Friday, 17 August 2018 06:07

Homily Delivered by Manila Archbishop Luis Antonio G. Cardinal Tagle during the Thanksgiving Mass celebrating the 14th Anniversary of Pondo ng Pinoy at the Manila Cathedral on August 12, 2018.


My dear brothers and sisters in Christ, we render to God thanksgiving and gratitude for this day. Every Sunday is a celebration of the triumph of God’s love, mercy and compassion over sin and death in the resurrection of Jesus. And this Sunday, we mark also one sign of the goodness of God which is the “Pondo ng Pinoy” fourteen years old na po ang Pondo ng Pinoy.

Teenager na, hindi na sanggol, hindi na paslit na bata, teenager na. Ano kaya ang mangyayari? Magpa-party kaya nang walang katapusan ang Pondo ng Pinoy? Magti-text na lang kaya nang magte-text ang teenager na Pondo ng Pinoy? Tatakas kaya ng bahay ang Pondo ng Pinoy? Magre-rebelde kaya sa magulang ang teenager na Pondo ng Pinoy?

Nasa atin po ang sagot diyan. But we thank God for this evangelization movement and we thank God for sending to us Cardinal Gaudencio Rosales who gave us the inspiration and now has become a movement not only in the Archdiocese of Manila but in other dioceses.

Photo by Eric Paul Guanlao

At ang atin pong mga pagbasa ay mayroong malaking sasabihin tungkol sa buhay Kristiyano lalo na sa ating pagiging taga-taguyod ng Pondo ng Pinoy.

But before going to the readings, I invite everyone to please be united with our brothers and sisters who have been affected by the rains, by the floods, by walls that have collapsed, churches, chapels that cannot be used today. So may I invite you to a period of silence, let us pray for them, let us unite ourselves with them.

Salamat po at sa buong misa ay kasama rin natin sila sa ating pagdarasal at mga intensyon pati na rin po ang kalikasan. Ipagdasal po natin, humingi rin tayo ng tawad sa ating kakulangan ng pag-aalaga sa kalikasan at kapag nasira ang kalikasan, ang buhay ng tao lalo na ang mga kapos palad laging nanganganib.

Let us go to the readings, sa mga pagbasa and let me relate the readings to the two words: Pondo at Pinoy.

First, Pondo. May pondo ka ba? Ibig sabihin kalimitan mayroon ka ba diyang naipon? Mayroon ka ba diyang mahuhugot kapag nangailangan ka? O kaya naman kapag mayroon kang gusto. The symbol of Pondo ng Pinoy is that 25 centavo na sa tingin ng iba, insignificant pero sabi nga ng ating motto, kapag nanggaling sa puso na iyong iniaalay at ginagawa mo palagi kahit maliit naku hindi ka lang pupuntang langit, darating na ang langit dito.

Ang langit hindi lang in the future, ngayon pa lang. Pondo, bente-singko pero ‘yun ba talaga lang ang pondo ng pinoy? Kung titingnan po natin ang pinaka-pondo natin ay ang salita ng Diyos na kapag tinanggap, pinaniwalaan, isinabuhay ay magiging kayamanan. Iyan po ang nakikita natin sa tatlong pagbasa. Sa unang pagbasa, ang propeta Elias ay nagkaroon ng krisis. Siya po sumusunod sa Diyos, naging propeta subalit nanganib ang kanyang buhay pinagtatangkaan siya ng isang napakamakapangyarihan, ang Reyna na si Dyesebel.

Sa krisis na iyan tumakas si Elias para isalba ang kanyang buhay pumunta siya sa disyerto katulad ng Israel nung tumakas sa Ehipto pumunta sa disyerto. At doon sa disyerto gusto na ni Elias mamatay parang mas mabuti pang mamatay dito kaysa patayin ni Dyesebel subalit nagpadala ang Diyos ng anghel na may dalang pagkain, tinapay at inumin. Sabi ng anghel, hoy tumayo ka, kumain ka. Kumain naman, pagka-kain, higa ulit. Gusto na talagang mamatay. Pero sabi ng anghel tayo! kumain ka kasi malayo pa ang lalakbayin.

Nakinig si Elias sa mensahe ng Diyos na ipinahihiwatig sa pamamagitan ng Anghel. Kinain ni Elias ang pagkain na padala ng Diyos at siya’y nagbago. May bagong lakas, nag-misyon, apatnapung araw naglakad hanggang sa bundok ng Horeb, bundok ng Sinai. Di ba sa Sinai doon isinilang ang bayan ng Diyos Israel? Ngayon, isisilang na muli si Elias sa bundok ng Sinai bagong tipan sa Diyos.

Ano ang kanyang pondo? Ang salita ng Diyos. Tumayo ka, ang pagkain na bigay ng Diyos, ang inumin na bigay ng Diyos. Ganyan din po ang nangyari sa ebanghelyo, nagka-krisis ang mga nakikinig kay Kristo. Sabi ni Kristo, ako ang tinapay na galing sa langit. Nagka-krisis sila, nakita nila, aba hindi naman ito mukhang tinapay. Nakita nila ang pagkatao ni Hesus. Anak yan ni Jose, anak yan ni Maria. Bakit niya sinasabing galing siya sa langit?

The incarnation caused a crisis, they could not believe that in the simple flesh and blood, son of a carpenter, that this person could have come from God from above. At sila ay nagbulung-bulungan. Ano ang sabi ni Hesus? Itigil ninyo ang bulung-bulungan ninyo. Stop murmuring among yourselves.

Mga kapatid, yan pa naman ang past time ng mga Filipino, bulungan bulungan, chismisan chismisan, murmur murmur, murmur murmur. Sabi ni Hesus stop murmuring! Baka sabihin niyo sa akin, tumahimik ka na rin diyan. Malinaw yan sabi ni Hesus, stop murmuring! Ano ang dapat gawin? Sabi niya walang makakatanggap sa akin hangga’t hindi pinadadala ng Ama. Pero papano iyon? Sabi niya “Everyone who listens to my Father and learns from Him comes to me.

Sabi ni Hesus, kaya hindi niyo ako matanggap murmur kayo nang murmur diyan. Pinag-chi-chismisan ninyo ako. Makinig kayo sa Diyos Ama, makinig kayo sa salita ng Diyos at kapag natuto kayo sa sinasabi ng Ama, matatanggap ninyo Ako.

Just like Elijah, the word of God, listening to the word of God can transform people. At kapag natanggap na ng mga tao ang salita ng Diyos, matatanggap si Hesus at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay, ang pondo salita ng Diyos na magbibigay buhay. At kapag nangyari po iyon, ngumiti kayo nakikita kayo sa camera, nasa TV Maria tayo at sa Radyo Veritas.

Kapag natanggap ang salita ng Diyos katulad ni Elias, pondo sa lakas, sa misyon. Kapag tinanggap ang salita ng Diyos, matatanggap si Hesus patungo sa buhay na walang hanggan. Anong mangyayari sa atin? Sabi po sa ikalawang pagbasa ni San Pablo sa mga taga-Efeso, kapag tinanggap na si Hesus nang may pag-ibig, bagong pagkatao na rin. Dapat yung luma ay maalis na, bitterness, fury, anger, shouting, reviling, dapat maalis.

Hindi iyan katangian ng mga taong nakinig sa salita ng Diyos at tinanggap si Hesus. Galit, poot, pambubulyaw at masasamang salita, hindi iyan galing sa pananampalataya. Ano raw ang nangyayari sa tao na tinanggap na si Hesus at kanyang salita? They will be kind to one another, compassionate, forgiving towards one another. Kapag ang pondo ay ang salita ni Hesus at si Hesus mismo, ang buhay ay magiging kabutihan sa kapwa, pagdamay, pang-unawa, pagpapatawad.

Pondo ng Pinoy, bente-singko pero yun po ay simbolo. Ang ating ipunin kumbaga bilang malalim na pondo natin ay ang salita ng Diyos na siyang baon natin sa mga krisis sa buhay ‘yan ang ating baon na magbibigay ng bagong sigla para isakatuparan ang misyon, para mabago ang buhay, mabago ang kultura at ang marahas na mundo ay makaranas ng pag-ibig, pagdamay, habag ng Panginoon.

Kaya lagi po nating sinasabi na sa Pondo ng Pinoy hindi sapat yung nag-iipon ng bente-singko, kailangan may catechesis, may evangelization, pakikinig sa salita ng Diyos para mabago ang kultura, pagkatao at buhay. At bilang pagwawakas, ano ang mangyayari sa Pinoy kapag ang pondo ay ang salita ng Diyos? Wow! Balik lang ako sa ikalawang pagbasa, ang tao na ang pondo nya si Hesus, ang saligan si Hesus, hindi nagsasalita nang nananakit sa kapwa, hindi nang-iinsulto, hindi nag-aalimpuyos o nag-aapoy sa galit. Ayaw natin na ang Pinoy ay ganoon. Ang gusto nating Pinoy ay yung sinasabi ni San Pablo – mabuti, mabait, mapagkawang-gawa, mapagpatawad sa kapwa dahil kayamanan niya si Hesus at ang salita ng Diyos.

Ang final na produkto ng Pondo ng Pinoy ay ang marangal na Pinoy. Marangal dahil marunong umibig, marunong dumamay, bukas ang mata at puso sa kapwa. Ang marangal na Pinoy hindi individualistic. Ang marangal na Pinoy hindi sarili ang itinataguyod. Ang marangal na Pinoy hindi magaspang ang pag-uugali. Ang marangal na Pinoy hindi nambubusabos. Ang marangal na Pinoy katulad ni Kristo.

Labing-apat na taon na si Pondo, palakihin natin para maging adult. Kaya yung mga Pondo ng Pinoy sa parokya na talagang parang teenager minsan nagre-rebelde, minsan mas gusto nagpa-party, ganon. Gabayan para mag-mature. At ilang taon na lang hindi na teenager, pagdating ng twenty, wow, young adult na. Ihanda na natin ang teenage pondo sa kanyang maturity. At sana makita natin ang mga Pinoy na tunay na Pinoy dahil ang pondo, pundasyon ay ang salita ni Kristo, ang kanyang katawan at dugo

Tayo po’y tumahimik sandali at ating ibukas ang ating sarili sa salita ng Diyos na magbibigay buhay at magbibigay sa atin ng panibagong sigla sa misyon.

ENGAGE WITH US

Please, enter your name
Please, enter your phone number
Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
Copyright © 2017 Roman Catholic Archdiocese of Manila. All Rights Reserved.
Privacy Statement | Terms of Use | Disclaimer