang mga tao ay lumalapit sa kanya upang gumaling at dinadala ang may sakit sa kanya upang mahipo man lamang nila ang laylayan ng damit ni Hesus at sila’y gagaling.

Hanggang ngayon po, itong gawain ni Hesus na magpagaling, na magdala ng kaayusan na siyang balak ng Diyos ay ipinagpapatuloy po sa Simabahan. Kaya ang isang mahalagang gawain ng simabahan ay pangangalaga sa mga may sakit. Yung mga may sakit hinihikayat nilang lumapit sa Diyos. Mahawakan ang Diyos kaya sila’y tinuturuang magdasal, sila’y tinuturuang mangumpisal at tumanggap ng Banal na Komunyon at Sakramento ng Pagpapagaling at Pagpapahid ng Banal na Langis at maraming mga tao sa simbahan na walang sakit ngunit ibinibigay nila ang kanilang sarili sa pangangalaga sa may sakit. Sila po yung nagbubuhat ng mga tao upang mapalapit sa Diyos tulad nung ginawa nung panahon ni Hesus.

Yan po yun, dito napakaraming mga volunteers natin. At ngayon po….ng Mahal na Lourdes, yan po ang araw ng mga may sakit na ay itinalaga ni Papa San Juan Pablo II noong 1993 kaya ika-27 taon ito ng ating World day of the Sick, pagpapahalaga sa may sakit.

At taun taon ang Santo Papa ay nagbibigay ng mensahe sa araw na ito. At ngayong taon po ang kanyang mensahe ay ang generosity. What you have received freely, give freely. Ang natanggap nyo ng paggaling sa Diyos ay ibigay nyo din sa inyong kapwa na maging generous at itong panawagan ni Santo Papa Francis ng generosity, yun na po ang mensahe niya sa mga may sakit, tanggapin natin generously ang biyaya ng buhay kahit na tayo’t may karamdaman, nandyan yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin. At maging generous din tayo sa pag-aalay ng ating nararamdaman sa Diyos. 

Si Hesus po nakapako sa krus, siya ang nagbayad ng ating kasalanan, ng ating kasamaan. Kaya sa inyo pong pagtanggap ng mga sakit sa ating katawan, yan po ay nakikiisa tayo sa pag-aalay sa Diyos. Maging generous po tayo na sa pag-aalay na ito, tanggapin ng buong pagmamahal. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapawa at kayo po’y nakikiisa na sa gawain ng kaligtasan. Pati pala itong mga sakit natin, mga karamdaman natin ay nagiging paraan din sa kaligtasan  ng mundo, nakikiisa tayo dito. Be generous.

At ganun din po ang panawagan ng Santo Papa sa mga walang sakit lalung lalo na sa mga volunteers, also, be generous sa pagtulong sa mga nangangailangan at ito’y ipinapakita ng napakaraming volunteers. Ang kanilang pagtitityaga, ang kanilang pasensiya, pag-aalaga sa mga may karamdaman. At yan po nararamdaman ng maraming tao, ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng kamay ng mga nag-aalaga sa kanila. Yung generosity na yun.

At panawagan din sa lahat na maging generous tayo sa pagtulong sa may sakit, sa may karamdaman. Hindi naman ginugusto ng mga taong itong magkasakit sila. Kaya tulungan po natin sila, itong…their sense of giftedness na ibinigay ng Diyos

At kada taon po sa World Day of the Sick may isang lungsod na binibigyan ng focus na siya po ang nagiging host sa Pandaigdigang Pagdiriwang ng World Day of the Sick. At ngayong taon po ang pinili ay ang lungsod ng Calcutta sa India. At alam natin itong lungsod ng Calcutta ay nakadikit kay Santa Teresita ng Calcutta. Mother Teresa of Calcutta. 

Kaya yan po nakita natin ang halimabawa ni Mother Teresa na talagang ibinigay niya ang kanyang sarili sa mga taong mahihirap, sa mga taong nangagailangan, sa mga may sakit upang pangalagaan, ipadama sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Ang sinabi niya “hindi ko man magagamot itong mamamatay na” pero at least “bago sila mamamtay maramdaman nila may nagmamahal sa kanila.” At yan ay isang larawan ng Diyos na nagmamahal sa kanila. At yan din po matututnan natin. Iparamdam sa iba ang pagmamahal ng Diyos na hindi  tayo pinapabayaan ng Diyos. Magandang mensahe po iyan para sa ating lahat.

Ngayon po sa pagdiriwang natin, bibigyan po natin ng Sakramento ng Pagpapahid ng Banal na Langis ang mga maysakit na nandito. Sa pamamagaitan ng sakramentong ito ipinagpapatuloy natin ang gawain ni Hesus. Iyan naman po ang layunin ng mga sakramento na hanggang ngayon at si Hesus ay kumikilos sa pamamagitan ng simbahan. 

Kumikilos siya sa mga may kasalanan, pinapatawad niya ang kanilang mga kasalanan. Nandyan yung Sakramento ng Binyag, Sakramento ng Kumpisal. 

Pinapakain nya ang mga nagugutom. Nandyan yung Sakramento ng Eukaristiya. 

Ibinibigay niya ang Espiritu Santo satin, Sakramento ng Kumpil. 

Pinababanal niya ang mga mag-aasawa, Sakramento  ng Kasal.

Itinatalaga niya ang mga naglilinkod sa kanya. Nandyan yung Sakramento ng Pagpapari.

At ipinagpapatuloy ang pagpapagaling ni Hesus at pangangalaga sa mga may sakit, yan po ang Sakramento ng Pagpapahid ng Banal na Langis.

Yan po yung igagawad sa inyong lahat. Ito po ay may dalawanag mahalagang bahagi. 

Una po ang pagdarasal. Ipagdarasal namin kayo sa pamamagitan  ng sama-samang pagpapatong ng kamay para sa inyong mga may sakit. At pagkatapos nandyan yung paglalagay ng langis na tanda ng pagpapalakas sa inyo.

Pero alam po natin na may kaugnayan ang nararamdaman ng ating katawan at ang kalagayan ng ating kaluluwa. Maraming dahilan ng ating karamdaman sa katawan ay ang ating kakulangnan ng kapayapaan sa ating kaluluwa dahil po sa kasalanan. Kaya nandyan yung pagpapatawad ng kasalanan. Kaya hinihiling ko po sa mga may sakit na papahiran ng langis, pagsisihan nyo po ang inyong kasalanan…upang dumaloy ang grasya ng Diyos sa pamamagitan  ng Sakramentong ito.

Lahat po tayo ay may pagkukulang. Wala namang makapagsasabi na wala akong kasalanan. Kaya si Hesus ay dumating upang iligtas tayo hindi lang sa ating karamdamang pangkatawan ngunit mas malalim, tinatanggal niya, pinapatawad niya ang ating mga kasalanan sa ating kaluluwa. 

Ilagay po natin ito sa kamay  ng Diyos at mamaya sa  ating Euckaristiya, tanggapin natin si Hesus. Hindi lang po natin mahihipo ang laylayan ng kanyang damit. Ang kanyang katawan ay matatanggap mismo natin. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya. Iugnay po natin ang ating kalagayan sa pagliligtas ng Panginoon at hingin natin sa kanya an gating kaligtasan. (RCAM-AOC)

 

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer